Ano ang Paliwanag ng Biblia tungkol sa mga Multo?

Mayroon nga bang multo?

Ang sagot sa tanong na ito ay depende kung ano ang pakahulugan natin sa terminong multo. Ang multo ay nangangahulugang “ghost” at kung ang pakahulugan dito ay “espirituwal na nilalang (spirit beings),” ang sagot po natin ay mayroon pong multo. Subalit kung ang pakahulugan sa multo ay mga espiritu ng mga taong namatay na, ang sagot po natin ay malaking HINDI. Ipinaliliwanag ng mga Banal na Kasulatan na sadyang mayroong mga spirit beings, maaaring ito ay masama o ‘di kaya naman ito ay mabuti. Subalit hindi po pinaniniwalaan sa Banal na Kasulatan ang ideya o paniniwala na mayroong mga patay na bumabangon upang magmulto.

Malinaw na ipinahayag sa mga Banal na Kasulatan na ang mga spirit beings ay kasalukuyang nagkakaroon ng kaugnayan sa mundo na ating kinaroroonan. Ito ang mga anghel at mga demonyo (dating anghel). Ang mga anghel ay mga matatapat na naglilingkod sa nag-iisang Dios na makapangyarihan sa lahat. Ang mga demonyo naman ay ang mga dating anghel na nagrebelde laban sa Dios. Ang mga demonyo ay masasama, mandaraya at mapanira. Samantalang ang mga anghel ay mabuti, banal at matapat na naglilingkod sa Dios.

Ayon sa 2 Corinto 11: 14-15, At hindi katakataka: sapagka’t si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga na ang kaniyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katuwiran; na ang kanilang wakas ay masasangayon sa kanilang mga gawa.Ang mga demonyo ay nakapagbabalatkayo bilang mga anghel ng kaliwanagan atministro ng katuwiran. 

Mayroon ding kakayahan ang mga demonyo na magsa-multo upang kanilang palabasin na sila ay mga kaluluwa o espiritu ng mga patay na muling nagpapakita o nagmumulto.

Ang isa sa mga halimbawa ng pagsanib ng mga masasamang espiritu o ng mga demonyo ay mababasa sa Marcos 5: 1-5. Isang pulutong o grupo ng mga demonyo ang sumanib sa isang lalake. Wala tayong mababasang multo ng namatay na tao dito. Dito ay pinaliliwanag ang isang normal na tao na sinapian ng espiritu ng demonyo upang takutin ang mga tao sa kanilang dako.

Ang mga demonyo ay mayroong layuning pumatay at pumuksa (Juan 10:10). Gagawin nila ang lahat ng paraan upang ang mga tao ay mailigaw ang paniniwala at mailayo sa katotohanan ng Dios. At ang paniniwala na mayroong mga multo ng mga namatay na tao ay hindi inaayunan ng katotohanan ng Dios, kung kaya’t ito ay tuwirang pandaraya sa paniniwala ng mga tao. Ang mga taong walang kaalaman sa mga salita ng Dios ang madaling maniwala sa mga ganito. Maraming mga tao ang minana ang mga maling paniniwalang ito mula pa sa kanilang mga ninuno. At basta na lamang niyakap ng walang sapat na batayan.

Marami ngayon ang naniniwala at tinatakot lamang ang kanilang mga sarili subalit sa katotohanan, wala naman talagang multo ng mga namatay na tao na bumabangon upang multuhin ang mga buhay pa. Tunay na nadaya ng diablo at ng mga demonyo ang maraming mga tao upang paniwalaan ang kasinungalingang ito.

Ano ba ang nangyayari kapag namatay ang tao?

Nakatakda sa ating mga tao ang mamatay na minsan (Hebreo 9: 27). Ang katawan natin ay binubuo ng mga sangkap at kapag namatay tayo, ang mga sangkap na ito ay mayroong patutunguhan ayon sa paliwanag ng Biblia.

Ang katawan ay binubuo ng tatlong mahalagang sangkap: katawan, kaluluwa at espiritu. (1Th 5:23 At pakabanalin kayong lubos ng Dios din ng kapayapaan; at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo, na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo.)

Kapag namatay ang tao, ang kaniyang espiritu (hininga o breath of life) ay babalik sa Dios sapagkat ito ay nagmula sa Dios. Ecc 12:7 At ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Dios na nagbigay sa kaniya. Ang katawan ng tao ayon pa din sa talatang ito ay mauuwi sa alabok sapagkat dito siya nagmula.

