Ang Pagpapakita ng Habag o Awa

Bilang 14:18 Ang Panginoon ay banayad sa pagkagalit at sagana sa kaawaan, na nagpapatawad ng kasamaan at ng pagsalangsang; at sa anomang paraan ay hindi aariing walang muang ang may sala, na dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga anak sa ikatlo at sa ikaapat na salin ng lahi.

Isa sa mga pangunahing katangian ng Dios ang kahabagan o pagpapakita ng awa. Napakaraming pagkakataon sa Biblia na ipinakita ng DIOS ang Kaniyang habag at awa sa mga taong Kaniyang ibig pagkalooban nito.

Siya ay DIOS na dakila sa kaawaan, nangangahulugang may malaking habag ang Dios, at ipinagkakaloob Niya ang pagpapatawad sa mga pagsalansang o kasalanan na nagagawa ng mga tao.

Nang magpakita ang DIOS kay Moises, ipinakilala Niya ang Kaniyang pangalan sa pamamagitan ng mga salitang ito:

Exo 34:6 At ang Panginoo’y nagdaan sa harap niya, na itinanyag, Ang Panginoon, ang Panginoong Dios na puspos ng kahabagan at mapagkaloob, banayad sa pagkagalit, at sagana sa kaawaan at katotohanan;

Ang habag ng Dios ang nag-alis sa pagka-alipin ng Kaniyang bayang Israel sa lupain ng Egipto. Isa sa mga paulit-ulit na tema sa Biblia ang tungkol sa pagpupuri sa Dios dahil sa Kaniyang kahabagan. Sa aklat ng Awit ni David ay kung ilang beses inulit-ulit ang katagang “ang Kaniyang kagandahang loob (mercy) ay magpakaylanman. Dalawampu’t anim na beses itong inulit sa Awit 136.

Sa ating mga nakakaunawa na nakagagawa ng kasalanan, alam nating habag lamang ng Dios ang tangi nating pag-asa lalo na sa ating mga pagdalangin sa Kaniya.

Makikita natin ito sa pamamagitan ng panalangin ni David sa Awit 51: 1: Psa 51:1 Maawa ka sa akin, Oh Dios, ayon sa iyong kagandahang-loob: ayon sa karamihan ng iyong malumanay na mga kaawaan ay pinawi mo ang aking mga pagsalangsang.

Tiniyak ng Dios na lubos Siyang nagagalak na umasa tayo sa Kaniyang habag at awa. Psa 147:11 Ang Panginoon ay naliligaya sa kanila na nangatatakot sa kaniya, sa nagsisiasa sa kaniyang kagandahang-loob. Psa 147:11 The LORD taketh pleasure in them that fear him, in those that hope in his mercy.

Ang ugali o katangiang ito ng Dios ang ibig din naman Niyang taglayin ng Kaniyang mga lingkod at mga mananampalataya. Ang isang lingkod ng DIOS ay dapat kakitaan din naman ng pagiging mahabagin o pagkamaawain, ngunit sa paanong paraan maaaring ipakita ito? At sino ang dapat pag-ukulan ng kahabagan ng mga lingkod ng Dios?

Mahalaga ang pagiging maawain, kaya naman inatasan tayo na itali ito sa ating mga leeg at huwag pabayaan. Pro 3:3 Huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan: itali mo sa palibot ng iyong leeg; ikintal mo sa iyong puso:

Nakasaad sa Mateo 23: 23, na ang kaawaan ay isa sa mabigat at mahalagang bagay ng kautusan, na humihigit ito sa ibang mga bagay at bagay na dapat ipakita at taglayin ng mga lingkod ng Dios.

Mat 23:23 Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagpaimbabaw! sapagka’t nangagbibigay kayo ng sa ikapu ng yerbabuena, at ng anis at ng komino, at inyong pinababayaang di ginagawa ang lalong mahahalagang bagay ng kautusan, na dili iba’t ang katarungan, at ang pagkahabag, at ang pananampalataya: datapuwa’t dapat sana ninyong gawin ang mga ito, at huwag pabayaang di gawin yaong iba.

