Kung Paano Madadaig ang Sanlibutan

(From the sermons entitled, “Ang Ibig Ipaunawa ni Apostol Pablo sa Talatang Filipos 3:7” and “Ang Makadadaig sa Sanlibutan ayon sa Biblia,” for dates August 1 and 4, 2013)

overcome

Hindi maikakaila na karaniwang pinagsisikapan ng marami ang mga bagay ng sanlibutang ito. Ngunit kadalasan, sa paghahangad nang labis at sa pagibig sa salapi, marami ang nahuhulog sa tukso at paggawa ng masama.

Hindi masama na maghangad at maghanap ng kayamanang panlupa. Ang totoo, ang yamang panlupa ay kailangan natin para mabuhay tayo nang marangal at matugunan natin ang ating mga pangunahing pangangailangan. Ang yamang panlupa ay maaari ding maging kasangkapan sa pagtulong sa nangangailangan, gaya ng ating mga mahal sa buhay at mga kapatid sa pananampalataya. Maaari ding gamiting kasangkapan ang yaman sa masiglang paglilingkod sa Dios.

Kaya bilang mga mananampalataya, pinagiingat tayo na huwag tayong masyadong kumapit at manalig nang lubos sa kayamanang nauubos at hindi nagtatagal.

Alam nating kapahamakan ang tiyak na patutunguhan ng mga taong ang pinagsikapan lamang ay ang pagtatamo ng yamang panlupa. Sinabi ni Apostol Pablo, “Na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang dios ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan, na nagiisip ng mga bagay na ukol sa lupa.” (Filipos 3:19)

At sa araw ng kapootan ng Dios, ang yaman ng tao ay hindi makapagliligtas sa kanila. (Zefanias 1:18) Kaya walang kabuluhang umasa sa mga kayamanang ito kung paglilingkod sa Dios ang paguusapan.

 

Ano ang isa sa dahilan kung bakit kailangang pagingatan natin ang pagtatamo ng kayamanan?

Ang kayamanang panlupa ay ginamit ng Diablo para dayain ang madami. Sino nga naman ang hindi mabubulag sa ginhawang maaaring ibigay ng kayamanan. Subalit kung ang yaman ay tukso o alok ng Diablo, mapapahamak ang tao kung tatanggapin ito.

Magugunitang si Hesukristo ay tinukso ng Diablo at inalok na mapapasakanya ang kaluwalhatian ng lahat ng mga kahariang ipinatanaw sa Kaniya, subalit ang kapalit ay ang pagpapatirapa at pagsamba sa kaniya (Mateo 4:9).

Kaya’t madami ang nadaya sa mga lalang ng Diablo (Efeso 6:11), at dito tayo pinagiingat ng Biblia. Sa pamamagitan ng mga pandaraya ng Diablo ay nagawa niyang bulagin ang paniniwala ng mga tao pagdating sa kalooban ng Dios. “Na binulag ng dios ng sanglibutang ito ang mga pagiisip ng mga hindi nagsisisampalataya, upang sa kanila’y huwag sumilang ang kaliwanagan ng evangelio ng kaluwalhatian ni Cristo, na siyang larawan ng Dios.” (2 Corinto 4:4)

Ang karaniwang pambubulag ng Diablo ay ang pag-asa na maglingkod lamang ang tao sa kanilang kinikilalang dios ay pagpapalain sila at giginhawa kapalit nang kanilang mga sakripisyo at alay. Iminarka ng Diablo sa isipan ng marami na giginhawa lamang tayo kung maglilingkod sa Dios.

Bukod dito, ang isa pang kasinungalingan ay ang paniniwalang walang lingkod ng Dios na giginhawa sa buhay na ito. Binibigyang diin ng paniniwalang ito na ang kayamanang panlupa ay lason sa paglilingkod sa Dios at hindi kailangan.

Kaya’t madami ang naging tamad sa pagsusumikap sa buhay na ito. Madami ang umasa na lamang at naging kumportable sa tulong ng ibang tao at hindi nagsikap sa kanilang sarili.

Ang mga ganitong kasinungalingan ay pandaraya ng Diablo upang ang mga lingkod ng Dios ay huwag magtagumpay. Bilang mga lingkod, kailangan nating pagtagumpayan ang sanlibutang ito. At itinuro sa atin ng Biblia ang mga nararapat gawin upang pagtagumpayan ito.

 

Paano magtatagumpay ang mga lingkod ng Dios? Paano natin madadaig ang sanlibutang ito?

