Ang Mga Bagay Dapat Paghandaan at Tanggapin

From the Sermon: “Ang Ilan sa Dapat Paghandaan para sa Panahong Darating” (November 1, 2012)

Gaano kahalaga ang paghahanda sa buhay nating mga tao?

Maraming mga bagay ang nararapat nating paghandaan sa ating buhay. Nakakatulong ang paghahanda upang maiwasan na malagay tayo sa alanganin o ‘di kasiyasiyang kalagayan.

Ilan sa mga bagay na pinaghahandaan natin ay ang kinabukasan ng ating mga anak o ng mga mahal natin sa buhay. Kung materyal ang paguusapan, sinisikap nating magkaroon sila ng magandang bukas sa pamamagitan ng pagtitipon ng kayamanan at pagbibigay ng magandang edukasyon. Bilang mga lingkod ng Dios, alam nating lahat ng bagay sa buhay na ito ay pansamantala lamang, subalit hindi naman nangangahulugan na masama nang isipin at paghandaan ang kinabukasan ng ating mga mahal sa buhay.

Sa pamamagitan ng Kawikaan ni Solomon, niliwanag niyang maging ang mga langgam ay nagtitipon ng kanilang pagkain sa taginit at nagpipisan ng kanilang pagkain sa pagaani. Langgam man ay naghahanda para sa kinabukasan, kaya nga’t tayo mang mga tao ay nararapat ding gawin ito. (Kawikaan 6:6-8) Pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad; masdan mo ang kaniyang mga lakad at magpakapantas ka: Na bagaman walang pangulo, tagapamahala, o pinuno, Naghahanda ng kaniyang pagkain sa taginit, at pinipisan ang kaniyang pagkain sa pagaani.

Kung itutuloy natin ang pagbasa sa kawikaang ito, makikita nating ang katamaran ay kasalungat ng paghahanda sa kinabukasan at ang patutunguhan nito ay karalitaan o kahirapan. (Kawikaan 6:9-11) Hanggang kailan matutulog ka, Oh tamad? Kailan ka babangon sa iyong pagkakatulog? Kaunti pang pagkakatulog, kaunti pang pagkaidlip, kaunti pang paghahalukipkip ng mga kamay upang matulog: Sa gayo’y ang iyong karalitaan ay darating na parang magnanakaw, at ang iyong kasalatan na parang lalaking may sandata. (Kawikaan 19:15) Katamaran ay nagbabaon sa mahimbing na pagkakatulog; at ang tamad na kaluluwa ay magugutom.

At kung tutuusin, ang batas sa Bagong Tipan ay nararapat na ipagtipon ng mga magulang ang kanilang mga anak. (2 Corinto 12:14) sapagka’t hindi ko hinahanap ang inyo, kundi kayo: sapagka’t hindi nararapat ipagtipon ng mga anak ang mga magulang, kundi ng mga magulang ang mga anak.

Ngunit hindi lamang sa materyal na bagay nararapat na ihanda ng mga magulang ang kanilang mga anak.  Dapat ding ihanda ang espirituwal na bahagi sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga mga salita ng Dios. Marapat na imulat ng mga magulang ang kanilang mga anak sa matuwid na paraan ng paglilingkod at pagsamba sa Iisang Dios. (Kawikaan 22:6) Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumanda man siya ay hindi niya hihiwalayan.

Subalit ano ang ilang mga bagay na hindi maiiwasan na kailangan nating paghandaan at tanggapin?

Bilang mga lingkod, alam natin na hindi natin kayang pigilan ang “kamatayan.” Kung paanong ipinagkaloob sa atin ang mabuhay, kalakip nito ay itinakda naman sa atin ang kaarawan ng ating kamatayan (Hebreo 9:27).

Tanging ang Dios lamang ang nakakaalam nito at walang sinumang nilalang ang nagtaglay ng kakayahan o kapangyarihan na malaman ang kapanahunan nito. Isang bagay ang tiyak at nararapat nating tanggapin, na tayo ay mamatay gustuhin man natin o hindi.

