Filipino Topics

Ang pinakadakilang utos sa kautusan ay ibigin ang Panginoong Dios nang buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip; ito and dakila at pang-unang utos. Ang pangalawang katulad ay ibigin ang kapuwa na gaya nang sarili. Nauuwi ang buong kautusan sa dalawang ito. (Mateo 22:36-40)

Ang pag-ibig na ito ay dapat ipakita sa gawa at katotohanan at hindi sa pamamagitan ng dila lamang. (1 Juan 3: 18) Maipapakita natin ang pag-ibig sa Dios sa pamamagitan ng pagtupad sa Kaniyang mga utos. (1 Juan 5:3) At isa  sa mga kautusan ng Dios ay ipangaral ang Kaniyang mga Banal na Salita o Ebanghelyo. (Marcos 16: 15-16) Ito’y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Dios na ating Tagapagligtas; Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao’y mangaligtas, at mangakaalam ng katotohanan. (1 Timoteo 2: 3-4) Kaya tungkulin ng bawat isa na ipangaral ang mga Salita ng Dios.

Ngunit sa paanong paraan natin maipapakita ang pagganap sa ikalawang katulad ng pinakadakilang utos? Isa sa kaparaanan ng pag-uukol ng pag-ibig sa kapuwa ay sa pamamagitan ng pagbabahagi natin sa kanila ng ating tinaglay na pananampalataya (2 Pedro 1:15). Gaya nang ginawa ng babaeng binabanggit sa Juan 4:39, na dahil sa kaniya ay maraming mga Samaritano ang sumampalataya sapagkat ibinahagi niya ito sa kanila.

Kaya nga, bilang pagtugon sa unang kautusan -Pag-ibig sa Dios at sa pangalawang katulad -Pag-ibig sa Kapuwa, kailangang ang bawat isa sa atin ay maging isang kasangkapan o instrumento ng pagbabahagi o paghahatid ng mga Banal na Salita ng Dios. Ibibigay natin ito nang walang bayad sapagkat ito naman ay tinanggap nating walang bayad mula sa Kaniya. (Mateo 10:8)

2 Responses to Filipino Topics

  1. esownNotroons says:

    I found this site using google.com. And i want to thank you for your work. You have done really excellent site. Great work, great site! Cheers!

    Sorry for offtopic

  2. Puruhin ang Dios sa inyong mga topic na tagalog, nawa’y pagpalain pa kayo ng ating Panginoon…Amen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s