Ang Kahalagahan ng Relihiyon

Maraming nagsasabi na di na daw mahalaga ang relihiyon sa panahon na ito. Ang importante daw ay magkaroon ang tao ng “personal na pakikipag-relasyon” sa DIOS. Dito nauso ung mga samahan na kung tawagin ay NONSECTARIAN. Samahan sila pero wala daw silang grupong kinabibilangan at kahit saang sekta o relihiyon daw ay pwede silang maki-join. “Di naman mahalaga ang relihiyon, kahit ano pwede basta sa DIOS”  sabi pa nila. Kinuha natin ang kauhulugan ng salitang non-sectarian at ito ang sinasabi, Nonsectarian – not having a sectarian character : not affiliated with or restricted to a particular religious group (http://www.merriam-webster.com/dictionary/nonsectarian) Sa iba naman, kahit me kinabibilangang relihiyon, pag tinanong natin kung mahalaga ang relihiyon, ang sagot nila, “hindi siguro mahalaga, kasi lahat naman tayo mga anak ng Dios, so kahit saang relihiyon ka basta naglilingkod ka.” Tanong lamang po, kung hindi mahalaga sa kanila ang relihiyon, bakit naka-anib sila sa kanilang relihiyon? Ibig nating sabihin, bakit meron pa silang relihiyon kung hindi ito mahalaga? Dahil ba sa kinagisnan na lamang natin ito? At kung hindi po pala importante para sa kanila, bakit me reihiyon o sekta pa silang kinabibilangan? Mapapansin natin na maraming interpretasyon ang mga tao tungkol sa kahalagahan ng relihiyon. Mahalaga ba o hindi? Marami ang hindi nakaka-alam na magkaiba po ang kahulugan ng “relihiyon” at ng salitang “sekta.” Ang SEKTA ay kabilang o bahagi ng ISANG RELIHIYON. Ayon sa http://www.adherents.com/Religions_By_Adherents.html, narito ang listahan ng statistics sa relihiyon sa buong mundo:

 1. Christianity: 2.1 billion
 2. Islam: 1.5 billion
 3. Secular/Nonreligious/Agnostic/Atheist: 1.1 billion
 4. Hinduism: 900 million
 5. Chinese traditional religion: 394 million
 6. Buddhism: 376 million
 7. primal-indigenous: 300 million
 8. African Traditional & Diasporic: 100 million
 9. Sikhism: 23 million
 10. Juche: 19 million
 11. Spiritism: 15 million
 12. Judaism: 14 million
 13. Baha’i: 7 million
 14. Jainism: 4.2 million
 15. Shinto: 4 million
 16. Cao Dai: 4 million
 17. Zoroastrianism: 2.6 million
 18. Tenrikyo: 2 million
 19. Neo-Paganism: 1 million
 20. Unitarian-Universalism: 800 thousand
 21. Rastafarianism: 600 thousand
 22. Scientology: 500 thousand

Ang listahan po na ito ay mga tala ng major religions at bawat relihiyon po na ito ay mayroong mga kani-kaniyang sekta kung tawagin. Halimbawa ang Islam, mayroong sekta ng mga Shia Muslims at Sunni Muslims. Ang Kristiyanismo ay nahahati sa napakaraming sekta, andiyan ang mga Romano Catoliko, Iglesia ni Kristo, Iglesia ng Dios, Born Again Christians, Protestants ….etc. MAHALAGA PO BA TALAGA ANG RELIHIYON at halos lahat ng mga tao sa mundo ay mayroon nito, bagaman iba-iba ? Ang salitang RELIHIYON ay salitang kastila na sa English ay RELIGION. Kung titingnan natin ang salitang pinagmulan o etimolohiya ng salitang relihiyon, galing ito sa salitang Latin na ang kahulugan ay “to fasten.”

1150–1200; ME religioun (< OF religion) < L religiōn- (s. of religiō) conscientiousness, piety, equiv. to relig(āre) to tie, fasten (re- re- + ligāre to bind, tie; cf. ligament) + -iōn- -ion; cf. rely

“Re + legio” na ang katumbas ay “TO BIND AGAIN.” Sa wikang Filipino, muling itali o muling iugnay. Ano ang layunin o dahilan kung bakit kailangang muling iugnay o muling itali?

Mal 3:7  Mula nang mga kaarawan ng inyong mga magulang kayo’y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin, at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin, at ako’y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Nguni’t inyong sinasabi, Sa ano kami manunumbalik?

Ito ang dahilan kung bakit bumangon ang salitang RELIHIYON, sapagkat noong araw pa ay nagpakaligaw na ang mga magulang natin sa mga kautusan ng Dios, hindi nila tinalima ang utos ng DIOS at ito ang naging dahilan upang sila ay MAHIWALAY SA DIOS. Ang mga KASAMAAN o KASALANAN ang naging DAHILAN upang ang TAO ay MAHIWALAY sa DIOS, kaya kailangang manumbalik sa DIOS. Hindi naman pala masama ang kahulugan ng salitang RELIHIYON, manapa ang kahulugan nito ay ang MULING PAGLAPIT natin sa DIOS bunga ng pagkakahiwalay natin sa KANIYA dahil sa mga pagkakasalang ating nagawa. Kaya iyong sinasabi ng ilan na hindi mahalaga ang relihiyon at ang mahalaga daw ay relasyon… dapat munang pag-aralan nila ang kanilang mga sinasabi sapagkat ang kahulugan po ng RELIHIYON ay ang TUNAY NA PAKIKIPAGRELASYON sa DIOS, ang salitang RELASYON ay pagkakaroon ng KAUGNAYAN at ang RELIGION ay MULING PAKIKIPAG-UGNAY. PAANO ANG TAMANG MULING PAKIKIPAG-UGNAY SA DIOS? Kapag magkakasala ang ISRAEL sa DIOS noong araw, naghahandog sila ng HAYOP na susunugin sa DAMBANA ng DIOS at nagsasagawa sila ng PAGLILINGKOD upang mapatawad ang kanilang nagawang mga kasalanan.

