Kung Paano Magiging Magaan ang Paglilingkod sa Dios

heavy_burden_small

 

Maraming dahilan kung kaya nagiging mabigat para sa marami ang maglingkod sa Dios. Ang tema ng ating pag-aaral ay naka-sentro sa itinuturong paraan ng Biblia upang maging magaan para sa atin ang maglingkod sa Dios. Paano ba magiging madali at magaan ang pagtupad sa mga kautusan ng Dios? Anu-ano ang karaniwang nagpapabigat sa paglilingkod sa Kaniya?

Noon pa man, pangunahing dahilan na ang Diablo, ang kaaway ng Dios, at siyang mabigat na hadlang sa paglilingkod sa Dios. Ang layunin ng kalaban ng Dios ay ihiwalay tayo sa Kaniya. At gagawin niya ang lahat para lamang magtagumpay siya sa kaniyang mithiin. Sa pamamagitan ng pandaraya, hihikayatin niya ang lahat ng mga taong ibig maging karapatdapat sa Dios. (Apocalipsis 12:9, 12) At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan; siya’y inihagis sa lupa, at ang kaniyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Kaya’t mangagalak kayo, Oh mga langit at kayong nagsisitahan diyan. Sa aba ng lupa at ng dagat: sapagka’t ang diablo’y bumaba sa inyo, na may malaking galit, sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya.

Titiyakin ng Diablo na hindi masisilayan ng marami ang katotohanan at ang mga salita ng Dios ang ginamit niyang pandaya sa pamamagitan ng pagtatakip sa katotohanan ng mga maling aral o hiduwang pananampalataya. (2 Corinto 4:4) Na binulag ng dios ng sanglibutang ito ang mga pagiisip ng mga hindi nagsisisampalataya, upang sa kanila’y huwag sumilang ang kaliwanagan ng evangelio ng kaluwalhatian ni Cristo, na siyang larawan ng Dios.

Kaya hindi tayo dapat magtaka kung bakit ang sanlibutan ay nababalutan ng kasamaan at kaguluhan. Ito ay nakahilig na sa masama gaya nang pahayag sa Biblia. (1 Juan 5:19) Nalalaman natin na tayo’y sa Dios at ang buong sanglibutan ay nakahilig sa masama.

At kung mayroon mang higit na nasa ang Diablo, ito ay walang iba kundi ang maitalikod niya ang mga tunay na naglilingkod sa Dios. (Mateo 24:24) Sapagka’t may magsisilitaw na mga bulaang Cristo, at mga bulaang propeta, at mangagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan; ano pa’t ililigaw, kung maaari, pati ng mga hirang.

Kaya noon pa man, madami na ang napanaigan ng Diablo. Napakaraming mga lingkod ng Dios sa lahi ng Israel na napagtagumpayan at nahikayat sa pagkakasala. Naging mabigat na sagwil sa kanilang paglilingkod ang mga kasalanang kanilang ginawa sa paningin ng Dios. Ang ilan sa kanila ay nagsisamba sa mga diosdiosan,  bagay na totoong ikinagalit ng Dios. At ang ilan naman ay nakiapid at nagnasa ng masama sa kanilang kapuwa. (1 Corinto 10:1-12).

Ano ang nagiging resulta ng mga kahadlangang ito sa buhay nating mga magkakapatid? 

Kung hindi maiiwasan o mapagtatagumpayan ng isang lingkod ang maraming kahadlangan ay magiging pabigat ito sa kaniyang paglilingkod. At ang karaniwang nagdudulot ng bigat ay ang pagkakasalang nagagawa natin sa paningin ng Dios. (Awit 38:4) Sapagka’t ang aking mga kasamaan ay nagsidaan sa ibabaw ng aking ulo: gaya ng isang pasang mabigat ay napakabigat sa akin.

Ito ang dahilan kung bakit nang mag-anyaya ang Panginoong Hesus sinabi Niyang, Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo’y aking papagpapahingahin. (Mateo 11:28) Nalalaman ng Panginoong Hesus na ang ibinubunga ng kasalanan ay kabigatan ng kalooban.

