Ang Pamilya at ang Kalooban ng Dios

Sa kasalukuyan, maraming mga suliranin ang bumabangon sa maraming mga pamilya. 

Maraming mga pamilya  sa ngayon ang nahaharap sa iba’t ibang suliranin na nagiging dahilan upang manganib na masira ito. Ang mga suliraning ito ang karaniwang nagiging sanhi ng paghihiwalayan at pagkasira ng pamilya. 

May mga pamilya  na nabubuwag bunga ng kawalan ng panahon sa isa’t isa ng mga magulang at maging ng kanilang mga anak. Ang ibang sanhi ay gaya ng pagkatukso sa mga bagay ng lupa, pagkatukso sa ibang  relasyon at kawalan ng kasiyahan sa sarili. Itinuturo ng Biblia na banal at mahalaga ang layunin ng pamilya. Nagtuturo din itokung paano magkakaroon ng magandang relasyon sa bawat kaanib nito. Kung ang mga katuwiran o katuruan ng Biblia ay mauunawaan at tatanggapin ng bawat miyembro, makakatulong ito sa pagsagip ng mga pamilyang unti-unting nasisira ng maraming mga kadahilanan.

Sa pasimula pa ay nalalaman na nating nilikha ang tao ayon sa wangis ng Dios. Banal at malinis ang hangarin ng Dios sa ating mga tao.

Gen 1:26 At sinabi ng Dios, Lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis: at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawa’t umuusad, na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa.

Gen 1:27 At nilalang ng Dios ang tao ayon sa kaniyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Dios siya nilalang; nilalang niya sila na lalake at babae.

Gen 2:7 At nilalang ng Panginoong Dios ang tao sa alabok ng lupa, at hiningahan ang kaniyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay; at ang tao ay naging kaluluwang may buhay.

Nakikita at nalalaman ng Dios ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kasama bilang katuwang sa buhay. Nakita din Niya ang pangangailangan ng kasama ng unang tao na Kaniyang nilikha, kaya Siya lumikha ng taong makakasama nito.

Gen 2:18 At sinabi ng Panginoong Dios, Hindi mabuti na ang lalake ay magisa; siya’y ilalalang ko ng isang katulong niya.

Dito nabuo ang kauna-unahang pamilya,at mapapansing ang Dios ang nagpasimula nito.

Gen 2:21 At hinulugan ng Panginoong Dios ng di kawasang himbing ang lalake, at siya’y natulog: at kinuha ang isa sa kaniyang mga tadyang at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon:

Gen 2:22 At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Dios sa lalake ay ginawang isang babae, at ito’y dinala niya sa lalake.

Mahalaga ang layunin ng Dios sa pagbuo ng pamilya

Ang banal na layuning ito ng Dios ay tayong mga tao ang lubos na makikinabang. Ang pangunahing layunin ng pagkakaroon ng pamilya, ayon sa Biblia ay ang pagkakaroon ng kasama (companionship).  Gen 2:18 At sinabi ng Panginoong Dios, Hindi mabuti na ang lalake ay magisa; siya’y ilalalang ko ng isang katulong niya.

Mat 19:4 At siya’y sumagot at sinabi, Hindi baga ninyo nabasa, na ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula, ay sila’y nilalang niya na lalake at babae,

Mat 19:5 At sinabi, Dahil dito’y iiwan ng lalake ang kaniyang ama at ina, at makikisama sa kaniyang asawa; at ang dalawa ay magiging isang laman?

Mat 19:6 Kaya nga hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Dios, ay huwag papaghiwalayin ng tao.

Bukod sa pagkakaroon ng kasama o katulong sa buhay, ang paglikha o pro-creation ang isa pa sa layunin ng Dios sa pagkakaroon ng pamilya. Mapapansing ang basbas ng Dios ang pasimula at hudyat ng lubos na pagsasama ng lalaki at ng babae.

Gen 1:28 At sila’y binasbasan ng Dios, at sa kanila’y sinabi ng Dios, Kayo’y magpalaanakin, at magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa, at inyong supilin; at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawa’t hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa.

