Ang Kalagayan ng Tao

Bakit may umpisa at kawakasan ang buhay? Ano ang paliwanag ng Biblia tungkol sa kalagayan ng ating buhay dito sa sanlibutan? At habang nabubuhay tayo, ano dapat nating asahan ayon sa paliwanag ng Biblia?

Ipinaliwanag ng Biblia na ang buhay natin ay gaya ng isang singaw. Sa isang panahon ay lilitaw ngunit sa isang iglap ay mapapawi. Jas 4:14  Kayo ngang hindi nakaaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga’y isang singaw na sa sangdaling panahon ay lumilitaw, at pagdaka’y napapawi. Sa English, ang singaw ay vapour, at ang vapour ay ang “gas state of water.”  Madalas tayong makakita ng vapour kapag nagluluto, ito ‘yung usok na lumalabas sa lutuan at saglit lang ito lumilitaw at kapagdaka ay napapawi.

Ganito daw ang buhay nating mga tao ayon kay Apostol Santiago. Hindi natin alam ang mangyayari sa atin sa araw ng bukas. Walang katiyakan – at tanging Dios lamang ang nakaka-alam ng lahat dahil Siya ang nagbigay ng ating buhay at Siya din nagtakda ng ating kamatayan. Hindi nga lang natin alam kung kailan – kaya nga walang katiyakan ang pagsasalarawan ng Biblia. Ang sigurado, ang buhay na ito ay may katapusan at nasa kamay ng Dios ang hangganan nito.

Ang pahayag ni Apostol Pedro, ang buhay natin ay gaya ng bulaklak ng damo – 1Pe 1:24  Sapagka’t, Ang lahat ng laman ay gaya ng damo, At ang lahat ng kaniyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo’y natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta: Ibig sabihin, may umpisa at may katapusan. At gaya nang halaman, uusbong tayo dito sa daigdig, mula sa pagiging maliit, yayabong tayo at magsasabog ng bango, ngunit hindi mananatili ang pagyabong natin, may hangganan ang buhay at gaya nang halaman ay malalanta tayo, matutuyot at mamamatay.

Gaya din tayo ng panaginip – Job 20:6  Bagaman ang kaniyang karilagan ay napaiilanglang hanggang sa langit, at ang kaniyang ulo ay umaabot hanggang sa mga alapaap; Job 20:7  Gayon may matutunaw siya magpakailan man, na gaya ng kaniyang sariling dumi: silang nangakakita sa kaniya ay mangagsasabi: Nasaan siya? Job 20:8  Siya’y mawawala na gaya ng panaginip, at hindi masusumpungan. Oo, siya’y mawawala na parang pangitain sa gabi. “A dream is a succession of images, sounds or emotions that the mind experiences during sleep.” At dahil nga panaginip, anumang larawan, tunog at emosyon na nararanasan, matatapos din ito kapag tayo ay nagising. Bihirang mangyari na ang panaginip na naputol ay madugtungan pa. Napapawi agad ito sa isipan natin at hindi nagtatagal- gayunpaman may mga panaginip na hindi natin malilimutan. Ganito inilarawan ang buhay nating mga tao, gaya nang panaginip, napuputol – may hangganan.

Isang bagay ang tiyak na magaganap sa buhay nating mga tao – may kawakasan o hangganan ang buhay. At kapag dumating na ito sa buhay natin – wala tayong kapangyarihan para pigilan ito – sapagkat ito ay katakdaan ng DIOS. At lahat ng mga tao ay may katakdaan, walang sinumang makapagdudugtong ng kahit isang saglit ng buhay maliban na lang kung loloobin pa ng DIOS na dugtungan pa ang buhay. Ecc 8:8  Walang tao na may kapangyarihan sa diwa upang pumigil ng diwa; ni walang kapangyarihan siya sa kaarawan ng kamatayan; at walang dahilan sa pakikipagpunyaging yaon: ni maililigtas siya ng kasamaan, na taglay niya.

Marami na ang nagtangka na dugtungan pa ang kanilang buhay, ngunit pawang nangabigo silang lahat. Ang kapangyarihan at kayamanan ng tao ay balewala sa oras na itinakda. Sabi nga nila, ang kamatayan daw ay “great equalizer.” Dito, tayong lahat ay nagkakapantay-pantay, walang mayaman o mahirap, anuman ang lahi, anuman ang natamong tagumpay sa buhay, kapag itinakda ng DIOS na mamatay na ang tao – wala nang kapangyarihan ang tao na pigilan ito.

May panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan – Eclesiastes 3:2. Ibig sabihin, ang buhay ay may katakdaan – Heb 9:27  At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom.

At dahil may katakdaan ang buhay nating mga tao, at wala naman tayong kapangyarihan na pigilan ang katapusan nito, ano na lamang ang maaari nating gawin?

Marahil ay alam nating lahat na binigyan tayo ng DIOS ng “free will” o malayang pagpapasiya upang gawin natin ang lahat ng bagay na nais nating gawin sa buhay na ito. Subalit, dapat din nating maintindihan na may “consequences” sa bawat pagpili na ating gagawin. Kaya ipinayo ng Biblia, na piliin ang buhay upang mabuhay – sapagkat kung kamatayan ang pipiliin ay mapapahamak tayo – Deut. 30: 19-20.

Ang buhay na tinutukoy ay ang buhay na karapatdapat sa paningin ng DIOS. At ito ay ang pagganap ng buong katungkulan nating mga tao – ang pagsunod sa Kaniyang mga utos – Ecles. 12:13. Ang kamatayan naman ay ang patutunguhan ng mga taong nakalaan sa parusang walang hanggan. Hindi ito ang literal na kamatayan, ito ang ikalawang kamatayan, na siyang impiyerno – Apocalipsis 21:8; 20:10.

