Punahin Muna ang Sarili, Bago ang Ibang Tao

Mat 7:3 At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng inyong kapatid,nguni’t hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata? 

Mat 7:4 O paanong sasabihin mo sa iyong kapatid, Pabayaan mong alisin ko ang puwing sa mata mo; at narito, ang tahilan sa iyong sariling mata? 

Mat 7:5 Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata; at kung magkagayo’y makikita mong malinaw ang pag-aalis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid.

Kadalasan, madali tayong nakapagbibigay ng puna o komento sa mga bagay-bagay. Madalas, ang ipinupuna natin ay may kahalong pamimintas o kritisismo.

Dalawang klase ang maaaring maipuna sa kapuwa, maaaring pag-kritiko (pamimintas) at ang pagpuri. Sa dalawang ito, mas madalas nating bitawan ang pamimintas sa halip na pagpupuri.

Ang pagpupuri ay ginagawa natin kapag nakakakita tayo ng magagandang bagay na nagawa o resulta, na nakakabuti sa atin at sa ating kinaroroonang dako. Ang pamimintas naman ay may kahalong emosyon kung ito ay binibitawan ng tao. Kadalasan, sa pamimintas o pagkritiko, para bang lumalabas na yaong gumagawa nito ay walang bahid na anumang kapintasan.

Sa sinabi ng ating Panginoong Hesus, mauunawaan natin na bago natin punahin ang kapintasan ng iba, dapat muna nating tingnan ang ating mga sariling kapintasan. At dahil ito ang pinaguusapan natin, dapat alamin natin na lahat ng tao ay may kapintasan at lahat ay nagkakasala. Ecc 7:20  Tunay na walang matuwid sa lupa, na gumagawa ng mabuti, at hindi nagkakasala. 

At kung ang lahat ay nagkakasala at nagtataglay ng sariling tahilan o kapintasan, hindi tayo dapat kaagad-agad na pumupuna sa kapintasan ng iba. Manapa, ay dapat munang alisin natin ang kapintasang taglay. Kung maalis na natin ang kapintasang taglay, malinaw na nating makikita ang kapintasan ng iba. At kung makita man natin ang kapintasan ng iba ay hindi sa paraang huhusgahan natin ito, kundi sa kaparaanan ng pagtutuwid na ayon sa kalooban ng Dios.

Ang pamumuna, ay halos kahawig na din ng panghuhusga, sapagkat kadalasan ang pamumuna o pag-kritiko na ginagawa ng iba ay nauuwi sa paghusga o paghatol. At kapag paghatol ang pinag-uusapan, walang sinuman sa atin ang binigyan ng karapatang humatol sa ating kapuwa. Mat 7:1  Huwag kayong magsihatol, upang huwag kayong hatulan

Maraming mga nagsasabing Kristiyano sila ay kinakikitaan ng ganitong paghusga sa kapuwa. Isang uri ito ng pagpapaimbabaw na maaaring ikagalit ng Dios. Hindi tayo tinuturuan ng ganitong pag-uugali. Kung minsan, kapag ang isang lingkod ay matagal nang naglilingkod, ang akala niya sa kaniyang sarili ay malaki na ang kaniyang nagagawang kabanalan sa harap ng Dios. Ngunit hindi pases o tiket, ni walang pahintulot ang sinuman na magpakita ng ganitong klaseng pag-uugali sa harap ng Dios, lalo’t kung ang huhusgahan ay ang kapuwa tao, lalo na kung kasambahay sa pananampalataya.

Bago natin husgahan o punahin ang iba, sarili muna natin ang ating ituwid.

Ngunit hindi nangangahulugang kapag naituwid na ang sarili ay malaya na ang sinuman na humatol. Dapat manatili pa din sa pagpapakababa, na matutunan ang tamang paraan ng pagpapayo sa kapatid nang buong pagpapahinuhod at pagpapakababa.

Kung ang isang kapatid ay inaakala nating nagkakasala sa atin halimbawa, ay hindi ito dapat kagyat o kaagad na hatulan. Ipinapayo natin na bago tayo magpayo ay bumuo muna ng maganda o mabuting pakikipagugnayan o relasyon sa kapatid na yaon.

Kahit gaano kaganda ang payo na maaari nating ibigay kung sira naman ang relasyon natin sa kanila,  ay hindi tayo kailanman magtatagumpay sa payong ibinibigay natin.

Gaya nang kuwento ng magkapatid na Pedro at Nena. Magkapatid sila sa laman na dahil sa hindi pagkakaunawaan ay nasira ang magandang pagtitinginan. Habang tumatagal ay lumalalim nang lumalalim ang kanilang hiduwaan sa isa’t isa hanggang sa maapektuhan ang kanilang mga mahal sa buhay. Itinuturing nila ang kanilang mga sarili na mga Kristiyano din naman, subalit hindi ito ipinakikita sa pamamagitan ng kanilang mga gawa at paninindigan.

Matanda si Nena, kaya hindi niya magawang magpakababa kay Pedro. Si Pedro naman ay may tungkulin sa kanilang kongregasyong kinabibilangan. Matindi ang naging galit nila sa isa’t isa na para bang nagturingan na silang hindi magkapatid, gayong iisa ang kanilang ama at ina na pinagmulan. At bukod doon ay iisa ang aral na kanilang dala-dala. ngunit nagkulang ba ang aral na kanilang tinaglay?

Hindi aral ang may pagkukulang kundi ang kanilang pagsunod o pagtalima sa aral.

Ibig ni Pedro na tumalima sa kaniya ang kaniyang kapatid na si Nena. Ang sinasabi niya pa ay dapat siyang igalang at irespeto ng kaniyang kapatid sapagkat may tungkulin siya sa simbahan na kanilang kinabibilangan.

Ang payo natin, bago sana magpayo si Pedro, sapagkat siya naman ang may higit na unawa dahil isa sa may tungkulin sa simbahan, ay buoin muna niya ang magandang relasyon sa kaniyang kapatid. Hindi siya kailanman susundin ni Nena sapagkat walang magandang tinginan na namamagitan sa kanila. Tatalima lamang si Nena sa kaniya kung siya muna ang magpapakababa, at kung siya muna ang mag-aalis ng kapintasan na taglay niya.

Maaaring hindi nakikita ni Pedro ang kapintasan niya kaya hindi niya magawang magpakababa sa kaniyang kapatid. Ang susi ng pagkakasundo nila ay makita muna nila sa isa’t isa ang kani-kaniyang pintas o mali at magpakababa sa isa’t isa. Kung magkagayon ay makikita nila na sila pala ay mayroong ding nagawang mali na dapat ituwid.

Saka pa lamang nila madidinig ang magagandang payo.

Sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay, mahalaga ang pagkakaroon ng mabuting relasyon sa kapuwa at mga mahal sa buhay. Hindi ba’t ganito din ang ginawa ni Hesus sa mga makasalanan? Pinakisamahan muna niya ang mga ito, kaya naman ang ilan sa kanila ay nagsisi at tumalima sa kaniya. Ang ilan ay naging alagad pa niya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s