Psa 127:3 Narito, ang mga anak ay mana na mula sa Panginoon: at ang bunga ng bahay-bata ay kaniyang ganting-pala.

Psa 127:4 Kung paano ang mga pana sa kamay ng makapangyarihang lalake, gayon ang mga anak ng kabataan.

Psa 127:5 Maginhawa ang lalake na pumuno ng kaniyang lalagyan ng pana ng mga yaon: sila’y hindi mapapahiya, pagka sila’y nakikipagsalitaan sa kanilang mga kaaway sa pintuang-bayan.

Bukod sa pagkakaroon ng kasama at paglikha, ang isa pa sa layunin ng pagkakaroon ng pamilya ay ang matutunan nating mga tao na tugunin ang pangangailangan ng bawat kaanib nito. 

1Ti 5:8 Datapuwa’t kung ang sinoman ay hindi nagkakandili sa mga sariling kaniya, lalong lalo na sa kaniyang sariling sangbahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kay sa hindi sumasampalataya.

Sa English version ay mas malinaw ang kahulugan nito, na kailangan nating matutunan na mag-provide para sa ating sambahayan, sapagkat ang hindi pagtugon nito ay pagkakaila ng pananampalataya at lalong masama kaysa sa mga hindi sumasampalataya. Ang lohika nito, kung ang mga walang pananampalataya ay tinutugunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya, gaano pa kaya ang isang mananampalataya?

Upang makabuo ng maayos at matiwasay na pamilya, naglatag ang Biblia ng mga panuntunan.  Ang kailangan lamang ay maunawaan ito at matutunang maisagawa sapagkat pawang mga kalooban ng Dios sa pagkakaroon ng matagumpay na pamilya o sambahayan.

Unahin natin pag-aralan ang kalooban ng Dios sa asawang lalaki at sa asawang babae. Itinuturo ng Biblia na ang pagsasama ng babae at lalaki ay dapat na hindi sapilitan. Ito ay buong pusong pagtanggap sa isa’t isa, ganap na pagpapasakop sa isa’t isa. Eph 5:21  Na pasakop kayo sa isa’t isa sa takot kay Cristo. 

Bukod dito,tungkulin ng isa’t isa na tugunan ang pangangailangang seksuwal bilang mag-asawa.

1Co 7:3 Ibigay ng lalake sa asawa ang sa kaniya’y nararapat: at gayon din naman ang babae sa asawa.

1Co 7:4 Ang babae ay walang kapangyarihan sa kaniyang sariling katawan, kundi ang asawa: at gayon din naman ang lalake ay walang kapangyarihan sa kaniyang sariling katawan, kundi ang asawa.

Tungkulin ng bawat isa na igalang o irespeto ang kasagraduhan ng kanilang pagsasama. Ang pag-aasawa sa pamamagitan ng basbas o pagkakasal ay sagrado o banal sa paningin ng Dios. Kung ito ay banal o sagrado, hindi ito dapat lapastanganin ng sinuman.

Heb 13:4 Maging marangal nawa sa lahat ang pagaasawa, at huwag nawang magkadungis ang higaan: sapagka’t ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Dios. 

Exo 20:14 Huwag kang mangangalunya.

Sa asawang babae

Tit 2:3 Na gayon din ang matatandang babae ay maging magalang sa kanilang kilos, hindi palabintangin ni paalipin man sa maraming alak, mga guro ng kabutihan;

Tit 2:4 Upang kanilang maturuan ang mga babaing may kabataan na magsiibig sa kanikaniyang asawa, magsiibig sa kanilang mga anak, mangagpakahinahon,

Tit 2:5 Mangagpakahinahon, mangagpakalinis, mangagpakasipag sa bahay, magagandang-loob, pasakop sa kanikaniyang asawa, upang huwag lapastanganin ang salita ng Dios:

Tungkulin ng asawang babae na ibigin ang kaniyang asawang lalake at gayundin ang kaniyang mga anak. At pag-aaralan niyang maging mahinahon sa lahat ng panahon, magpakalinis sa isip, sa salita at sa paggawa sa loob ng tahanan, at ang mga ito ay pagsisikapan niyang gawin alang-alang sa paggalang niya sa pagtalima sa mga salita ng Dios.