Ngunit ano ang mangyayari sa kaluluwa?

Ang kaluluwa ng tao ay hindi gaya ng ating malimit na makita o mapanood sa mga pelikula na tila espiritung humihiwalay sa patay na katawan ng tao. Pansinin natin na ang mga ito ay ipinapakita sa mga panoorin na mayroong mga damit. Ang tanong, may kaluluwa din ba ang mga damit? Isa na naman itong maling paniniwala. Sapagkat ayon sa mga Banal na Kasulatan, ang kaluluwa ay ang pagkataong loob nating mga tao (inner being or inner personality). Ang ating pagkataong loob ay nakatago sa puso – 1Pe 3:4 Kundi ang pagkataong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan ng espiritung maamo at payapa, na may malaking halaga sa paningin ng Dios. Pansinin na ito ang sangkap natin na may malaking halaga sa paningin ng Dios.

Paano ito pinatunayan ng Biblia, na ang kaluluwa ay ang pagkataong loob? Job 30:16  At ngayo’y nanglulupaypay ang aking kaluluwa sa loob ko; mga kaarawan ng pagkapighati ay humawak sa akin. Jonas 2:7  Nang ang aking kaluluwa ay nanglupaypay sa loob ko; naaalaala ko ang Panginoon; At ang aking dalangin ay umabot sa loob ng iyong banal na templo. 

Ano ngayon ang mangyayari sa kaluluwa ng taong patay na? 

Lohikamente, kung ang kaluluwa ay pagkataong loob o inner personality, bahagi ito ng pagkatao nating mga tao at imposible na ito ay maihiwalay sa pagkatao ng isang tao. Kapag namatay ang tao, kasamang mamamatay ang kaniyang pagkataong loob. Kaya nga sinabi ng Banal na Kasulatan na ang kaluluwa ng tao ay dumidikit sa alabok ng lupa. Nangangahulugan na ang kaluluwa ay hindi humihiwalay sa katawan ng tao, sapagkat bahagi ito ng kaniyang pagkatao. Psa 44:25 Sapagka’t ang aming kaluluwa ay nakasubsob sa alabok: ang aming katawan ay nadidikit sa lupa.

Bumabangon pa ba ito gaya nang karaniwang paniniwala?

Ang sagot ng Biblia ay hindi na. Ang taong namamatay ay natutunaw. At ang nabubuwal ayon sa mga talatang ito ay hindi na bumabangon pa.

Job 14:10 Nguni’t ang tao ay namamatay at natutunaw; Oo, ang tao ay nalalagutan ng hininga, at saan nandoon siya?

Job 14:12 Gayon ang tao ay nabubuwal at hindi na bumabangon: hanggang sa ang langit ay mawala, sila’y hindi magsisibangon, ni mangagigising man sa kanilang pagkakatulog.

Malalaman pa ba ng patay ang lahat ng mga bagay kapag siya ay namatay na?

Ang sagot ng Biblia, hindi na malalaman ng patay ang kaniyang dako, ni hindi na siya babalik pa sa kaniyang bahay. Job 7:9-10  Kung paanong ang ulap ay napapawi at nawawala, gayon siyang bumababa sa Sheol ay hindi na aahon pa. Siya’y hindi na babalik pa sa kaniyang bahay, ni malalaman pa man niya ang kaniyang dako. Pansinin po ninyo na malaking kabaligtaran ito sa karaniwang paniniwala ng mga taong naniniwala na ang mga patay ay nagmumulto, nagpaparamdam at nagpapakita pa sa kanilang mga mahal sa buhay.

Ang mga nagpapakita, nagpaparamdam at nagmumulto ay hindi po kaluluwa ng mga patay, kundi mga espiritu ng mga demonyo na ang layunin ay takutin at iligaw ang ating mga paniniwala.

Sa katunayan, kapag namatay tayo ay wala na tayong bahagi sa lupa. Wala na tayong kamalayan, maging ang poot o pag-ibig na taglay natin ngayon ay mapapawing lahat sa sandaling tayo ay mamatay. Ecc 9:5-6  Sapagka’t nalalaman ng mga buhay, na sila’y mangamamatay: nguni’t hindi nalalaman ng patay ang anomang bagay ni mayroon pa man silang kagantihan; sapagka’t ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Maging ang kanilang pagibig, gaya ng kanilang pagtatanim at ng kanilang pananaghili ay nawala ngayon; na wala man silang anomang bahagi pa na magpakailan man sa anomang bagay na nagawa sa ilalim ng araw.

