Ang Panginoon ang Aking Pastol

Ang Panginoon ang aking Pastol.

Ito ang kalooban at pananampalataya ni Haring David.

Bilang isang pastol din, si David nang kabataan pa lamang, ay naiintindihan kung paano ang pagpapahalaga ng isang pastol sa kaiyang mga tupang nasasakupan. Nakahanda si David na ibigay ang kaniyang buhay para sa kaniyang mga tupa. Kaya naman hindi niya kinatakutan ang mga mababangis na hayop na nagtatangka sa kaniyang mga tupang pinapastol.

Ngunit ang tunay na dahilan ng kawalan ng kaniyang takot ay bunga ng kaniyang tunay at wagas na pagtitiwala sa tunay na Pastol na kaniyang kinikilala. Ito ay walang iba kundi ang Dios. Ang Dios ang nagbigay sa kaniya ng tapang upang harapin ang mga mababangis na hayop sa kaniyang pagpapastol. Ang pananampalataya din niya sa Dios ang lumupig sa kaniyang kalaban na si Goliath, isang higanteng Filisteo.

Paano niya nagapi si Goliath sa kabila ng kaniyang kabataan? Bunga ng kniyang pananampalataya at pagtitiwala sa kapangyarihan ng Dios, nagawa niyang talunin si Goliath. Gayon na lamang ang pagtitiwala ni David sa Dios bilang pastor ng kaniyang buhay. Kahit kamatayan ay hindi niya kinatatakutan.

Psa 23:1 -Ang Panginoon ay aking pastor; hindi ako mangangailangan. Psa 23:2 – Kaniyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan: pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan, Psa 23:3 Kaniyang pinapananauli ang aking kaluluwa: pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran alangalang sa kaniyang pangalan. Psa 23:4 -Oo, bagaman ako’y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan; sapagka’t ikaw ay sumasa akin: ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, ay nagsisialiw sa akin. Psa 23:5 – Iyong pinaghahandaan ako ng dulang sa harap ko sa harapan ng aking mga kaaway: iyong pinahiran ang aking ulo ng langis; ang aking saro ay inaapawan. Psa 23:6 – Tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay: at ako’y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailan man.

Ito din ang aral na ibig ituro ni Hesus sa ating lahat. Ang Dios ang ating pastol at Siya ang ating tanggulan.

Ang tupa ng Dios ay ang Kaniyang mga anak na tumanggap at sumampalataya sa Kaniya. (Juan 1:12-13)

Sinumang tinatanggap bilang Kaniyang maging anak ay nagiging tupa ang kahalintulad. Ang mga tupa ay sumusunod sa kanilang pastor, na ang pastor na ito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus.

Joh 10:3 – Binubuksan siya ng bantaypinto; at dinirinig ng mga tupa ang kaniyang tinig: at tinatawag ang kaniyang sariling mga tupa sa pangalan, at sila’y inihahatid sa labas. Joh 10:4 – Pagka nailabas na niya ang lahat ng sariling kaniya, ay pinangungunahan niya sila, at nagsisisunod sa kaniya ang mga tupa: sapagka’t nakikilala nila ang kaniyang tinig.

Nalalaman ng mga tupa ng Dios ang pagmamalasakit ng kanilang Pastor (Hesus), kaya lubos ang kanilang pagtitiwala sa Kaniya. Bilang mabuting pastor, nakahandang ibigay ni Hesus ang Kaniyang buhay dahil sa Kaniyang mga tupa. (Juan 10:11, Ako ng mabuting pastor: ibinibigay ng mabuting pastor ang kaniyang buhay dahil sa mga tupa.)

At ito ang ginawa ni Hesus, ibinigay Niya ang Kaniyang sarili alang-alang sa Kaniyang mga tupa.

Saan natin matatagpuan ang Kaniyang mga tupa?

Ang mga tupa ng Dios ay nasa loob ng Kaniyang kulungan. Ang kulungan ng mga tupa ay ang iglesia. Dito inilalagay lahat ng mga tupa upang magkaroon ng iisang pastor at lahat sila ay tinitipon sa kulungang ito upang magkaroon ng iisang Dios. (Juan 10: 16 – At maroon akong ibng mga tupa, na hidi sa kulungang it: sila’y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig; at sila’y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor.)

(Efeso 5:25 – Mga lalake, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, gaya naman ni Cristo na umibig sa iglesia, at ibinigay ang kaniyang sarili dahil sa kaniya. )

Kaya anuman ang nararanasan ng mga lingkod ng Dios – wala silang katatakutan.

Anuman ang namamalas sa paligid, mabuti man o masama – wala silang katatakutan.

Sapagkat ang lagi nilang sinasabi, “Ang Panginoon ang Aking Pastol.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s