Tungkulin din ng mga asawang babae na magpasakop sa kani-kanilang mga asawang babae, gaya ng sa Panginoon. Ang lalaki ang pangulo ng tahanan o pamilya, at bilang asawa, tungkulin nito na tumalima sa kaniya.

Eph 5:22 Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong sariling asawa, na gaya ng sa Panginoon.

Eph 5:23 Sapagka’t ang lalake ay pangulo ng kaniyang asawa, gaya naman ni Cristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan.

Eph 5:24 Datapuwa’t kung paanong ang iglesia ay nasasakop ni Cristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kani-kaniyang asawa sa lahat ng mga bagay.

Eph 5:25 Mga lalake, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, gaya naman ni Cristo na umibig sa iglesia, at ibinigay ang kaniyang sarili dahil sa kaniya;

1Pe 3:1 Gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sarisariling asawa; upang, kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mangahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanikaniyang asawang babae;

1Pe 3:2 Sa pagkamasid nila ng inyong ugaling mahinhin na may takot.

Inaatasan ng Dios ang mga asawang babae – ito man ay nakapag-asawa ng isang may pananamapalataya o hindi man – na tumalima sa pamumuno ng kaniyang asawang lalake sa kanilang tahanan. Ang talata ay nagtuturo, na kapag ang asawang babae ay naging uliran sa lahat ng mga bagay, nagiging daan ito uang ang kanilang mga asawang lalake na hindi sumasampalataya ay magkaroon ng pananampalataya. Subalit, kapag ang pinag-uusapan na ay ang pagtalima sa kalooban ng Dios, dapat munang unahin ng asawang babae ang pagtalima sa kalooban ng Dios, bago ang pamumuno ng kaniyang asawang lalake.

Sa kabuoan, marapat na irespeto at igalang ng asawang babae ang kaniyang asawa. Eph 5:33  Gayon man ay umibig naman ang bawa’t isa sa inyo sa kani-kaniyang sariling asawa gaya ng sa kaniyang sarili; at ang babae ay gumalang sa kaniyang asawa. 

Sa asawang lalake

Ang unang kalooban ng Dios sa mga asawang lalake ay ibigin ang kani-kanilang asawa. (Eph 5:25 Mga lalake, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, gaya naman ni Cristo na umibig sa iglesia, at ibinigay ang kaniyang sarili dahil sa kaniya;) Ang pag-ibig na kanilang iuukol ay dapat lamang gaya ng pag-ibig nila sa kanilang mga sariling katawan. Kung mahal natin ang ating mga sarili, gayon ang dapat nating iukol sa ating mga asawang babae.

Eph 5:28 Gayon din naman nararapat ibigin ng mga lalake ang kani-kaniyang sariling asawa, na gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kaniyang sariling asawa ay umiibig sa kaniyang sarili:

Eph 5:33  Gayon man ay umibig naman ang bawa’t isa sa inyo sa kani-kaniyang sariling asawa gaya ng sa kaniyang sarili; at ang babae ay gumalang sa kaniyang asawa. 

At sapagkat ang pagiging mag-asawa ay pagiging isang laman, magkakaroon ng pangunahing tungkulin ang bawat isa patungkol sa kaniyang asawa.

Eph 5:31 Dahil dito’y iiwan ng lalake ang kaniyang ama at ina, at makikisama sa kaniyang asawa; at ang dalawa ay magiging isang laman.

Tungkulin din ng lalake na pakisamahan ang asawang babae, na pakundanganan itoo pag-ukulan ng paggalang at ituring na maruok na sisidlan, ibig sabihin ay ingatan ang asawa na huwag masaktan ang kalooban.

1Pe 3:7 Gayon din naman kayong mga lalake, magsipamahay kayong kasama ng inyo-inyong asawa ayon sa pagkakilala, na pakundanganan ang babae, na gaya ng marupok na sisidlan, yamang kayo nama’y kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan: upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan.

