Ang Nagagawa ng Pagtitiis

Mahalaga sa isang lingkod ng Dios ang pagtitiis.

Kung wala ito, hindi tayo kailan man makakapagtagumpay. Kailangan talaga natin ang pagtitiis, sapagkat ito ang magiging daan ng ating pagtanggap ng gantimpala pagdating ng takdang panahon. Heb 10:36  Sapagka’t kayo’y nangangailangan ng pagtitiis, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Dios, ay magsitanggap kayo ng pangako. 

Isa sa talatang hindi natin malilimutan ay ang sinabi ni Hesus nang Siya ay magkatawang-tao na sinasabing, “Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang kayo’y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian: nguni’t laksan ninyo ang loob; aking dinaig ang sanglibutan. (John 16:33 )”

Ganito ang buhay ng mga lingkod ng Dios, marami ang titiisin, marami ang darating na mga pagsubok at kapighatian upang subukin ang ating mga pananampalataya at pagtatapat sa Kaniya.

Ngunit kailangang laksan natin ang ating mga kalooban upang makapagtagumpay tayo. Kung dinanas ng Panginoong Hesus ang lahat ng mga ito, tayo man ay makakaranas din. Kung nagtagumpay Siya, gayundin ang layunin Niya sa atin, na makapagtagumpay tayo.

Kailangan natin ang pagtitiis upang makapagtagumpay. Sinabi ng Biblia, na sa pamamagitan ng pagtitiis ay maipagwawagi natin ang ating mga kaluluwa. (Lukas 21:19)

Sa Biblia, kung ating babasahin, napakarami ng mga tiniis ng mga unang naglingkod sa Dios. Hindi biro o hindi naging madali para sa kanila ang maging lingkod sapagkat marami silang pinagdaanang hindi pangkaraniwang bagay dahil sa pagiging lingkod ng Dios.

Ang kanilang naging mga pagtitiis ay marami at hindi kakaunti. 2Co 6:4  Datapuwa’t sa lahat ng mga bagay ay ipinagkakapuri namin ang aming sarili, gaya ng mga ministro ng Dios, sa maraming pagtitiis, sa mga kapighatian, sa mga pangangailangan, sa mga paghihinagpis, 

Hindi kaila na ang mga pagtitiis na ito ay naranasan ng lahat ng mga kaanib ng Iglesia na itinayo ng ating Panginoon. 2Th 1:4  Ano pa’t kami sa aming sarili ay nangagkakapuri sa inyo sa mga iglesia ng Dios dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa lahat ng mga paguusig sa inyo at sa mga kapighatiang inyong tinitiis; 

Kailan nagaganap ang Pagtitiis

Maraming mga pagtitiis na nararanasan ang mga lingkod ng Dios. Ngunit kailan ito nagaganap? Ano ba ang kahulugan ng pagtitiis?

Ang pagtitiis ay ginagawa sa pamamagitan ng pagpipigil sa sarili. Nagtitiis tayo na manatili sa paglilingkod sa kabila ng mga pag-uusig na ating nararanasan. Nagtitiis tayo na magkasya sa mga bagay na ibinibigay ng Dios, sa halip na magkasalang gumawa ng mga bagay na hindi nararapat sa Kaniyang paningin. Nagtitiis tayo kapag sinusubok ang ating buhay ng mga hindi karaniwang pagsubok. Kapag ang pananampalataya ay sinubok, gumagawa ito ng pagtitiis kung nagagawa nating magtagumpay sa mga pagsubok na ito. Jas 1:3  Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. 

Ang pagtitiis ay pananatili sa kalooban ng Dios samanatalang dumadanas ng mga hindi pangkaraniwang mga pagsubok ng buhay. Kapag nawala ang pagtitiis, ay nangangahulugan ng pag-ayaw, pagtalikod o pag-urong.

Kaya magkakaugnay ang pananampalataya, pag-asa, pag-ibig at ang pagtitiis.

Kapag mayroon tayong pananampalataya, matututo tayong magtiis, sapagkat ang pananampalataya natin sa Dios ay nagsasabing tayo ay manatili at mabuhay sa pananampalataya, sapagkat kung tayo ay uurong o mawawalan ng pagtitiis ay hindi kalulugdan ang ating mga kaluluwa. Heb 10:38 Nguni’t ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya: At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa.