Ibig ng Dios na lumakad tayo na may kababaan at may kaawaan. Ito ay bilang sukli o ganti natin sa lahat ng kabutihang ipinakita ng DIOS sa atin.

Mic 6:8 Kaniyang ipinakilala sa iyo, Oh tao, kung ano ang mabuti; at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa na may kaganapan, at ibigin ang kaawaan, at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Dios.

Nang magkatawang-tao ang Dios, sa pamamagitan ni Hesus, ipinakita Niya ang dakilang halimbawa ng kahabagan at pagkamaawain. Sinabi ni Hesus,

Mat 9:13 Datapuwa’t magsihayo kayo at inyong pagaralan kung ano ang kahulugan nito, Habag ang ibig ko, at hindi hain: sapagka’t hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan.

Habag ang ibig Niya at hindi hain, na naparito Siya upang tumawag ng mga makasalanan. Mula din sa Kaniya ang kautusan na magmaawain, sapagkat ang Ama ay maawain. Luk 6:36 Magmaawain kayo, gaya naman ng inyong Ama na maawain.

ANG DAPAT PAG-UKULAN NG HABAG

Karaniwan, ang habag ay ipinakikita natin sa mga taong kung tawagin ay kapus-palad (Kawikaan 14:21). Bilang pagbibigay halimbawa, inilahad ni Hesus ang isang talinhaga tungkol sa pagpapakita ng kabutihan at habag sa pamamagitan ng kuwento ng Mabuting Samaritano. (Lukas 10: 30- 37)

Sa kuwento, hindi ang Saserdote o sinumang nakakaunawa sa kautusan ang makagagawa ng ibayong kaawaan sa kapuwa, kundi ang isang Samaritano, na sa panahong yaon ay ibinibilang na isa sa pinakamababang uri ng tao sa lipunan. Ang taong walang taglay na kataasan sa puso at kalooban ang makagagawa ng higit na kaawaan sa kapuwa.

TUNGKULIN NG BAWAT ISA

Sa panahon natin, kung mayroon man tayong dapat na pagpakitaan ng habag ay walang iba kundi ang ating mga kapuwa na higit na nangangailangan ng habag ng Dios. At ito ay ang mga naliligaw ng landas na karapatdapat sa pagliligtas ng ating dakilang Ama.  

Jud 1:23 At ang iba’y inyong iligtas, na agawin ninyo sa apoy; at ang iba’y inyong kahabagan na may takot; na inyong kapootan pati ng damit na nadungisan ng laman.

Ang habag ay nararapat iukol sa mga makasalanan (Mateo 9: 12-13), kaya nakita natin na pinakisamahan ng husto ni Hesus ang mga makasalanan upang bigyang liwanag ang mga ito ng Kaniyang mga katuwiran.

Maraming mga nagpapakilalang Kristiyano sa ngayon ang ayaw lumapit sa mga makasalanan. Sa halip na ituwid ang mga ito ay kagyat na hinahatulan pa. May mga nagsasabing Kristiyano sila, ngunit kay bilis na humahatol sa kapuwa, sa halip na habag ay hatol ang ipinamamalas.

Gaano karami ang mga kilala natin na isinara ang kanilang mga sarili sa mga taong inaakala nilang makasalanan na kailangang layuan sa halip na hikayatin sa pagbabago?

Ito ang layunin ng ating pangangaral maging sa munting kaparaanan na ito ay mahikayat natin ang marami sa ating mga kababayan at kapuwa na higit na nangangailangan ng Kaniyang habag. Sa pamamagitan ng aral ay mabigyang liwanag ang mga ito tungo sa malaking pagbabago.

Sa pamamagitan nito ay lalo nating maipahayag ang tunay na Kahabagan ng Dios.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s