Ang Tunay na Kalagayan ng mga Patay

Saan na nga ba silang ating mga kaibigan, mga kapitbahay, mga mabuti man o masamang tao, may pinag-aralan man o wala? Nasaan na silang mga sumakabilang buhay na?

Ang mga tamang kasagutan sa mga katanungan na ito ay kaugnay ng magiging kapalaran natin pagdating ng takdang panahon na ito ay maranasan natin. Importante ba na malaman natin ang tumpak na kasagutan ng mga katanungang ito?

Act 2:29  Mga kapatid, malayang masasabi ko sa inyo ang tungkol sa patriarkang si David, na siya’y namatay at inilibing, at nasa atin ang kaniyang libingan hanggang sa araw na ito.

Act 2:34  Sapagka’t hindi umakyat si David sa mga langit; datapuwa’t siya rin ang nagsabi, Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon; Maupo ka sa kanan ko,

Joh 3:13  At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makatuwid baga’y ang Anak ng tao, na nasa langit.

Karaniwan, may pakialam lamang ang marami samantalang sila ay nabubuhay.

Hindi nila sinisikap na alamin ang magiging kalagayan nila kung dumating ang panahon na sila ay mamatay.

Iba-iba din ang paniniwala ng tao tungkol sa kalagayan ng mga patay. Ito ay base sa sari-saring paniniwala na nagpasalin-salin na sa ating lahi.

Hindi ba’t mainam na alamin ang tunay na kalagayan ng mga patay, kung nasaan na sila?  At hindi din dapat katakutan na alamin kung ano ang magiging kalagayan natin kung ito man ay maganap sa atin, manapa, mapaghahandaan pa natin bago pa man ito dumating sa ating buhay.

Wala naman tayong magagawa kundi abangan ang pagdating ng kamatayan.

Walang nakakaalam kung kailan ito dadating sa ating buhay.

Ang mahalaga, masagot natin ang mga katanungan kung handa na ba tayong harapin ito o hindi pa. Bukod dito, tama kaya ang mga nakagisnan nating paniniwala tungkol sa kalagayan ng mga patay?

Tugon ng mga Walang Pananampalataya sa Dios

Bago natin sagutin ang mga katanungan sa punto ng espirituwal, bigyan daan muna natin ang matalinong mga pahayag ng ilan, lalo na ang mga nagpaka-pantas tungkol sa maraming mga pag-aaral sa buhay na ito.

Hindi natin maaaring talakayin ang paksa na ito na wala tayong masasaktang kalooban.

Binibigyan man natin ng respeto ang paniniwala ng marami, datapuwat sa ilang pagkakataon ay maaaring makasugat tayo ng kalooban.

Nirerespeto natin ang mga paniniwala ng ilan, bagaman hindi natin matatanggap kaylanman ang paniniwalang lilihis sa pananampalataya na tinanggap natin mula sa Dios at sa mga Banal na Kasulatan.

Kung tatanungin ang mga walang pananampalataya, tungkol sa kalagayan ng mga patay, kung nasaan sila, ang karaniwang sagot ay ang kawalan nila ng kaalaman tungkol sa bagay na ito. Para sa kanila, mahirap magsalita ng walang matibay na batayan, kung kaya’t naniniwala sila na ang tao ay gaya lamang nga mga hayop na namamatay. Bukod dito, para sa kanila, mas mainam na paniwalaang gaya lamang tayo ng mga hayop na namamatay at nabubulok kaysa maniwala na pagkatapos ng kamatayan ay pagdaanan ang walang hanggang kaparusahan gaya ng paniniwala ng marami.

Ito man ang naging tugon ng mga walang pananampalataya, nirerespeto natin ito.

