Tumiwala sa Panginoon

Psa 37:3  Tumiwala ka sa Panginoon, at gumawa ka ng mabuti; tumahan ka sa lupain, at gawin mong kumain sa kaniyang pagkatapat.

Sino sa atin ang hindi nakakaranas ng mabigat na pagsubok?

Sino sa atin ang hindi nangangailangan ng tulong? Halos lahat ng tao, at hindi lamang tayong mga Kristiyano ang nakakaranas ng ganito. Rom 8:22  Sapagka’t nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon.

Sa dami ng mabibigat na pagsubok, karaniwan na sa marami ang mawalan ng pag-asa sa buhay na ito. Ngunit iba ang mga lingkod ng Dios. Ang mga lingkod ng Dios ay may kakaibang puwersa na nagtutulak sa kanila upang bumangon sa kabila ng mga hindi pangkaraniwang bagay na kanilang nararanasan. Ang mga lingkod ng Dios ay hindi na nagugulat o nabibigla kung dumarating ang mga pagsubok sa kanilang buhay. Sa tuwina ay inaasahan na nila na sadyang mayroong mga pagsubok na mararanasan. At kanila itong lubos na pinaghahandaan. 1Pe 4:12  Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo, na dumarating sa inyo upang kayo’y subukin, na waring ang nangyayari sa inyo’y di karaniwang bagay:

Sapagkat ang mga lingkod ng Dios ay mayroong pag-asa at pananampalataya. Alam nila na ang kamay ng Dios ay laging aalalay at handa silang tulungan sa lahat ng sandali. Ang mga walang Dios sa kanilang buhay ay wala nito. Ang iba namang nagsasabing may Dios daw sila ay hindi naipapakita ang kanilang pagtitiwala sa Dios. Kapag dumadating ang problema at dalahin ng buhay ay doon sila nasusubok.

Alam ng mga lingkod ng Dios na hindi dadating sa kanila ang mga bagay na hindi nila kakakayanin. 1Co 10:13  Hindi dumating sa inyo ang anomang tukso kundi yaong matitiis ng tao: datapuwa’t tapat ang Dios, na hindi niya itutulot na kayo’y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya; kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pagilag, upang ito’y inyong matiis. Pagsubok man ito o tukso, lahat ay makakayanan ng mga lingkod ng Dios.

Gaano karami ang mga kasaysayan sa Biblia na nagsasaad ng pag-alalay ng DIOS sa Kaniyang mga lingkod?

Gaano din karami ang kasaysayan ng mga lingkod ng Dios na nagtiwala sa Kaniya?

Wala naman tayong pinagkaiba sa kanila. Kung nagawa nilang magtiwala noon, bakit hindi natin makakaya sa ngayon? Ang Dios ba nila ay hindi natin Dios ngayon? Hindi ba’t ang pananampalatayang kanilang tinaglay ay bunga din ng mga salita ng Dios?

Kaya sa lahat ng mga pangyayari sa buhay natin, ipakita natin ang ganap na pagtitiwala sa Dios. Psa 37:3  Tumiwala ka sa Panginoon, at gumawa ka ng mabuti; tumahan ka sa lupain, at gawin mong kumain sa kaniyang pagkatapat. Psa 37:4  Magpakaligaya ka naman sa Panginoon; at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Psa 37:5  Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon; tumiwala ka rin naman sa kaniya, at kaniyang papangyayarihin.

 

Malaki ang magagawa ng pagtitiwala sa Dios.

Inaalis nito ang lahat ng kabalisahan sa ating mga puso.

Ihinihiwalay tayo nito sa ibang mga taong walang pananampalataya at tiwala sa Dios.

Jer 17:7  Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon, at ang pagasa ay ang Panginoon.

Jer 17:8  Sapagka’t siya’y magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig, at naguugat sa tabi ng ilog, at hindi matatakot pagka ang init ay dumarating, kundi ang kaniyang dahon ay magiging sariwa; at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyu, o maglilikat man ng pagbubunga.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s