Ang bilin ng Biblia, huwag nating ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Sinumang umiibig sa sanlibutan ay wala sa kaniya ang pagibig ng Dios. (1 Juan 2:15-17)

Ibig sabihin, huwag nating ibigay ang lubos na pagpapahalaga sa mga bagay na materyal. Huwag nating ibigay ang ating kaluluwa para makamit ang ginhawa sa buhay na ito. Huwag nating ipagpalit ang pananampalataya alang-alang sa pagginhawa.

Habang niyayakap natin ang sanlibutan, habang napapamahal tayo sa mga bagay ng sanlibutang ito, napapalayo naman tayo sa matuwid na paglilingkod sa Dios. Habang ginagawa natin ang mga gawa ng sanlibutang ito, lalo namang nagkakasala tayo sa Dios.

Bilang mga lingkod, ang dapat maging pangunahin sa atin ay ang pagibig sa Dios at hindi sa sanlibutan. Huwag din naman tayong maging mga tamad dahil baka naman mapabayaan na natin ang ating sambahayan at mga mahal sa buhay kung hindi tayo magsisikap. Mas mainam na maglingkod sa Dios at kasabay nito ay natutugunan natin ang pangangailangan ng ating mga mahal sa buhay.

Ipinahayag ni Apostol Pablo na kung ang sinuman ay hindi magkandili ng kaniyang sariling sambahayan, ay mas malala pa siya sa isang hindi sumasampalataya. “But if anyone does not provide for his own, and especially his family, he has denied the faith and is worse than an unbeliever.” (1 Timothy 5:8)

Ang iniwang pahayag ng Panginoong Hesus ay dapat magbigay sa atin ng inspirasyon. Sinabi Niya, “Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang kayo’y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian: nguni’t laksan ninyo ang loob; aking dinaig ang sanglibutan.” (Juan 16:33)

 

Paano ba dinaig ng Panginoong Hesus ang sanlibutan?

Ang lubos na pagpapakababa at pagtalima ang susi sa ating lahat upang tayo ay magtagumpay. Iyan ang iniwan sa ating halimbawa ng Panginoong Hesus. Kailangan nating maging matalimahin sa mga kalooban ng Dios. Ito lamang ang tanging daan ng pagtatagumpay.

Siyempre, hindi natin kayang magtagumpay sa ating mga sarili lamang. Kailangan natin ang lakas na ibibigay Niya sa atin para makapagtagumpay. (Filipos 4:13)

Bukod dito, ginapi ng Panginoong Hesus ang kaaway. Maaalalang hindi Siya napatukso sa Diablo. Ganito din ang kailangan nating pagtagumpayan. Ang kalaban ng Dios ay kalaban ng mga lingkod ng Dios. Labanan natin ng pananampalataya ang Diablo, kung magkagayon ay matitiyak natin ang pagdaig sa sanlibutang ito. Kasangkapan ng Diablo ang materyal na bagay ng sanlibutan kaya’t dapat tayong magingat. “Kayo’y maging mapagpigil, kayo’y maging mapagpuyat; ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya: Na siya’y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya.” (1 Pedro 5:8-9)

Sa lahat ng pagkakataon, tumawag lamang tayo sa Kaniya, tinitiyak ng Dios na magtatagumpay tayo sa pagdaig ng sanlibutan. Tutulungan Niya tayong madaig ang ating mga kaaway. “He will remove the judgment against us” (Zephaniah 3:15) and “He will calm all our fear” (Zephaniah 3:17) “For the Lord your God is living among you. He is a mighty savior. He will take delight in you with gladness. With his love, he will calm all your fears. He will rejoice over you with joyful songs.”

Katapustapusan, ipinahayag ni Apostol Pablo, “Gayon man ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugihan, alangalang kay Cristo. Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Cristo Jesus na Panginoon ko: na alangalang sa kaniya’y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay, at inari kong sukal lamang, upang tamuhin ko si Cristo.” (Filipos 3:7-8)

Ginampanan niya ang lahat ng kailangan sa relihiyong Hudaismo, ang relihiyon na kaniyang kinagisnan. Tinalima niya ang lahat, subalit natuklasan niyang hindi sapat ang mga ito upang malinis ang pagkakasalang nagagawa ng kaniyang kaluluwa.

Subalit nang matagpuan niya ang Panginoong Hesus, natagpuan niya ang kakumpletuhan ng lahat, ang kapatawaran ng kaniyang mga kasalanan, ang kapayapaan sa kaniyang kalooban. Kaya’t lahat ng bagay ay inari niyang sukal, sapagkat ang natagpuan niya kay Kristo ay higit sa kahit anong kayamanan, na nagawa niyang ipagpalit ang dati niyang buhay upang lubos na maging karapatdapat sa Dios, sa gayo’y matiyak niya ang tagumpay.

 

This entry was posted in Filipino Topics and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s