Ang Tubig na Buhay

women_at_well

Ang tubig ay buhay. Kung walang tubig, maraming buhay ang mawawala sapagkat ito ay pangunahing pangangailangan hindi lamang ng tao, kundi maging ng mga hayop at halaman.

Sa ilang mga talata ng Biblia, ipinakilala kung gaano kahalaga ang tubig sa mga tao. Nang likhain ng Dios ang sanlibutan, kasama dito ang tubig. At nakita ng Dios na mabuti ang mga nilikha Niyang ito. (Genesis 1:6-11) Ang mundo ay binubuo ng halos 71% na tubig at napakahalaga sa lahat ng anyo na may buhay. Mayroon tinatawag na ocean water (96.5%), groundwater (1.7%), yelo at niebe (1.7%) at kasama dito ang hangin, hamog at ulap (0.001%).

Ginagamit ito sa paglilinis hindi lamang ng katawan, kundi maging ng mga kasuotan at ng mga kagamitan. (Levitico 14:8) Ang tubig ay likas na panlinis hindi lamang sa panlabas na katawan kundi maging sa loob ng katawan. Mahalaga din ito sa pagtunaw ng pagkain at nagbibigay ng oxygen at nutrients sa mga selyula (cells) ng katawan at nakakatulong upang alisin ang mga toxins o lason ng ating mga katawan.

Sa panahon ni Haring Solomon ay nagpatayo siya ng mga tipunan ng tubig na gagamitin sa pagdidilig ng mga halaman at puno. (Eclesiastes 2:4-6)  Sa panahon nating ito, ang water industry ang siyang nagbibigay sa atin ng malinis na tubig na maiinom. Mayroon din tayong kung tawagin ay wastewater services, kabilang dito ang sewage treatment, mula sa ating mga tahanan hanggang sa mga pagawaan o pabrika.

Ano ang isa sa makulay na pagsasaad ng Biblia tungkol sa tubig?

Ang kasaysayan ng babaeng Samaritana at ni Hesus na mababasa sa Juan 4 ay nagtuturo ng malalalim na mga katuruan. Anupa’t wala nang makapagbibigay ng pinakamahusay na pagtuturo kundi ang ating Panginoong Hesus. Sinabi ni Hesus sa babaeng Samaritana, “Painumin mo Ako.” Nagtanong si Hesus hindi lamang dahil nauuhaw Siya, kundi ibig ni Hesus na basagin ang anumang namamagitan sa kanila alinsunod sa kanilang tradisyon at kultura, na magiging daan upang maituro Niya ang tungkol sa Dios. “Paano ngang ikaw, na isang Judio, ay humingi ng maiinom sa akin, na ako’y babaing Samaritana? (Sapagka’t hindi nangakikipagusap ang mga Judio sa mga Samaritano.)”

Ang pamanhik ni Hesus ay lubhang nakakuha ng kaniyang pansin sapagkat sa kanilang tradisyon, hindi matuwid na makipagusap ang isang lalaki sa isang hindi kilalang babae lalo pa nga sa pagitan ng mga Hudyo at Samaritano. (Juan 4:27)

Mauunawaan natin dito na maaaring sa kaisipan ng babae, kakaiba ang Panginoong Hesus, sapagkat Siya lamang ang hindi nakiki-ayon sa kanilang kulturang kinagisnan, isang kulturang nagdulot ng pagkakabahabahagi, galit at poot sa maraming mga tao. Ang sanlibutan ngayon at maging noon ay tunay na nabahagi ng dahil sa pansariling kaisipan ng mga tao. Subalit ang hangad ng Dios ay magkaroon tayo ng pagkakaisa. At ito ang espiritu na ibig ng Panginoong Hesus na umakay sa ating lahat.

At dahil dito, madaling naipakilala ni Hesus sa babae ang tunay Niyang hangarin, samakatuwid ay ipakilala sa Kaniya ang kalooban ng Dios. “Kung napagkikilala mo ang kaloob ng Dios, at kung sino ang sa iyo’y nagsasabi, Painumin mo ako; ikaw ay hihingi sa kaniya, at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay.” (Juan 4:10)

Bakit tubig na buhay ang itinawag dito?

Ang iniaalok ng Panginoong Hesus ay ang mga salita ng Dios. Iniaral Niya ito at isinigaw sa mga tao upang kanilang tanggapin, pakinggan at sampalatayanan. Kung sasampalatayanan ang mga salita ng Dios, magdudulot ito ng buhay, tanglaw at gabay. (Juan 7:37-38) Nang huling araw nga, na dakilang araw ng kapistahan, si Jesus ay tumayo at sumigaw, na nagsasabi, Kung ang sinomang tao’y nauuhaw, ay pumarito siya sa akin, at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig na buhay.