Kaya nga, kung hindi natin ito mapipigil, posibleng ito ay dumating sa kaninuman sa atin. Ang kailangan lamang ay lubos nating matanggap ito at mapaghandaan dahil ang pagkawala ng mahal natin sa buhay ay isang mabigat at malungkot na bagay na kailangan nating pagdaanan.

Sa posibilidad na mayroong kunin ang Dios sa atin, dapat ay paghandaan natin ang lahat ng aspeto, gaya ng materyal na aspeto (gastusin sa paglilibing), emosyunal (pagtanggap sa pansamantalang pamamahinga) at espirituwal (pananalig na pagdating ng takdang panahon ay makakasama natin ang mahal natin sa buhay na kinuha ng Dios).

Ang mga kapatid noong araw ay maluwag na natanggap ang kamatayan ng ilang mga kapatirang namatay sa paglilingkod, sapagkat buo ang kanilang pananampalatayang ang mga ito ay muling bubuhayin ng ating dakilang Dios sa takdang panahon. (Hebreo 11:35) Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli: at ang iba’y nangamatay sa hampas, na hindi tinanggap ang kanilang katubusan; upang kamtin nila ang lalong mabuting pagkabuhay na maguli:

Bukod sa kamatayan, ano pa ang dapat nating lubos na paghandaan?

Ang muling pagbabalik ng Panginoon ay nalalapit at kailangan nating paghandaan. Hindi natin natitiyak kung kailan ito magaganap, kaya’t kailangang sa lahat ng panahon ay marapat nating ipakita ang lubos na kahandaan. (Mateo 24:44-47) Kaya nga kayo’y magsihanda naman; sapagka’t paririto ang Anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Sino nga baga ang aliping tapat at matalino, na pinagkatiwalaan ng kaniyang panginoon sa kaniyang sangbahayan, upang sila’y bigyan ng pagkain sa kapanahunan? Mapalad yaong aliping kung dumating ang kaniyang panginoon, ay maratnan siyang gayon ang kaniyang ginagawa.

Ang pananatili sa katungkulan at pagganap ng mga kalooban ng Dios ang inaasahan sa atin ng Panginoong Dios samantalang tayo ay naghihintay sa Kaniyang muling pagbabalik. Maging matalino tayong lingkod, na laging matiyaga at payapang nagtitiis ng mga pagbabata at patuloy sa paggawa ng mga kabanalan sa paningin ng Dios. Sapagkat kung gawin natin ang mga bagay na ito ay makakaasa tayong nasa kalagayang tunay na nahahanda. (1 Timoteo 6:18-19) Na sila’y magsigawa ng mabuti, na sila’y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila’y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi; Na mangagtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating, upang sila’y makapanangan sa buhay na tunay na buhay.

Kung lubos na mapaghahandaan ang pagdating ng Panginoong Dios sa pamamagitan ng paggawa ng kabanalan at paglilingkod, ano ang MABUTING WAKAS na naghihintay sa atin? (From the Sermon: Ang Mabuting Wakas na Tanging Magagawa ng Tao – November 4, 2012)

Gaya nang ating naunawa,  nakatakda sa atin ang kamatayan. Kailangan itong tanggapin at paghandaan. Walang nilalang na hindi makakaranas nito, sapagkat pawang katakdaan nga. (Awit 89:48) Sinong tao ang mabubuhay at hindi makakakita ng kamatayan, na magliligtas ng kaniyang kaluluwa sa kapangyarihan ng Sheol.

Sa Kawikaan ay ipinahayag na bawat bagay ay ukol sa kaniyang sariling wakas. (Kawikaan 16:4) Ginawa ng Panginoon ang bawa’t bagay na ukol sa kaniyang sariling wakas: Oo, pati ng masama  na ukol sa kaarawan ng kasamaan. (Job 14:10-12) Nguni’t ang tao ay namamatay at natutunaw; Oo, ang tao ay nalalagutan ng hininga, at saan nandoon siya? Kung paanong ang tubig ay lumalabas sa dagat, at ang ilog ay humuhupa at natutuyo; Gayon ang tao ay nabubuwal at hindi na bumabangon: hanggang sa ang langit ay mawala, sila’y hindi magsisibangon, ni mangagigising man sa kanilang pagkakatulog.

