Ang Pagbabagong Ipararanas ng Dios sa Kaniyang mga Lingkod

From the Sermons “Ang Kagalakan ng mga Lingkod ng Dios” and “Ang Pagbabago o Gulong ng Buhay na Ipararanas ng Dios sa Kaniyang mga Lingkod” (dated March 7 and 10, 2013)

 

Maraming nagsasabi na ang tanging permanente sa buhay na ito ay ang pagbabago. Sa iba’t ibang aspeto ng buhay, nagkakaroon ng maraming pagbabago. Mula sa maliit hanggang sa malaki, masusumpungan nating halos lahat ng bagay ay nakatadhanang magbago, ito man ay sa anyo o sa ibang aspeto.

Sa obserbasyon ni Haring Solomon, karaniwang umiinog ang buhay natin sa maraming pagbabago. Ngunit hindi nangangahulugan na mayroong bagong bagay, sapagkat ang mga bagay sa nagdaan ay nangyari na, ngunit paulit-ulit lamang itong nangyayari sa paglipas ng mga panahon. (Ecles. 1:3-7,10)

Karaniwan sa pagbabagong nagaganap ay sa ating katawan. Ang pisikal na katawan ay nagkakaroon ng maraming pagbabago sa paglipas ng mga araw at mga tao. Walang sinuman sa atin na makapagsasabing hindi nababago ang kaniyang panlabas na anyo. Nilikha ng Dios ang ating katawan na may pagkasira, at sa ayaw man natin at sa hindi, masisira at magkakaroon ng pagbabago ang katawan nating ito. (1 Corinto 15:38) Datapuwa’t ang Dios ay nagbibigay ng katawan dito ayon sa kaniyang minagaling, at sa bawa’t binhi ay ang sariling katawan. (1 Corinto 15:40) Mayroon namang mga katawang ukol sa langit, at mga katawang ukol sa lupa: datapuwa’t iba ang kaluwalhatian ng ukol sa langit, at iba ang ukol sa lupa.

life cycle

Ang katawang ito na ibinigay sa atin ay nakatalagang gamitin natin upang ipamuhay dito sa lupa. Ngunit ito’y ipinahiram lamang sa atin ng Dios. Mayroong katawan na ibibigay sa atin kung magiging karapatdapat tayo sa gantimpalang buhay na walang hanggan, samakatuwid ay ang katawang walang pagkasira. Ang katawang ito na nakikita natin sa ngayon ay hindi kailanman makakarating sa langit, sapagkat ito’y nakatakda lamang na gamitin sa lupa. (1 Corinto 15:50) Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Dios; ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan.

At sapagkat ang katawang ipinahiram sa atin ay gagamitin natin hindi lamang sa pamumuhay kundi maging sa makabuluhang paglilingkod sa Dios, ipinayo sa atin ang mga sumusunod:

  1. Una, alalahanin natin ang lumikha sa atin samantalang tayo ay mayroon pang kalakasan. (Eclesiastes 12:1) Alalahanin mo rin naman ang Maylalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan, bago dumating ang mga masamang araw, at ang mga taon ay lumapit, pagka iyong sasabihin, Wala akong kaluguran sa mga yaon. Ipinakikita dito na magkaroon tayo ng kamalayang tugunin ang dahilan ng pagkakalikha sa atin ng Dios. At gagawin natin ito samantalang mayroon pa tayong lakas. Darating ang panahon na ang katawan natin ay manghihina, dadapuan ng sakit, at tatanda. At kung ito’y dumating, wala na tayong pagkakataong magawa pa ang kalooban ng Dios.
  2. Sinabi din ng Biblia, itanggi natin ang ating sarili at pasanin ang sariling krus. (Lukas 9:23) Kung ang sinomang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kaniyang sarili, at pasanin sa arawaraw ang kaniyang krus, at sumunod sa akin. Ang dahilan ng pagkakalikha sa atin ay upang gamitin ito sa makabuluhang paglilingkod, sa pamamagitan ng pagganap ng mga kautusan Niya. Ang Dios ang lumikha sa atin, at Siya ang nagmamay-ari sa atin. Ang tungkulin natin ay gawin kung ano ang makalulugod sa Kaniya, sapagkat kung hindi ito gagawin, hindi natin nagagawa ang tunay na layunin ng pagkakalikha Niya sa atin.
  3. Ipinayo din na kailangan nating daigin ang sanlibutan, gaya nang iniwang halimbawa ng ating Panginoong Hesus. (Juan 16:33) Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang kayo’y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian: nguni’t laksan ninyo ang loob; aking dinaig ang sanglibutan. Hindi magiging madali ang pamumuhay sa lupa, kailangan nating pagtagumpayan at tiisin lahat ng kapighatian, pagsubok man ito o tukso. (1 Pedro 1:6-7) Na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagama’t ngayo’y sa sangdaling panahon, kung kailangan, ay pinalumbay kayo sa muli’t muling pagsubok, Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kay sa ginto na nasisira bagama’t ito’y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo:

 

Ngunit palaging kapighatian na lamang ba ang ating marararanasan sa lupa?