Heb 5:1  Sapagka’t ang bawa’t dakilang saserdote palibhasa’y hinugot sa mga tao, ay inilagay dahil sa mga tao sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang siya’y makapaghandog ng mga kaloob at mga hain namang patungkol sa mga kasalanan:

Nang pumarito ang Panginoong Hesus, ang KANIYANG sariling DUGO ang NAGING PANGLINIS SA KASALANAN NG MARAMI.

Eph 1:7  Na sa kaniya’y mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng kaniyang dugo, na kapatawaran ng ating mga kasalanan, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang biyaya,

Eph 2:5  Bagama’t tayo’y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo’y binuhay na kalakip ni Cristo (sa pamamagitan ng biyaya kayo’y nangaligtas),

KASALANAN ang NAGING PADER na nagpapahiwalay sa TAO at sa DIOS, kung kaya’t kailangang TIBAGIN ang pader na ito upang dito ay magkaroon ng KAPAYAPAAN ang TAO sa DIOS.

Eph 2:14  Sapagka’t siya ang ating kapayapaan, na kaniyang pinagisa ang dalawa, at iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay, Eph 2:15  Na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kaniyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan; upang sa dalawa ay lalangin sa kaniyang sarili ang isang taong bago, sa ganito’y ginagawa ang kapayapaan; Eph 2:16  At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Dios sa pamamagitan ng krus, na sa kaniya’y pinatay ang pagkakaalit.

Ang KATAWANG TINUTUKOY ay walang iba kundi ang KANIYANG IGLESIANG ITINAYO, na ang layunin NIYA ay MANUMBALIK o magkaroon RELIHIYON ANG BAWAT TAO. Ang RELIHIYON na ito ay walang iba kundi ang IGLESIA NG PANGINOON (Church of God) na BINILI NIYA NG KANIYANG sariling DUGO. Kung hindi mahalaga ang Relihiyon, bakit itinayo pa ni HESUS ang Iglesia?

KATAWAN – IGLESIA  – Col 1:18  At siya ang ulo ng katawan, sa makatuwid baga’y ng iglesia; na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay; upang sa lahat ng mga bagay, ay magkaroon siya ng kadakilaan.

IGLESIA ng PANGINOON- BINILI ng KANIYANG DUGO – Act 20:28  Ingatan ninyo ang inyong sarili, at ang buong kawan, na sa kanila’y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kaniyang sariling dugo.

Ito ang PINTUAN na sinasabi ng PANGINOONG HESUS na marapat PASUKAN upang makasumpong ng kapahingahan. Ang PINTUAN ay ang PANGINOON, at ang PANGINOON ay SIYANG ULO ng IGLESIA.

Joh 10:9  Ako ang pintuan; ang sinomang taong pumasok sa akin, ay siya’y maliligtas, at papasok at lalabas, at makasusumpong ng pastulan.

Joh 10:16  At mayroon akong ibang mga tupa, na hindi sa kulungang ito: sila’y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig; at sila’y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor.

Eph 5:23  Sapagka’t ang lalake ay pangulo ng kaniyang asawa, gaya naman ni Cristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan.Eph 5:25  Mga lalake, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, gaya naman ni Cristo na umibig sa iglesia, at ibinigay ang kaniyang sarili dahil sa kaniya;

Kung sinasabi po ng ilan na hindi mahalaga ang RELIHIYON o IGLESIA, karapatan po nilang paniwalaan ito. Subalit ang payo po natin sa kanila ay MAGSALIKSIK muna sa BIBLIA, sapagkat PINATUTUNAYAN po sa Biblia na ang IGLESIA ay ang RELIHIYON na GINAMIT ng DIOS upang makalapit MULI tayong mga tao sa Kaniya.

8 Responses to Ang Kahalagahan ng Relihiyon

 1. jhomarie says:

  nice one sir🙂 this is so informative

 2. ianna says:

  i’ve learn so much lesson about how important religion and God is…this can help me my assigment..thank u..:)

 3. Jayn Jandog says:

  this website is needed to be scatered because of its biblical influences

 4. marjune asis says:

  Tanong lang po..totoo ba ang reliheyon ay makapagligtas sa tao.

  • idkhblogger says:

   Ang Kahulugan po ng RELIHIYON ay panunumbalik sa DIOS, mula ito sa salitang latin na RE-LEGARE na ang kahulugan ay muling pakikipagugnay or to bind back. Sa kahulugan pa lamang po ay mauunawaan nating ang RELIHIYON ay mahalaga sa kaligtasan sapagkat mahalaga sa pagtatamo ng kaligtasan ang panunumbalik o pakikipagugnay (relationship) sa DIOS…salamat po

 5. Aira Shayne says:

  Ang ganda at napaka informative po.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s