Mabigat sa kalooban ang magkasala lalo’t kung alam nating ang pagkakasalang ating nagagawa ay magiging daan upang kamuhian tayo at talikuran ng Dios. Bukod dito, kung iisipin at tatanungin sa ating mga sarili, ang pagkakasalang nagagawa ba natin ang siya nating igaganti sa lawak ng kabutihan at kagandahang loob ng Dios? Dito pa lamang ay nagdadagdag na ito ng kabigatan sa ating mga kalooban.

Kaya maraming lingkod ang nagawang tumigil o tumalikod sa kanilang paglilingkod. Hindi nila nakayanan ang bigat na kanilang nadarama bunga ng kanilang pagkakasala. Ang ilan ay nagawang hatulan ang kanilang sarili at hindi ipinaubaya sa Dios ang pagpapasiya. Iniisip nilang walang kapatawaran ang kanilang nagawang kasalanan sa Dios. Ang nakakalimutan nila, “walang kaluguran ang Dios sa mga naduwag at umurong sa paglilingkod.” (Hebreo 10:38) Ibig sabihin, lalo lamang nilang pinalala ang kanilang kalagayan.

Ano ngayon ang dapat nating maunawa upang huwag maging mabigat sa atin ang paglilingkod sa Dios?

Napakasimple ng lohika ng Biblia, kung ang mga kasalanan ang nagpapabigat sa paglilingkod sa Dios, wala tayong dapat gawin kundi ang itabi at alisin ang mga pagkakasalang ating nagagawa. (Hebreo 12:1) Kaya’t yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa’t pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin.

Alisin natin ang pasan na nagpapabigat sa ating mga paglilingkod.

Sa katotohanan, malambot ang pamatok ng Dios at magaan ang Kaniyang pasan na ipinapapasan sa atin. Tayo lamang ang nabibigatan bunga ng mga pasan na hindi natin magawang iwanan o alisin sa ating buhay. (Mateo 11: 29-30) Pasanin ninyo ang aking pamatok, at magaral kayo sa akin; sapagka’t ako’y maamo at mapagpakumbabang puso: at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Sapagka’t malambot ang aking pamatok, at magaan ang aking pasan.

Lagi nating isaiisip na tayo ay mga lingkod ng Dios. Hindi tayo dapat malamangan ng Diablo sa pamamagitan ng kaniyang mga pandaraya. Maging matalino tayo at laging mapagmatiyag sa bawat bagay na ating ginagawa, sapagkat sa bawat pagkakataon ay maaari tayong tuksuhin at madaig ng kaniyang mga lalang. (2 Corinto 2:11)

Kadalasan pa naman, gaya nang Apostol na si Pedro, sa kaisipan natin ay laging pinaiiral natin ang sa ganang ating mga sarili at hindi ang tunay na kalooban ng Dios. Kaya naman, nadadaig tayo ng laman, ng kaisipang pantao sapagkat ito ang nangingibabaw sa atin. (Mateo 16:23) Datapuwa’t lumingon siya, at sinabi kay Pedro, Lumagay ka sa likuran ko, Satanas: ikaw ay tisod sa akin: sapagka’t hindi mo pinagiisip ang mga bagay ng Dios, kundi ang mga bagay ng tao.

Pansinin nating pawang materyal o pang-laman ang iniaalok ng Diablo na karaniwan namang ikinahuhulog ng marami. Ang kahinaan ng marami pagdating sa materyal na bagay ang sinasamantala ng kalaban ng Dios upang magawang dayain maging ang mga lingkod. (1 Timoteo 6:9-10) Datapuwa’t ang mga nagsisipagnasang yumaman, ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama, na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Sapagka’t ang pagibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan; na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya, at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan.

Ano ang ilan sa mga ipinapayo ng Biblia upang lubos tayong makapag-ingat?