Sinabi ng Biblia, “Kung ang isang tao ay mamatay, mabubuhay pa ba siya? Lahat ng araw ng aking pakikipagbaka ay maghihintay ako, hanggang sa dumating ang pagbabago.” (Job 14:14) Ibig sabihin nito, hindi habang panahon ay pawang pagtitiis ang nakatakda nating maranasan bilang mga lingkod ng Dios.

May panahong magwawakas ang lahat ng mga ito. May panahong magkakaroon ng pagbabago gaya nang pahayag ng Biblia. Sa pangitaing ipinakita kay Apostol Juan, ipinahayag niya ang tungkol sa malaking pagbabagong magaganap. (Apocalipsis 21:1-4) At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa: sapagka’t ang unang langit at ang unang lupa ay naparam; at ang dagat ay wala na.  At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Dios, na nahahandang gaya ng isang babaing kasintahan na nagagayakang talaga sa kaniyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan, na nagsasabi, Narito, ang tabernakulo ng Dios ay nasa mga tao, at siya’y mananahan sa kanila, at sila’y magiging mga bayan niya, at ang Dios din ay sasa kanila, at magiging Dios nila:  At papahirin niya ang bawa’t luha sa kanilang mga mata; at hindi na magkakaroon ng kamatayan; hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap pa man: ang mga bagay nang una ay naparam na.

Ang malaking hadlang sa panig nating mga tao, ay kung paano makakatagal o makapagtitiis sa maraming pagsubok. Taglay natin ang kahinaan, at kadalasan, kaydali nating mahikayat sa mga kaway ng sanlibutang ito. Ipinahayag ng Biblia, tayo ay mahina, lalo na sa pagganap ng kalooban ng Dios. (Job 6:11-13) Ano ang aking lakas, na ako’y maghihintay? At ano ang aking wakas na ako’y magtitiis? Ang akin bang tibay ay tibay ng mga bato? O ang akin bang laman ay tanso?

Subalit dahil sa Dios na nagpapapalakas sa atin, anumang kahadlangan patungo sa ikasasakdal sa paningin ng Dios ay mapagtatagumpayan nating tiyak. Siya ang Dios na nagbibigay sa atin ng katatagan, sa pamamagitan ng mga aral na inihahasik sa atin, na siya naman nating nilalakaran. Unti-unti, pinatitibay nito ang ating mga kaluluwa, pinalalago ang ating ugnayan sa Kaniya, at pinalalakas nito ang ating pananampalataya. (Filipos 4:11-13) Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan: sapagka’t aking natutuhan ang masiyahan sa anomang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa, at marunong naman akong magpakasagana: sa bawa’t bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim maging sa kabusugan, at maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin.

Hangad lang naman ng Dios na masumpungan tayong nangangailangan sa Kaniya. Ibig Niyang Makita tayong lumalapit at tumatawag sa Kaniya upang humingi ng lakas, gabay at tulong sa lahat ng panahon ng ating buhay. Sa ganito’y maipakita nating Siya ang ating kanlungan, ang ating moog at malaking bato ng ating kaligtasan at hindi tayo nananangan sa ating mga sariling kakayahan lamang.

At kung natutunan nating itiwala sa Kaniya ang lahat, at sa Kaniya tayo nananampalatayang makakasumpong ng kalakasan, walang dahilan upang hindi natin taglayin ang lakas na kailangan natin, sapat upang samantalang tayo ay naghihintay ay mapagtagumpayan natin ang lahat ng mga tiisin, pagsubok, kapighatian at mga suliraning nakalaang maranasan ng bawat isa sa atin. (Isaias 40:31) Nguni’t silang nangaghihintay sa Panginoon ay mangagbabagong lakas; sila’y paiilanglang na may mga pakpak na parang mga aguila; sila’y magsisitakbo, at hindi mangapapagod; sila’y magsisilakad, at hindi manganghihina.

