Mahalaga ang Pananampalataya sa Kaligtasan

Ano ang Pananampalataya?

Sinasabi ng Biblia na ang pananampalataya ay kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita.

Nangangahulugan na bago pa taglayin ang isang bagay ay pinaniniwalaan nang taglay ito. At kapag tinaglay na ang bagay ay hindi na ito maituturing na pananampalataya, sapagkat taglay na ito. Ang isang bagay na inaasahan ay matatawag na pananampalataya.

Kaya ang pananampalataya ay nauuna bago pa taglayin ang isang bagay, lalo na ang mga bagay na hinihingi natin – mga bagay na hindi pa natin nakikita at tinatanggap. Ang pananampalataya ang nagpapahayag na taglay na natin ang mga bagay na inaasahan natin.

Hindi pa natin ito taglay, hindi pa natin nakikita o nahahawakan – ngunit ang pananampalataya ang nagtutulak sa atin upang ito ay ating paniwalaan na tatanggapin o tinanggap na natin.

Heb. 11: 1 – Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita.

Ang pananampalataya ay bagay na espirituwal at walang kinalaman sa mga sangkap n gating pandama, na pisikal na maituturing. Ang kaisipan nating mga tao ay may kakayahang kumulekta ng inpormasyon sa pamamagitan ng ating mga pandama (senses). Ang mga pandamang ito ay lagusan na may kakayahan upang makaipon ng impormasyon patungo sa ating mga kaisipan.

Walang kinalaman ang pananampalataya sa mga bagay na ating nadarama. Halimbawa, kapag nakikita o nahahawakan ang isang bagay, hindi na ito maituturing na pananampalataya. Ito ang ideya ng pananampalataya, na paniwalaan at asahan ang isang bagay na hindi pa nakikita o tinataglay.

Kanino dapat iukol ang Pananampalataya?

Ang pananampalataya ay espirituwal, kaya lohikal lamang na iukol ito hindi sa mga bagay na material o pisikal kundi sa mga bagay din na espirituwal – mga bagay na ukol sa Dios. Samakatuwid, sa Dios lamang po at sa mga bagay na may kinalaman sa Kaniya natin dapat iukol ang pananampalataya.

Halimbawa, maaari po bang sabihin na may pananampalataya tayo sa ating kapuwa tao? O di kaya ay may pananampalataya tayo sa ating mga magulang o mahal sa buhay? Mali po na gamitin ang pananampalataya at iukol sa tao.

Mahalaga ang pagtataglay ng pananampalataya. Ang sabi ng Biblia, Heb 11:6  At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka’t ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya’y nagsisihanap.

Maliwanag po dito na kung walang pananampalataya ay hindi tayo maaaring makapagbigay ng kaluguran sa Dios. Kaya mahalaga ito upang ipakita natin ang ating pagtitiwala sa Dios. Ang pananampalataya ay pagpapakita ng paniniwala sa Dios at pagtitiwala sa Kaniyang mga Salita. Bukod dito, marapat ipakita na tayo ay nabubuhay sa pananampalataya sapagkat mahalaga ito sa kaligtasan.

Ang pananampalataya sa Dios ay nagtutulak sa atin sa pagsunod sa Kaniyang mga utos at nagpapagindapat sa atin sa kadahilanan ng pagkakalikha Niya sa atin.

At dahil IISA ang AMA at si HESUS (Juan 10:30), kapag inukol ang pananampalataya kay Hesus ay nangangahulugan  din na inuukol ito sa AMA.

Sabi ng Biblia,  Joh 14:1  Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin.

 Paano magtataglay ng Pananampalataya?

Ang pananampalataya, ayon sa Biblia ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Dios. Hindi ito minamana o nabibili. Rom 10:17  Kaya nga ang paniniwala’y nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Cristo.

Ang pananampalataya ay tatanggapin ng Malaya at walang bayad mula sa pakikinig ng mga salita ng Dios. Ito ay sa pamamagitan ng kusang pagbubukas ng ating mga puso at hayaang ang mga salita ng Dios ay malayang dumaloy.

Mahalaga din ang pagsasaliksik ng mga salita ng Dios. At gaya ng ating naunawaan, ang pagsasaliksik ay iba sa pagbabasa lamang. Kaya ipinayo na saliksikin ang mga Kasulatan. Joh 5:39  Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagka’t iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan; at ang mga ito’y siyang nangagpapatotoo tungkol sa akin.

Bukod dito, kaya kailangan ang masusing pagsasaliksik sapagkat mayroong mga bagay na totoong mahirap maintindihan kung ito ay babasahin lamang nang karaniwang pagbabasa. Kung walang magtuturo sa atin ay maaari tayong maligaw. Lalo na kung wala tayong tiyaga.

2Pe 3:16  Gayon din naman sa lahat ng kaniyang mga sulat, na doo’y sinasalita ang mga bagay na ito; na doo’y may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakaaalam at ng mga walang tiyaga, na gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, sa ikapapahamak din nila.

 2Pe 3:17  Kaya nga, mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo nang una ang mga bagay na ito, ay magsipagingat kayo, baka kung mangaligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, ay mangahulog kayo sa inyong sariling katiyagaan.