Paano naman kung ang multo ay hindi naman gumagawa ng masama?

Paano kung nagpaparamdam lamang ito at gumagamit ng mga kung tawagin ay mga psychics o medium na sinasabing may kakayahan upang sila ay kausapin at magtanong tungkol sa kanilang mga kagustuhan? Muli, importanteng maunawa natin at huwag nating kakalimutan na ang pangunahing layunin ng mgademonyo ay dayain tayong mga tao, lalo na ang mga walang kamalayan sa mga katuwiran ng Dios.

Kung ang magiging resulta nito ay maniwala ang tao sa mga psychic sa halip na sa tunay na Dios at sa Kaniyang mga salita, kung gayon, nagtagumpay angdiablo sa kaniyang layunin na takpan ng kasinungalingan ang katotohanan ng Dios. Maging ang mabuti at tunay na impormasyon kung ito ay mayroong masamang hangarin ay maaaring gamitin ng mga demonyo upang dayain ang mga tao.

Karaniwan sa ngayon ang paniniwala ukol sa daigdig ng mga multo at espiritu. Tinatawag nila itong paranormal. Mayroong mga tao na nagke-claim na sila ay mga ghost hunters, na sa pamamagitan ng kaukulang halagang salapi ay may kakayahang palayasin ang mga multo sa tahanan ng mga naniniwala dito. Kawawa naman ang mga ito. Nadaya na sa maling paniniwala, nagbayad pa at gumastos sa kagustuhang mawala lamang ang kanilang kinatatakutan.

Sa ngayon, sa halip na ang pagtiwalaan ay ang katotohanan ng Dios, mas pinaniniwalaan ng marami ang mga psychics, albularyo at nagpapalayas ng mga espiritu. Nakakalungkot, dahil sa halip na ang saliksikin ng tao ay ang mga katotohanan tungkol sa espirituwal na katotohanan ng tunay na Dios sa pamamagitan ng pag-aaral ng Kaniyang mga salita mas pinili pa at pinayagan ang kanilang mga sarili na madaya ng mga lalang ng mga demonyo.  At marahil sa kasalukuyan ay pinagtatawanan ng mga demonyo ang mga taong kay daling nadaya ng paniniwalang ito.

Tunay ngang marami na ang nabulag ng kasinungalingan at ito ay upang huwag sumilang ang tunay na aral ng Dios. 2Co 4:4 Na binulag ng dios ng sanglibutang ito ang mga pagiisip ng mga hindi nagsisisampalataya, upang sa kanila’y huwag sumilang ang kaliwanagan ng evangelio ng kaluwalhatian ni Cristo, na siyang larawan ng Dios.

Hindi tayo dapat pumayag na mapaglalangan tayo ng diablo. At ito ay magagawa natin kung pasisimulan nating pag-aralan kung ano talaga ang tunay na kalooban ng Dios. 2Co 2:11  Upang huwag kaming malamangan ni Satanas: sapagka’t kami ay hindi hangal sa kaniyang mga lalang. 

Sapagkat ang tanging makagagapi laban sa mga lalang ng diablo ay ang kagayakan ng Dios (armor of God) Eph 6:11  Mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Dios, upang kayo’y magsitibay laban sa mga lalang ng diablo. 

Ngayon, dapat bang katakutan ang mga espiritu ng mga demonyo?

Ang sabi ng Banal na Kasulatan, kung mayroon man tayong dapat katakutan, ito ay walang iba kundi ang Dios – Deu 10:20  Katatakutan mo ang Panginoon mong Dios; sa kaniya’y maglilingkod ka, at sa kaniya’y lalakip ka, at sa pamamagitan ng kaniyang pangalan susumpa ka. Ang buong tungkulin nating mga tao ay matakot sa Dios at sundin ang Kaniyang mga utos (Eclesiastes 12:13).

Bukod dito, sinasabi din na ang katakutan natin ay yaong may kakayahan na magbulid o magdala sa atin sa kapahamakan o sa apoy ng impiyerno. Samakatuwid, matakot tayo kung maling aral o maling paniniwala ang dala-dala natin. Luk 12:5  Datapuwa’t ipinagpapauna ko sa inyo kung sino ang inyong katatakutan: Katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay, ay may kapangyarihang magbulid sa impierno; tunay, sinasabi ko sa inyo, Siya ninyong katakutan. 