Ang mga magulang sa kanilang mga anak

Tungkulin ng mga magulang na turuan ang kanilang mga anak. Ano ang ituturo? ituturo ng mga magulang hindi lamang kung paano makakapamuhay ng marangal at maginhawa sa buhay na ito, kundi tungkulin ng mga magulang na imulat ang mga anak sa mga Salita ng Dios.

Deu 6:6 At ang mga salitang ito, na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, ay sasa iyong puso;

Deu 6:7 At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak, at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, at pagka ikaw ay lumakad sa daan, at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon.

Ang mga magulang ang pangunahing maghahasa at magtuturo sa kanilang mga anak ng mga bagay na ayon sa kalooba  ng Dios.

Pro 22:6 Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumanda man siya ay hindi niya hihiwalayan.

Tungkol sa pagdidisiplina, ang gusto ng mga anak ay ang disiplinang puno ng pag-ibig. Kaya ang mga anak ay nagrerebelde sa mga magulang ay bunga na din ng maling pamamaraan ng disiplina.  Kung didisiplinahin ang mga anak, makabubuting sundin ang payo  ng Biblia.

Eph 6:4 At, kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak: kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon.

Sa pagpapayo,makabubuting magkaroon muna ng mabuting relasyon ang mga magulang sa kanilang mga anak. Gaano man kaganda ang payo at saway ng magulang, kung hindi maganda ang kanilang relasyon, hindi ito kailanman susundin ng kanilang mga anak. Ang pagpapakita ng mabuting halimbawa sa mga anak ay malaking bagay sa pagtutuwid o pagdidisiplina.

Si Uzzias, ay naging mabuting hari sa paningin ng Panginoon, sapagkat ito ang nakita niyang halimbawa sa kaniyang ama na naging hari din sa Israel.

2Ch 26:3 May labing anim na taon si Uzzias nang siya’y magpasimulang maghari; at siya’y nagharing limangpu’t dalawang taon sa Jerusalem: at ang pangalan ng kaniyang ina ay Jecholia na taga Jerusalem.

2Ch 26:4 At siya’y gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon, ayon sa lahat na ginawa ng kaniyang amang si Amasias.

Ang mga anak sa kanilang mga magulang 

Sa pasimula pa ay utos na ang paggalang ng mga anak sa kanilang mga magulang.

Exo 20:12 Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina: upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Dios.

Tungkulin ng mga anak na tumalima at gumalang sa kanilang mga magulang. Ito’y matuwid at nakalulugod sa Dios.

Eph 6:1 Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka’t ito’y matuwid.

Col 3:20 Mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay, sapagka’t ito’y totoong nakalulugod sa Panginoon.

Bilang mga anak, tularan natin ang pagiging mananampalataya ng ating mga magulang. Hindi kasamang tutularan kung ang mga magulang ay walang pananampalataya at nagpapakita ng kasamaan.

Pro 1:8 Anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama, at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina:

Ang isa pa sa mga tungkulin nating mga anak ay ang tugunin ang kanilang mga pangangailangan, lalo na sa kanilang mga pagtanda. Tungkulin nating gantihin sila sa kanilang ginawang pag-aaruga at pagpapalaki sa atin.

1Ti 5:4 Nguni’t kung ang sinomang babaing bao ay may mga anak o mga apo, magsipagaral ang mga ito muna ng pamamahalang may kabanalan sa kanilang sariling sangbahayan, at magsiganti sa kanilang mga magulang: sapagka’t ito’y nakalulugod sa paningin ng Dios.

Sa kabuoan, mahalagang malaman natin na bawat isa pala ay may tungkulin upang makabuo ng isang payapa at pamilyang ayon sa kalooban ng Dios. Ang tunay na Kristiyano na naglilingkod sa Dios ay hindi pawawalang halaga ang mga pangunahing bagay na ito.


One Response to Ang Pamilya at ang Kalooban ng Dios

  1. ronalyn ramos says:

    wla nman dito ung hinahanap ko ?
    tulong nman dyan ohhhh !!!!!!!!!!!!!!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s