Gayunpaman, nararamdaman natin na hungkag o may kakulangan sa kanilang naging kasagutan. Sapagkat nang likhain tayo ng Dios, nagtaglay tayo ng unawa sa maraming mga bagay sa buhay na ito. Ang hangganan ng maikling buhay na ibinigay sa atin, ang mga luha, sakit, mga karanasan at mga aral ay mauuwi lahat sa kawalan, magiging walang silbi lahat malibang magkaroon ng karugtong ang buhay pagkatapos na ang tao ay mamatay. Kailangan nating patuloy na maghanap ng kasiya-siyang kasagutan sa ating katanungan.

Ang Tugon ng Ilang May Pansariling Paniniwala

Marami at iba’t iba ang paniniwala ng maraming mga tao sa sanlibutan na ito. Ano ang karaniwan nilang tugon sa katanungang “nasaan ang mga patay?”

 1. Paniniwalang Nagpapalit lamang ng Anyo ang Tao – laganap ang paniniwalang ito, na kapag namatay ang tao, hindi talaga siya namamatay, kundi nagbabago lamang ito ng anyo. Ang kaniyang magiging buhay safuture ay depende sa naging buhay niya sa nakaraang panahon, na maaaring mas mataas o mas mababa ang kaniyang magiging kalagayan. Naniniwala sila na ang tao ay malaon nang nabuhay sa mundo bilang hayop, gaya ng aso, pusa, daga at iba pa. Kung ang kasalukuyang buhay ay ginamit ng wasto, posibleng sa darating na panahon ay maging mas mataas ang antas ng buhay, gaya ng mga siyentipiko, dalubahasa at mga pilosopo. Subalit, kung ang buhay ay hindi ginamit sa wastong kaparaanan, ang magiging buhay sa hinaharap ay magiging mas mababa ang kalagayan, gaya ng uod, elepante at iba pa. Dahil na din sa paniniwalang ito, naniniwala sila na dapat pag-ukulan ng labis na respeto ang mga hayop. Hindi din sila kumakain ng mga karne ng kahit na anong uri ng hayop.
 2. Mabubuhay muli bilang mga Espiritu – ang isa pa sa paniniwala ng marami ay ang pagiging espiritu pagkatapos na ang tao ay mamatay. Naniniwala sila na ang tao ay posibleng maging maligaya o maranasan ang iba’t ibang uri ng kaparusahan. At pagkatapos nilang tumawid sa isang ilog ay posibleng sila ay pagpalain o ‘di kaya naman ay sumpain, at ang mga ito ay mayroong iba’t ibang antas o grado. Kung tatanungin sila kung saan nagmula ang paniniwala nilang ito, ang karaniwang sagot nila ay ito na ang kanilang mga nakagisnang paniniwala at niyakap na lamang nila mula sa kanilang mga magulang. Hindi din nila ALAM kung saan nagmula ang mga paniniwalang ito. Ang mga taong kinikilala nilang mga tagapagturo ay isinalin na lamang sa kanila ang mga paniniwalang ito, at buong kasiyahan na lamang nilang tinanggap.

Ang kasagutan nila ay hindi pa din masasabing katanggap-tanggap sa puso at isipan. Pag-aralan natin ng husto dahil hindi tayo dapat kagyat na maniniwala sa mga ganitong paniniwala. Kailangan nating tuklasin ang mga tunay na kasagutan, kasagutang mula sa Makapangyarihan sa Lahat na nakakaalam ng lahat ng mga bagay… buhay man o patay.

Tugon ng Paniniwalang Katoliko

Tungkol sa mga patay, naniniwala ang mga Katoliko na mayroong tatlong maaaring maging hantungan ang tao.