Ngunit kung ang mga aral ng Dios ay taglay natin, mayroon ba tayong dapat pang katakutan sa buhay na ito maliban sa nag-iisang Dios? 2Ti 1:7  Sapagka’t hindi tayo binigyan ng Dios ng espiritu ng katakutan; kundi ng kapangyarihan at ng pagibig at ng kahusayan. Sa talatang ito ay malinaw na sinasabi na ang mga naaralan, tumanggap ng mga salita ng Dios at sumampalataya ay hindi binibigyan ng espiritu ng katakutan. 

Kung tatanggapin natin ang mga aral ng Dios, aalisin ng Kaniyang mga salita ang ating mga takot sapagkat ang ibibigay Niya sa atin ay espiritu ng pag-ibig at kahusayan. At sapagkat ang Dios ay sumasaatin, sino ang magiging laban sa atin? Rom 8:31  Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Dios ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? 

Tandaan nating kung Siya ay ating tatanggapin ng lubos sa ating buhay kapayapaan ang ating tataglayin. Aalisin Niya ang lahat ng ating mga pangamba at pagkabalisa sa maraming mga bagay. Joh 14:27  Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. 

8 Responses to Ano ang Paliwanag ng Biblia tungkol sa mga Multo?

 1. Ramona Razel says:

  so now i know d porket sinasabi ng mga tao na naniniwala sila sa dios ay totoo nag kakamali sila lahat ng tao di naniniwala sa dios, dahil kung naniniwala ka sa dios hindi ka maniniwala na may mga multo,na ang mga kaluluwa ng mga patay ay nanmumulto,ang mga kaluluwa ng mga patay ay alam ang mga nang yayari sa lupa at sa kanyang mga kamag anak at pamilya,dahil ang totoo ay ang mga patay ay wala ng alam sa mga nangyayari sa lupa o sa kanyang mga kamag anak at hindi rin sila na nakakabalik sa kanilang mga bahay. At kung maniniwala ka na ang mga patay ay nanmumulto ay nag kakahulugan yan na hindi ka tlga naniniwala sa panginoon, tuluyan na talaga nalason ng mga demonyo ang mga tao.

 2. vincent paras says:

  magandang basahin itong biblia dahil nandito lahat ng katotohanan at dito tayo babasa para hindi tayo dayain ng mga diablo at demenyo para tayo ay hindi na mapunta sa impyerno.Ang ating patutunguhan ay ang dios dahil siya lamang ang magliligtas sa atin laban sa diablo at demenyo.Maraming salamat po maganda po ang iyong isinulat na bible.Thank you So much!!!:-)

 3. jennilyn says:

  maraming salamat same bible may mga
  tatutunan ako para d tayo madaya ng demonyo
  Kay god lng tau maniniwala.at xa lng ang Kara kutan natin…(:???

 4. rodel says:

  Maraming salamat.
  At na guide ako ni God tungkol sa katotohanan..

 5. maraming salamat sa mga aral na aking natutunan . ngayon ay marami na akong nalalaman tungkol sa kung ano ang nangyayari sa mga yumao na. at ang mga kaluluwa na nagpaparamdam ay hindi kaluluwa ng taong namatay . sa pagkat ang mga ito ay ang mga demonyo na gusto lang tayong takutin at linlangin .
  ganito pala ang mga nang yayari pag namatay ang isang tao. hindi na pala maaring makausap ang kaluluwa nito sa halip ang ibang mga tao na kumakausap sa inaakala nilang kaluluwa ng kanilang yumaong pamilya ay nalilinglang lang pala ng mga demonyo.

  nagustuhan kong magbasa ng tungkol sa kung anong nangyayari sa mga taong namatay na kase 1st time kong mamatayan ng pamilya. at kapatid ko yun na sobrang mahal na mahal ko kase palagi sya ang aking kausap sa mga panahon na buhay pa sya lubha akong nasaktan ng malaman na hindi ko na makakausap habang buhay pa ang aking kapatid .

  labing limang taon gulang lang po ako. ako po ay bunso sa 4 na magkakapatid at ang ate ko pong namatay ay ang pangalawa sa panganay. dalawa’t pong isang taon lamang sya nung sya ay pumanaw nung january 19 2016

 6. michelle says:

  Ito yung fear ko eh, pambihira nd pala talaga totoo ang mga multo nayan, talagang dapat nating aralin ang salita ng Diyos sapagkat dito naten malalaman ang lahat.

  Thank you Lord .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s