Bakit nakadarama ng lakas ang mga lingkod samantalang naghihintay sa Panginoon? Anu-ano ang mga bagay na nagbibigay sa kanila ng lakas upang makadama ng kagalakan sa kabila ng maraming pagsubok?

 

Iba ang pananaw ng mga lingkod ng Dios. Habang nadarama nila ang mga pagsubok, lalo nilang napapatunayang sila ay tunay na mga lingkod at lalo nilang napapatunayang mayroong Dios na laging handang umalalay sa kanila. Bukod dito, napatutunayan din nilang ang kanilang pananampalataya at ugnayan sa Dios ay lalong mahalaga, lalo pa nga kung nasusumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal ng Dios. (1 Pedro 1:6-7) Na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagama’t ngayo’y sa sangdaling panahon, kung kailangan, ay pinalumbay kayo sa muli’t muling pagsubok, Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kay sa ginto na nasisira bagama’t ito’y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo:

Bukod dito, nagagalak tayo sapagkat nalalaman nating malaking kabanalan ang ating nagagawa sa tuwing nalalagpasan natin ang mga pagsubok na dumadating sa ating buhay. Lumilikha ng pagtitiis at pagtitiyaga ang mga pagsubok na ito, na siyang mga pangunahing sangkap ng ikapagigindapat sa Dios. (Roma 5:3) At hindi lamang gayon, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan;

Sino sa atin ang gaya ni David na handang tumanggap ng mga pagsubok mula sa Dios? (Awit 26:2) Siyasatin mo ako, Oh Panginoon, at iyong subukin ako; subukin mo ang aking puso at ang aking isip. Paano natin mapapatunayang tunay ang ating pananampalataya kung tatalikuran natin ang mga pagsubok ng buhay. Dito nga natin mapapatunayan kung gaano kalaki ang ating pagtitiwala sa Dios.

 

At kung kagalakan natin ang mga pagsubok na ito na dumadating sa ating buhay, ano ang nalilikha natin sa paningin ng Dios?

 

Walang duda na nabibigyan natin ng ibayong kaluguran ang Dios sa mga panahong naipapakita natin ang kagalakan sa mga pagsubok, lalo pa nga kung sa mga panahong ito ay Siya ang ating kinailangan at nagtagumpay tayo dahil sa tulong na nagmula sa Kaniya. Lalo pa nga kung patuloy natin Siyang nabibigyan ng kapurihan samantalang nakakaranas tayo ng mga pagsubok, na sa kabila ng mga kapighatian ay nakapagpapatuloy tayong nakapaghahandog ng paglilingkod. (Hebreo 13:15-16) Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Dios, sa makatuwid baga, ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kaniyang pangalan. Datapuwa’t ang paggawa ng mabuti at ang pagabuloy ay huwag ninyong kalimutan: sapagka’t sa mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod.

Lahat ng mga kapighatiang ating nararanasan ay may katapusan, sapagkat mismong ang Panginoong Hesus ang nangako, “At kayo nga sa ngayon ay may kalumbayan: nguni’t muli ko kayong makikita, at magagalak ang inyong puso, at walang makapagaalis sa inyo ng inyong kagalakan.” (Juan 16:22) Mapalad ang nanatili sa pagtatapat sa kabila ng mga kapighatian at kalumbayan, sapagkat ang magtiis hanggang wakas ang siya lamang maliligtas.

Ito ang pagbabagong ipararanas sa atin ng dakilang Dios. Mula sa kalagayang tila walang humpay na kabiguan, kapighatian at pagdaramdam ay papalitan ito ng kagalakang walang hanggan sa piling ng Dios. (1 Corinto 15:52-53) “Sa isang sangdali, sa isang kisap-mata, sa huling pagtunog ng pakakak: sapagka’t tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mangabubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo’y babaguhin.  Sapagka’t kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan.” (1 Tesalonica 4:16-18) Sapagka’t ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Dios: at ang nangamatay kay Cristo ay unang mangabubuhay na maguli; Kung magkagayon, tayong nangabubuhay, na nangatitira, ay aagawing kasama nila sa mga alapaap, upang salubungin ang Panginoon sa hangin: at sa ganito’y sasa Panginoon tayo magpakailan man. Kaya’t mangagaliwan kayo sa isa’t isa ng mga salitang ito. 

This entry was posted in Filipino Topics and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s