Kung babasahin natin ang mga Kasulatan sa sarili lamang natin, hindi ito garantiya na mauunawaan natin nang lubusan. Nang mangaral si Hesus, ipinakilala Niya ang Katuwiran sa pamamagitan ng mga Talinhaga at maging ang mga Apostol ay hindi kaagad na naunawaan ang mga ito, malibang marinig nila ang kahulugan mismo sa ating Panginoong Hesus.

Ipinahayag ni Hesus ang kahulugan ng mga ito sa mga naghahangad lamang na ito ay maunawaan. Gayundin naman sa atin, kailangan natin ang magpapaliwanag sa atin ng mga kasulatang pagmumulan ng pananampalataya at naniniwala tayo na ang Iglesia ang binigyan ng karapatan upang magpaliwanag sa atin ng mga bagay ng Dios.

Sabi ng Biblia, Eph 3:9  At maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Dios na lumalang ng lahat ng mga bagay; Eph 3:10  Upang ngayo’y sa pamamagitan ng iglesia, ay maipakikilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Dios,

Ang mga Apostol ay nabigyan ng pagkakataong maunawaan ang mga salita ng Dios sapagkat bahagi sila ng Iglesia. Sabi ni Apostol Pablo, 1Co 12:28  At ang Dios ay naglagay ng ilan sa iglesia, una-una’y mga apostol, ikalawa’y mga propeta, ikatlo’y mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba’t ibang mga wika. Ang mga sulat ng mga Apostol ay kinasihan ng Dios at ng Kaniyang Espiritu upang ating unawain at sundin din naman.

 Uri ng Pananampalataya

Kung pag-aaralan natin sa Biblia, ang pananampalataya ay maari ding taglayin ng Demonyo. Nanampalataya ang mga demonyo na mayroong iisang Dios. Jas 2:19  Ikaw ay sumasampalataya na ang Dios ay iisa; mabuti ang iyong ginagawa: ang mga demonio man ay nagsisisampalataya, at nagsisipanginig.

Mayroon din naming pananampalatayang walang gawa. Pananampalataya lamang ito na maaaring ipinakikita sa pamamagitan ng salita ngunit hindi ipinakikita sa gawa at katotohanan. Ang tawag dito ay pananampalatayang baog o patay. Jas 2:17  Gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa, ay patay sa kaniyang sarili.  Jas 2:26  Sapagka’t kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay.

Mayroon din naming matatawag na mali o hiduwang pananampalataya, sapagkat maaring nagpapakita ito ng paggawa ngunit ang mga gawa ay hindi ayon sa kalooban ng Dios, sapagkat ang kanilang sinusunod o tinatalima ay utos ng mga tao at hindi ayon sa mga Kautusan ng Dios. Mat 15:8  Ang bayang ito’y iginagalang ako ng kanilang mga labi; Datapuwa’t ang kanilang puso ay malayo sa akin. Mat 15:9  Datapuwa’t walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, Na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao.

Ito ang sinabi ni Hesus sa mga Eskriba at mga Pariseo nang ipahayag Niya ang tungkol sa kanilang mga kautusang sinusunod. Alam nila ang mga kautusan ng Dios, subalit hindi nila ito tinatalima. Ito din ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga Hudyo, na kaniyang ipinanalangin ang mga ito upang magtamo ng kaligtasan sapagkat ang kanilang tinatalima ay ang sarili nilang katuwiran at hindi ang mga kalooban ng Dios.

Mapapansin sa sulat ni Apostol Pablo,

Rom 10:1  Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Dios ay patungkol sa kanila, upang sila’y mangaligtas.

 Rom 10:2  Sapagka’t sila’y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Dios, datapuwa’t hindi ayon sa pagkakilala.

 Rom 10:3  Sapagka’t sa hindi nila pagkaalam ng katuwiran ng Dios, at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katuwiran ng Dios.

Kaya naman dapat din nating siyasatin kung anong uri ng pananampalataya ang taglay natin. Mahalaga ang pagtataglay ng tumpak na pananampalataya, yaong hindi baog o patay, yaong hindi hiduwa o mali at yaong hindi sa Demonyo, kundi yaong ayon sa pananampalatayang ibinibigay ng Dios.

Pananampalatayang matuwid o tama sapagkat mula sa mga salita ng Dios at pananampalatayang may gawa, sapagkat pagkatapos na paniwalaan ang mga salita ay isinasakabuhayan ang mga ito. Ito ang tunay na pananampalataya.

Jas 2:18  Oo, sasabihin ng isang tao, Ikaw ay mayroong pananampalataya, at ako’y mayroong mga gawa: ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa, at ako sa pamamagitan ng aking mga gawa ay ipakita sa iyo ang aking pananampalataya.

Jas 2:22  Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kaniyang mga gawa, at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya;

Jas 2:23  At natupad ang kasulatan na nagsasabi, At si Abraham ay sumampalataya sa Dios, at yao’y ibinilang na katuwiran sa kaniya; at siya’y tinawag na kaibigan ng Dios.

 Jas 2:24  Nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gawa’y inaaring ganap ang tao, at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang.

Ang pananampalatayang may gawa ay buhay – buhay na walang hanggan!

One Response to Mahalaga ang Pananampalataya sa Kaligtasan

  1. Edward Natividad says:

    I like it’s

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s