Una, ang mga tinatawag nilang banal ay kaagad na paroroon sa piling ng Dios, na nasa langit. Ito ang mga tinutukoy ng Panginoong Hesus na, “Sinomang hindi nagdadala ng kaniyang sariling krus, at sumusunod sa akin, ay hindi maaaring maging alagad ko.” (Lukas 14:27) Ang mga mananampalataya na nagdala ng kanilang pasan ay tinatawag na “maliit na kawan,” “mga hinirang,” Naniniwala din sila na kaunti lamang ang mga ito sapagkat ipinahayag ni Hesus na,“Sapagka’t makipot ang pintuan, at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nangakakasumpong noon.” (Mateo 7: 14)

Kaugalian sa simbahan na ipanalangin ang kaluluwa ng sinumang namatay; subalit hindi na akmang idalangin o ipagpamisa pa ang mga pinaniniwalaan nilang nasa langit na. At gayundin naman ang mga pinaniniwalaan nilang nasa impiyerno na ay hindi na akmang ipagpa-misa pa.

Sinasabi nila na hindi nila itinuturong marami ang paroroon sa impiyerno. Subalit, naniniwala sila na ang mga heretiko lamang ang siguradong makalalasap ng kaparusahang ito. Ang mga heretiko ay ang mga katoliko na may buong kaalaman sa mga doktrinang Katoliko subalit buong kusang tumalikod at lumaban sa mga ito.

Sa kabuuan, ang tanging makapapasok lamang sa Purgatoryo ay ang mga taong namatay sa Biyaya ng Diyos. ibig sabihin, ang mga taong nakapagsisi ng kanilang mga kasalanan at nagbalik loob sa Diyos lamang ang makapapasok sa lugar na ito sapagkat ito ay lugar ng paglilinis at hindi ng pagsisisi.

Ang pamamalagi dito sa dakong ito ng kaluluwa ng tao ay maaaring daan o libong taon, depende sa awa o habag na maaari niyang matamo.Karamihan sa mga patay ay nasa purgatoryo. Bilyon ang bilang ng mga hindi naniniwala sa Dios ay nasapurgatoryo, sapagkat ang kawalan ng kaalaman ay hindi makapagliligtas sa tao. Ayon sa kanila, ang mga nasa purgatoryo ay sigurado na sa langit.

Subalit hindi din naman sila magiging karapatdapat sa impiyerno sapagkat ang pagtatakuwil lamang nila sa Iglesia Catolica ay bunga ng pagyakap sa pananampalataya na kanilang nakagisnan lamang. Halos lahat ng mga Katoliko ay nasa purgatoryo, sapagkat sa kabila ng mga sakramento at sakramental ng simbahan, gaya ng holy water, kumpisal, misa, banal na kandila at pagbabasbas sa paglilibing, maaaring hindi pa din sapat ang mga yaon upang maging karapatdapat sila sa kaharian ng Langit.

Mananatili sila sa purgatoryo hanggang sa takdang panahon na maihanda na ang kanilang mga kaluluwa sa langit.

Nirerespeto natin ang paniniwalang ito ng mga Katoliko. Gayunpaman, hindi na natin sila tatanungin pa kung nasaan ang purgatoryo na kanilang pinaniniwalaan, at maging sa mga detalye o impormasyon kung saan nanggaling ang paniniwalang ito.

Ayaw nating makasakit ng kalooban ng paniniwala ng iba. Subalit, ang tugon nila sa paniniwala tungkol sa mga patay ay hindi naging kasiya-siya kung ang pag-aaralan ay ang mga pahayag ng Banal na Kasulatan.

Tugon ng Paniniwalang Protestante

Ang salitang Protestante ay nagmula sa mga dating Katoliko, na pagkatapos na matuklasan ang mga pinaniniwalaan nilang kamalian ng katuruang Iglesia Catolica ay iniwan ito at nilabanan. Nag-protesta sila sa mga maling paniniwala ng simbahang Katoliko kaya ito ang naging katawagan sa kanila.

Isa sa kanilang mga nilabanang paniniwala ay ang paniniwala tungkol sa purgatoryo.