At dahil nga matatapos ang buhay, marapat lamang na gamitin ito nang naaayon sa kalooban ng nagbigay nito – ang DIOS. Ngunit kailan natin dapat gawin ito? Marami kasing katwiran ang tao pagdating sa paglilingkod sa DIOS. Pag tinanong natin ang mga kabataan, sasabihin nilang “saka na lang, bata pa naman daw sila.” Pag tinanong naman natin ang mga matatanda, sasabihin nilang, “saka na lang, sa mga bata na lang iyan.” Hindi natin malaman kung saan magsisimula ang pagbibigay ng kaluguran sa DIOS, habang bata ba o pag matanda na?

Ano ba ang sabi  ng Biblia? Ecc 12:1  Alalahanin mo rin naman ang Maylalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan, bago dumating ang mga masamang araw, at ang mga taon ay lumapit, pagka iyong sasabihin, Wala akong kaluguran sa mga yaon; Dapat pala, habang nasa kabataan pa ay bigyan na natin ng kaluguran ang DIOS. Ang ibig sabihin ay habang nasa atin ang lakas, habang nasa atin ang pagkakataon sapagkat nasa kabataan ang lahat ng lakas at pagkakataon upang gawin ang lahat ng mga bagay na kasiya-siya sa paningin ng DIOS.

Habang nasa kabataan pa ay dapat nang matutunan na mayroong TUNGKULIN ang tao sa harap ng DIOS, at ito ay ang magkaroon tayo ng takot sa Kaniya. Takot na magtutulak sa atin upang talimahin ang Kaniyang mga utos. Ecc 12:13  Ito ang wakas ng bagay; lahat ay narinig: ikaw ay matakot sa Dios, at sundin mo ang kaniyang mga utos; sapagka’t ito ang buong katungkulan ng tao. Ecc 12:14  Sapagka’t dadalhin ng Dios ang bawa’t gawa sa kahatulan, pati ng bawa’t kubling bagay, maging ito’y mabuti o maging ito’y masama.

Bukod dito, dapat maunawa natin na may kalakaran ang DIOS. Anuman ang itanim natin sa buhay na ito ay ating aanihin pagdating ng takdang panahon. Gal 6:7  Huwag kayong padaya; ang Dios ay hindi napabibiro: sapagka’t ang lahat na ihasik ng tao, ay siya namang aanihin niya. Ito yaong sinasabi natin na consequences sa lahat ng ating mga ginawa sa buhay na ito. Malaya tayong gawin ang lahat ng mga bagay, subalit tandaan nating darating ang araw na haharap tayo sa Dios at pagsusulitan natin ang lahat.

Ito ang kalooban ng DIOS na dapat nating maunawaan. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo,  Eph 5:17  Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ang pag-aaral ng mga salita ng DIOS ay isang paraan upang maunawa natin ang Kaniyang kalooban.

Subalit, ano po ang pahayag ng Biblia tungkol sa mga taong hindi UUNAWA ng Kaniyang mga kalooban? Ang sagot ng Biblia, ay magiging gaya na lamang tayo ng mga hayop na mamamatay. Ang mga hayop ay mga nilikha ng DIOS na mayroon lamang “instinct.” Wala silang “unawa” at kakayahan upang malaman kung ano ang kalooban ng DIOS. At hindi inaasahan ng DIOS na ang mga hayop ay maglingkod sa Kaniya at ganapin ang Kaniyang mga utos. Ang mga kautusan Niya ay para lamang sa ating mga tao, subalit kung mamamatay tayo na hindi naunawa ang kalooban ng DIOS, sinabi ng Biblia na gaya lamang tayo ng mga hayop, na namamatay na walang unawa. Psa 49:20  Taong nasa karangalan, at hindi nakakaunawa, ay gaya ng mga hayop na namamatay.

Kaya, kahit na mataas ang pinag-aralan at malayo ang narating ng isang tao sa buhay na ito, kung hindi naman niya naunawa kung ano ang kalooban ng DIOS, o di kaya ay nalaman man niya subalit hindi ginawa, ang katumbas lamang nito ay ang mga hayop.

Bukod sa pagiging gaya ng hayop kung hindi uunawain ang kalooban ng Dios, ano pa ang pahayag ng Biblia? May sumpa sa mga hindi tatalima at ito ay inilarawan ng DIOS sa napakaraming talinhaga. Ang DIOS ay marunong ding tumanggi sa pagtawag ng tao, at maging bingi sa karaingan ng tao – kailan ito nagaganap? Kapag tumanggi ang tao sa Kaniyang panawagan. Pro 1:24  Sapagka’t ako’y tumawag, at kayo’y tumanggi: aking iniunat ang aking kamay, at walang makinig; Pro 1:25  Kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo, at hindi ninyo inibig ang aking saway: Pro 1:26  Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan: ako’y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating; Pro 1:27  Pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo. At ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipoipo; pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. Pro 1:28  Kung magkagayo’y tatawag sila sa akin, nguni’t hindi ako sasagot; hahanapin nila akong masikap, nguni’t hindi nila ako masusumpungan: Pro 1:29  Sapagka’t kanilang ipinagtanim ang kaalaman, at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Pro 1:30  Ayaw sila ng aking payo; kanilang hinamak ang buo kong pagsaway:

Kalooban ng DIOS na malaman nating mga tao ang Kaniyang mga katotohanan at tayo ay maligtas – 1 Timoteo 2: 3-4, kaya naman dapat lamang na samatalahin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng DIOS.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s