Makakatulong ng malaki kung matututunan natin ang pagsisiyasat sa ating mga sarili nang nararapat. Ang pagsisiyasat sa sarili ay mahalagang gampanin na noon pa man ay ipinapayo na sa mga kapatid upang maunawaan nang lubos ng isang lingkod ang kalagayan ng kaniyang pananampalataya sa Dios. (2 Corinto 13:5) Siyasatin ninyo ang inyong sarili, kung kayo’y nangasa pananampalataya; subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi baga ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili, na si Jesucristo ay nasa inyo? maliban na nga kung kayo’y itinakuwil na.

Higit sa lahat sa panahon ng pakikiisa sa pagtanggap ng katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus, kailangan nating siyasatin nang lubos ang ating mga sarili. (1 Corinto 11:27-31) Kaya’t ang sinomang kumain ng tinapay, o uminom sa saro ng Panginoon, na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapuwa’t siyasatin ng tao ang kaniyang sarili, at saka kumain ng tinapay, at uminom sa saro. Sapagka’t ang kumakain at umiinom, ay kumakain at umiinom ng hatol sa kaniyang sarili, kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito’y marami sa inyo ang mahihina at mga masasaktin, at hindi kakaunti ang nangatutulog. Datapuwa’t kung ating kilalanin ang ating sarili, ay hindi tayo hahatulan.

Tungkol sa mga pandarayang alok ng kalaban ng Dios, tandaan nating pansamantala lamang ang ligayang iniaaalok nito sa atin. Ang paanyaya ng Dios ay espirituwal at hindi natatapos. Kaya ipinapangakong, kung maglilingkod tayo at magtatapat sa Kaniya at magpapakaligaya sa Kaniya at sa Kaniyang mga kautusan, sa anumang paraan ay hindi Niya tayo pababayaan, manapa, ipagkakaloob sa atin ang nasa ng ating mga kalooban. (Awit 37:4-5) Magpakaligaya ka naman sa Panginoon; at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon; tumiwala ka rin naman sa kaniya, at kaniyang papangyayarihin.

Bukod dito, kailangan nating magsakripisyo at sikilin ang pagnanasang nasa atin. Kailangan nating itanggi ang ating mga sarili alang-alang sa pagganap ng Kaniyang kalooban, alang-alang sa pagpasan ng ating krus. (Lukas 9:23)

Pag-aralan nating masiyahan sa anumang bagay na ating tinatanggap sa araw-araw at huwag magnasa ng mga bagay na alam naman nating magdudulot lamang sa atin ng paggawa ng kamalian sa Kaniyang paningin. (Filipos 4:11) Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan: sapagka’t aking natutuhan ang masiyahan sa anomang kalagayang aking kinaroroonan.

Anumang pasan na nagpapabigat sa atin sa ngayon ay ilagak natin sa Dios. Lagi Siyang nariyan, handang umalalay sa ating mga kahinaang taglay. (Awit 55:22) Ilagay mo ang iyong pasan sa Panginoon, at kaniyang aalalayan ka: hindi niya titiising makilos kailan man ang matuwid.

Huwag tayong manangan sa ating sariling kakayahan sapagkat marami ang nag-akalang sila’y nakatayo at matibay, ngunit sila pala ang madaling nabubuwal kapag dumadating ang mga tukso, pagsubok at kapighatian sa buhay. (1 Corinto 10:12) Kaya’t ang may akalang siya’y nakatayo, magingat na baka mabuwal.

Pakatandaan nating lahat ng mga bagay ay ating magagawa dahil sa Dios na nagpapalakas sa atin. (Filipos 4:13) Kaya naman, pagibayuhin natin ang kalakasang ipinagkakaloob sa atin, gamitin natin ang pananampalatayang ito upang labanan ang anumang tukso at magawa nating alisin ang anumang bagay na humahadlang pa sa ating mga paglilingkod. (1 Pedro 5:8-9) Kayo’y maging mapagpigil, kayo’y maging mapagpuyat; ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya: Na siya’y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanglibutan. Kung magkagayon, magiging magaan sa ating lahat ang paglilingkod.

 

 

 

 

This entry was posted in Filipino Topics and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s