Na ayon sa kanila, ay hindi ito matatagpuan sa kahit saan man dito sa sanlibutan at kahit na sa Biblia. Samakatuwid, naniniwala sila na dalawa lamang ang posibleng paroonan ng mga tao, ang langit at ang impiyerno. Isa sa mga kagulat-gulat na pagtuturo ay ang teorya nina Calvin at Knox na matagumpay na naituro sa lahat ng mga Protestante na ang mga “hinirang” (Tito 1:1), na siyang bumubuo sa “munting kawan” (Lukas 12:32) ang paroroon sa langit, samantalang ang hindi mapapabilang dito, samakatuwid baga ay ang ibang mga nilalang ay nakalaan sa walang hanggang kaparusahan, sa impiyerno.

Nakabatay ang paniniwala ng mga Protestante sa Biblia. Sa kanilang aral, naniniwala din tayo na ang mga banal lamang ang papasok sa kaharian ng Langit, sila na mayroong dalisay na puso (Mateo 5:8), ang mga nakapagtagumpay (1 Juan 4:4), munting kawan (Lukas 12:32), na sa kasalukuyan ay lumalakad sa katuruang iniwan ng ating Panginoong HESUS.

Tugon ng Banal na Kasulatan

Mapapansin natin, na karaniwan sa mga kasagutan na ating natunghayan tungkol sa tunay na kalagayan ng mga patay ng mga iba’t ibang paniniwala ay ang paniniwala na ang patay ay hindi talaga patay para sa kanila – na para sa kanila ang pagiging patay ay pagiging buhay nang higit pa sa kalagayang buhay.

Sa hardin ng Eden nang sinabi ng Dios sa ating mga magulang, “sapagka’t sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka.”(Genesis 2:17)  Pansinin ang naging pandaraya ng diablo nang kaniyang sinabi,“Tunay na hindi kayo mamamatay:” (Genesis 3:4)

Pansinin natin na ang mga hindi naniniwala at ang mga nagsasabing sila ay mga Kristiyano ay tinanggap ang pandarayang ito ng diablo, kaalinsabay naman ng pagsuway sa katotohanan ng Dios. Hindi ba’t kapuwa sila sumasang-ayon sa sinasabi ng diablo na, “Tunay na hindi kayo mamamatay?”

Hindi ba’t lahat sila ay nagsasabing ang mga patay ay buhay, at higit silang buhay ngayon kaysa sa kanilang dating kalagayang buhay? Ito ang karaniwang naging kakulangan at pagkakamali, nagawa nating sundan ang mga maling tagapagturo, na siyang tinutukoy ni HESUS na, “hindi nananatili sa katotohanan, sapagka’t walang katotohanan sa kaniya.” (Juan 8:44)

Ang mga maling turo o doktrinang ito ang nakapagtagumpay sa maraming mga hindi sumasampalataya at sa mga may maling pananampalataya sa maraming siglong lumipas. Kung ang ating mga magulang lamang ay naniwala sa pahayag ng Dios, “sapagka’t sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka,” dapat sana ay hindi nag-umpisang paniwalaan ang pagpapadasal sa mga patay, misa para sa kanilang mga kasalanan at ang mga nakakatakot na kaisipan tungkol sa kanilang mga paghihirap na nararanasan sa purgatoryo.

Sinasabi ng mga Banal na Kasulatan na, ang mga patay ay walang kamalayan sa anumang bagay (Sapagka’t nalalaman ng mga buhay, na sila’y mangamamatay: nguni’t hindi nalalaman ng patay ang anomang bagay ni mayroon pa man silang kagantihan; sapagka’t ang alaala sa kanila ay nakalimutan – Eclesiastes 9:5) at bukod dito, sinasabi din na, “Ang kaniyang mga anak ay nagtataglay ng karangalan, at hindi niya nalalaman.” (Job 14:21)

Ang Biblia ang makapagsasabi kung nasaan ang mga patay at kung ano ang kanilang tunay na kalagayan; na ang mga patay ay hindi na nakakaranas pa ng kahit tuwa o kalungkutan, maging ng ginhawa man o pagdurusa; sapagkat wala na silang bahagi pa sa anumang bagay sa silong ng langit, hanggang sa araw ng kanilang muling pagkabuhay.