Hindi literal na tubig ang iniaalok ng Panginoong Hesus, sapagkat may kapangyarihang pumawi ito ng uhaw. Ang tinutukoy Niya ay ang Kaniyang sarili, na sinumang tumanggap sa Kaniya at sampalatayanan Siya ay magtataglay ng buhay na walang hanggan. (Juan 4:14) Datapuwa’t ang sinomang umiinom ng tubig na sa kaniya’y aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailan man; nguni’t ang tubig na sa kaniya’y aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan.

Patunay na ang Kaniyang sarili ang Kaniyang tinutukoy, sinabi Niya, “Sa kanila’y sinabi ni Jesus, Ako ang tinapay ng kabuhayan: ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailan ma’y hindi mauuhaw. Ang espiritu nga ang bumubuhay; sa laman ay walang anomang pinakikinabang: ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu, at pawang buhay.” (Juan 6:35, 63)

Ano ang naging tugon ng marami sa paanyayang ito ng Panginoong Hesus?

Hindi lahat ay tinanggap ang alok ng Panginoong Hesus. Ang iba ay nagkaroon ng sari-saring dahilan. (Lukas 14:17-20) At sa panahon ng paghapon ay sinugo niya ang kaniyang alipin, upang sabihin sa mga inanyayahan, Magsiparito kayo; sapagka’t ang lahat ng mga bagay ay nahahanda na. At silang lahat na parang iisa ay nangagpasimulang nangagdahilan. Sa kaniya’y sinabi ng una, Bumili ako ng isang bukid, at kailangan akong umalis at tingnan; ipinamamanhik ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. At sinabi ng iba, Bumili ako ng limang magkatuwang na bakang lalake, at paroroon ako upang sila’y subukin; ipinamamanhik ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. At sinabi ng iba, Bago akong kasal, at kaya nga hindi ako makaparoroon.

Pansinin natin na pawang materyal ang pangunahing nagiging dahilan kung bakit hindi magawang yakapin ng mga tao ang alok ng ating Panginoong Hesus. (Lukas 9:59-61) At sinabi niya sa iba, Sumunod ka sa akin. Datapuwa’t siya’y nagsabi, Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Datapuwa’t sinabi niya sa kaniya, Pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay; datapuwa’t yumaon ka at ibalita mo ang kaharian ng Dios.  At ang iba nama’y nagsabi, Susunod ako sa iyo, Panginoon; datapuwa’t pabayaan mo akong magpaalam muna sa mga kasangbahay ko.

Ang iba’y winalang kabuluhan ang alok ng Panginoong Hesus gaya nang isinasaad sa talinhaga ng manghahasik na mayroong mga duminig ng Kaniyang mga aral datapuwat hindi ito pinahalagahan sa kanilang buhay sapagkat hindi bumangon at nag-ugat ang pananampalataya. (Mateo 13:18-22) Pakinggan nga ninyo ang talinghaga tungkol sa manghahasik. Kung ang sinoman ay nakikinig ng salita ng kaharian, at ito’y hindi niya napaguunawa, ay pinaroroonan ng masama, at inaagaw ang nahasik sa kaniyang puso. Ito yaong nahasik sa tabi ng daan. At ang nahasik sa mga batuhan, ay yaong nakikinig ng salita, at pagdaka’y tinatanggap ito ng buong galak; Gayon ma’y wala siyang ugat sa kaniyang sarili, kundi sangdaling tumatagal; at pagdating ng kapighatian o pag- uusig dahil sa salita, ay pagdaka’y natitisod siya. At ang nahasik sa mga dawagan, ay yaong dumirinig ng salita; nguni’t ang pagsusumakit na ukol sa sanglibutan, at ang daya ng mga kayamanan, ay siyang umiinis sa salita, at yao’y nagiging walang bunga.

Ano ang kahahantungan ng mga hindi nagpahalaga sa paanyaya ng Panginoong Hesus?

May nakalaang sumpa at kaparusahan sa mga taong hindi makikinig sa paanyaya ng Panginoong Hesus. Noon pa man ay ipinahayag na ng Biblia na may panahong magsisi man ang tao ay magiging walang kabuluhan na sa paningin ng Dios. Ang dahilan, sapagkat ngayon ay binibigyan tayo ng Dios ng panahon at pagkakataong lumapit sa Kaniya at ganapin ang Kaniyang mga kalooban. Kung aayaw tayo at tatalikod sa Kaniyang mga paalala, tayo ay malalagay sa mapanganib na kalagayan. (Kawikaan 1:24-28) Sapagka’t ako’y tumawag, at kayo’y tumanggi: aking iniunat ang aking kamay, at walang makinig; Kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo, at hindi ninyo inibig ang aking saway: Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan: ako’y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating; Pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo. At ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipoipo; pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. Kung magkagayo’y tatawag sila sa akin, nguni’t hindi ako sasagot; hahanapin nila akong masikap, nguni’t hindi nila ako masusumpungan:

Bukod dito, ipadadala sa kanila ng Dios ang paggawa ng masama upang huwag na nilang masumpungan ang Kaniyang kagandahang loob. Parati na lamang kasamaan ang kanilang gagawin. Ito ang sumpa ng Dios sa mga taong hindi kumilala sa Kaniya. (Roma 1:28) At palibhasa’y hindi nila minagaling na kilalanin ang Dios, ibinigay sila ng Dios sa isang mahalay na pagiisip, upang gawin yaong mga bagay na hindi nangararapat.

Dahil malinaw ang pahayag ng Panginoong Hesus, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapuwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. (Marcos 16:16) Ang parusa ay tiyak at walang hanggan, samakatuwid ay ang walang hanggang kamatayan o ang impiyerno na nakatalagang dako ng parusahan sa Kaniyang kalaban, ang Diablo, at maging sa mga nahulog na mga anghel, at sa mga taong nahikayat nito. (Apocalipsis 21:8, 20:10)

Ano naman ang biyayang nakalaan sa lahat ng tatanggap ng Kaniyang alok?

Ang alok ng Dios ay walang bayad Niyang ipinagkakaloob sa atin. Ang kailangan lamang ay tugunan natin, pumaroon tayo sa Kaniya, lumapit tayong mga nauuhaw sa Kaniya at ipagkakaloob Niya ang tubig ng buhay. “At ang nauuhaw, ay pumarito: ang may ibig ay kumuhang walang bayad ng tubig ng buhay.” (Apocalipsis 22:17)

Mapalad ang mga taong tumatanggap sa Kaniya. Mapalad silang bumabasa at nakikinig at tumutupad ng Kaniyang mga salita (Apocalipsis 1:3), sapagkat sa kanila ay nakalaan ang hindi matingkalang mga biyaya, pagpapala, pag-iingat at pagliligtas ng Dios. Ang katulad nila ay parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kaniyang kapanahunan, ang kaniyang dahon nama’y hindi malalanta; at anumang kaniyang gawin ay giginhawa. (Awit 1:3)

Hindi sila matatakot sa anumang paraan, sa lahat ng panahon ng kanilang buhay sapagkat tuwina ang Dios ang kanilang kanlungan, sanggalang at pagasa. (Jeremias 17:7-8) Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon, at ang pagasa ay ang Panginoon. Sapagka’t siya’y magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig, at naguugat sa tabi ng ilog, at hindi matatakot pagka ang init ay dumarating, kundi ang kaniyang dahon ay magiging sariwa; at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyu, o maglilikat man ng pagbubunga.

Kaya’t ano ang paalala ng Biblia sa mga tumanggap at nakabahagi sa tubig ng buhay?

Ang hamon sa atin ng Biblia ay maliwanag, kailangan nating patunayan sa harap ng Dios na tunay natin Siyang tinanggap, sinampalatayanan at tunay ngang natuto tayo sa Kaniyang mga salita. Ang pagkatuto ay nangangahulugan ng pagbabago. Kung walang pagbabagong naganap sa atin hanggang ngayon, ibig sabihin ay hindi pa tayo natututo. Sapagkat ang tunay na natuto ay iniiwan ang nakaraan, lalo pa nga ang mga bagay na hindi ayon sa Kaniyang kalooban. (Efeso 4:21-24) Kung tunay na siya’y inyong pinakinggan, at kayo’y tinuruan sa kaniya, gaya ng katotohanan na kay Jesus. At inyong iwan, tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao, na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya; At kayo’y mangagbago sa espiritu ng inyong pagiisip, At kayo’y mangagbihis ng bagong pagkatao, na ayon sa Dios ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan.

Kung mayroon mang nasusumpungang nagpapabaya sa kanilang mga tungkulin, tungkulin nating sila ay paalalahanan bilang kapatid. Ipaalala natin kung paano nila tinanggap at narinig ang mga salita ng Dios, upang kanilang tuparin at magsisi. (Apocalipsis 3:3)

Ang bilin ni Apostol Pablo, “At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Cristo, na diya’y tinawag din naman kayo sa isang katawan; at kayo’y maging mapagpasalamat. Manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Cristo; ayon sa buong karunungan, kayo’y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa’t isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Dios. At anomang inyong ginagawa, sa salita, o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na nagpapasalamat kayo sa Dios sa pamamagitan niya.” (Colosas 3:14-17)

This entry was posted in Filipino Topics and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s