Kapag mayroon tayong pag-asa, matututo tayong magtiis sapagkat ang inaasahan nating gantimpala, upang ito ay makamit ay nangangailangan ng ibayong pagtitiis. 1Th 1:3  Na aming inaalaalang walang patid sa harapan ng ating Dios at Ama, ang inyong gawa sa pananampalataya at pagpapagal sa pagibig at pagtitiis sa pagasa sa ating Panginoong Jesucristo; Rom 8:25  Datapuwa’t kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayo’y hinihintay nating may pagtitiis. 

Rom 15:4  Sapagka’t ang anomang mga bagay na isinulat nang una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagaliw ng mga kasulatan ay mangagkaroon tayo ng pagasa.

Kapag nasa atin ang pag-ibig, matututo tayong magtiis, sapagkat ang pag-ibig ay gumagawang may pagtitiis. Kapag may pag-ibig, lahat ay tinitiis. 1Co 13:7 Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis.

Ang paglilingkod ay gaya ng pagtakbo. Sa pagtakbo upang makarating sa finish line, kailangan ang pagtitiis. Tanungin man natin  ang mga atleta, ginagawa nila ang lahat ng pagsasanay upang makatapos sa isang pagtakbo. Kung ang paglilingkod ay gaya ng pagtakbo, kung magkagayon, kailangan natin ang ibayong pagtitiis, sapagkat hindi magiging madali ang pagtakbo nating ito.

Sa pagtakbo, kailangan nating bitawan ang ating mga pasan. Ibig sabihin, iwan natin ang mga bagay na hindi kailangan at makapagpapabigat lamang sa atin. Marami ang hindi nakatapos sa pagtakbo dahil hindi maiwanan ang kanilang mga pasan. Marami ang nabibigatan at naubusan ng pagtitiis sapagkat hindi magawang talikuran ang mga bagay ng buhay na ito, gaya ng mga materyal na bagay, bisyo at kalayawan. At higit sa lahat, marami ang hindi magawang tumalikod sa mga kasalanang pumipigil sa atin para makatakbo nang maayos.

Heb 12:1  Kaya’t yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa’t pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, 

Kung ibig nating makatakbo nang maayos at payapa, iwan natin ang kasalanan at mga pasan na hindi naman kailangan.

Kapag nakikita natin na marami na tayong tinitiis, higit tayong dapat magalak sa halip na malungkot. Mas maraming pagtitiis, mas maraming nalilikhang kabanalan at kabutihan sa harap ng Dios. Mas maraming pagtitiis, mas maraming sakdal na gawa. Jas 1:4  At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa, upang kayo’y maging sakdal at ganap, na walang anoman kakulangan.

Ang pagtitiis na ating maaaring ginagawa sa kasalukuyan ay hindi pa sapat na maitutumbas kumpara sa kaluwalhatiaang mahahayag sa atin pagdating nang panahon. Wala pang nakakita sa kaharian o tahanan na inihahanda ng Panginoong Hesus, subalit inihayag sa atin ng Biblia ang ilang mga bagay na maaaring maranasan sa pagtatamo ng buhay na walang hanggan.

Ipinahayag na sa langit, “At papahirin niya ang bawa’t luha sa kanilang mga mata; at hindi na magkakaroon ng kamatayan; hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap pa man: ang mga bagay nang una ay naparam na. Rev 21:4″ Nangangahulugang ang mga pagtitiis na nararanasan natin sa kasalukuyan ay magwawakas sa sandaling manahin ang buhay na walang hangggan sa kaharian ng Dios, sa langit.

At doo’y hindi na makakaranas pa ng dalamhati, ng luha at ng panambitan. Doo’y wala nang pagtitiis na mararanasan. Ibig sabihin, ang inihahandang kaluwalhatian para sa mga lingkod ng Dios ay walang katumbas. Napakaliit ng mga tiisin natin kumpara sa mga bagay na nakatakdang maranasan. Rom 8:18  Sapagka’t napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito’y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s