Kaya sinabi ni Solomon na isang pantas, “Anomang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan; sapagka’t walang gawa, ni katha man, ni kaalaman man, ni karunungan man, sa Sheol (libingan), na iyong pinaparunan.” (Ecles.9:10)

Kapuwa sa Lumang Tipan at sa Bagong Tipan ay nasusulat na kapuwa mabuti o masama man ang tao ay “natutulog lamang ang kalagayan sa kanilang mga kamatayan.”

Si Apostol Pablo ay nagpahayag tungkol sa mga “nangatutulog kay HESUS” (1 Tesalonica 4:14 –  Sapagka’t kung tayo’y nagsisisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Dios na kasama niya. ), na siya din ang nagpahayag na ang mga “natutulog kay Kristo, ay pawang mapapahamak,” kung walang pagkabuhay na mag-uli sa mga patay. (1 Corinto 15:18)

Sa pagtuturo ng Biblia, nilikha ang tao nang higit ang kalagayan sa iba pang nilikha ng Dios, sa wangis at imahe ng Dios na lumikha; na nagtataglay siya ng magandang kalagayan sa hardin ng Eden at nanatili sana ang kalagayang ito kung naging masunurin lamang sila sa Dios.

Subalit, nagkasala ang tao at ang naging kaparusahan ay kamatayan, “sapagka’t sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka.” (Genesis 2:17)

Dito nagpasimula na magkaroon ng kamatayan, ang kamatayan ay hindi naging kagyat, subalit dumating ito sa buhay ni Adam at sa iba pang mga tao magpahanggang ngayon.

Hindi matutulan ang mga aral ng katotohanan ng Biblia.

Ang mga namatay na, libong taon na ang lumipas, kasama ng lahat ng mga tauhan ng Biblia, mga napatala sa kasaysayan ay kasalukuyang nasa libingan pa. Walang makapagpapatunay na sila ay umakyat na sa langit, sapagkat ayon nga sa Biblia ay wala pang umakyat sa langit kundi ang nanggaling sa langit at ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus – John 3:13  At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makatuwid baga’y ang Anak ng tao, na nasa langit.

At gaya nang pahayag ng Biblia, habang buhay tayo, nasa atin ang malaking pagkakataon para gumawa ng mabuti.

Samantalahin natin ito habang binibigyan tayo nga pagkakataon, sapagkat wala na tayong gawa o katha sa libingan na ating paroroonan.

2 Responses to Ang Tunay na Kalagayan ng mga Patay

 1. Christian Laborcero says:

  meron pong nagtatanong, kung wala pa nga pong nakakarating sa langit bukod sa nanggaling sa langit sa makatwid baga at si Kristo…nasan po ngayon si Enoc na sinasabi sa Hebreo 5:11 (Sa pananampalataya si Enoc ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan; at hindi siya nasumpungan, sapagka’t siya’y inilipat ng Dios: sapagka’t bago siya inilipat ay pinatotohanan sa kaniyang siya’y naging kalugodlugod sa Dios:. san po siya inilipat at ano po ang kanyang kalagayan?

  • idkhblogger says:

   Ang langit po na pinagdalhan kay Enoch ay hindi tiniyak ng Biblia. Marami po kasi ang langit o mga heavens sa Biblia. The air or athmosphere is considered heaven. The outer space din po na kinaroroonan ng mga bituin at araw at ng iba pang mga planets ay kinukunsidera ding langit. At ang tunay na langit na kinaroroonan ng Dios ang langit marahil na ina assume ng marami na pinagdalhan kay Enoch.

   Hindi po dapat mag assume na ang langit na kinaroroonan ng Dios ang pinagdalhan sa kanya sapagkat ito po ay kokontra sa paniniwalang wala pang tao sa langit maliban ang nanggaling sa langit.

   Kung nasaan man po si Enoch sa ngayon ay tanging Dios lamang ang nakakaalam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s