Ngunit kamatayan lamang ba ang posibleng maging kawakasan ng tao?

Dapat nating maunawa na hindi lamang pisikal na kamatayan ang maaaring maging kawakasan ng tao. Nakatakda man sa atin ang mamatay, subalit hindi pa ito ang huling hantungan. Pagkatapos ng kamatayan ay mayroon pang kasunod na kalagayan na maaari nating patunguhan. (Hebreo 9:27) At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom.

Kaya nga, kung mayroong paghuhukom na magaganap, maaaring ang tao ay magkaroon ng maligayang wakas (sa mga nagsitupad ng Kalooban ng Dios) o ang pagkalipol na itinakda sa lahat ng mga nagsigawa ng kasamaan. (Awit 37:37-38) Tandaan mo ang sakdal na tao, at masdan mo ang matuwid: sapagka’t may isang maligayang wakas sa taong may kapayapaan. Tungkol sa mga mananalangsang, mangalilipol silang magkakasama: ang huling wakas ng masama ay mahihiwalay.

Mapait at masaklap ang maaaring patunguhan ng mga nagsigawa ng kasamaan sa paningin ng Dios. Ito ay ang walang hanggang parusa na itinakda sa lahat ng mga mangggawa ng kasamaan. Subalit sa mga nagtapat, sa mga nagsipagtiyaga sa paggawa ng mabuti at kabanalan sa paningin ng Dios, ay ang maligayang wakas, samakatuwid ay ang pagmamana ng pangakong buhay na walang hanggan.

Ngunit paano matatamo ang mabuting wakas na ito? At ano ang kailangan nating pagsikapang gawin upang matamo ito?

Ang tinutukoy na paggawa ng mabuti at kabanalan sa paningin ng Dios ay ang pagkakaroon ng takot at pagsunod sa Kaniyang mga utos. Ang pagkatakot sa Dios ang magtutulak sa atin upang talikuran natin ang dati nating pagkatao na naging masama bunga ng ating mga pagkakasala at kasamaan. Ang pagsunod sa Kaniyang mga utos ay pangunahin nating tungkulin na dapat nating ganapin. (Eclesiastes 12:13-14) Ito ang wakas ng bagay; lahat ay narinig: ikaw ay matakot sa Dios, at sundin mo ang kaniyang mga utos; sapagka’t ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagka’t dadalhin ng Dios ang bawa’t gawa sa kahatulan, pati ng bawa’t kubling bagay, maging ito’y mabuti o maging ito’y masama.

At gaya nang inaasahan, hindi magiging madali ang pagsunod sa utos ng Dios. Maraming magiging hadlang at pagbabatang pagdadaanan, kaya’t kailangan ang lubos na pakikibaka upang magtagumpay. (2 Timoteo 4:7-8) Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya: Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong na katuwiran, na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon; at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kaniyang pagpapakita.

Kung ito ay magagawa, makakamtan natin ang pangako ng Dios, ang buhay na walang hanggan. (Colosas 1:10-14) Upang kayo’y magsilakad ng nararapat sa Panginoon, sa buong ikalulugod niya, at magsipamunga sa bawa’t gawang mabuti, at magsilago sa kaalaman ng Dios; Na kayo’y palakasin ng buong kapangyarihan, ayon sa kalakasan ng kaniyang kaluwalhatian, sa buong pagtitiis at pagpapahinuhod na may galak; Na nagpapasalamat sa Ama, na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan; Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman, at naglipat sa atin sa kaharian ng Anak ng kaniyang pagibig; Na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan.

 

This entry was posted in Filipino Topics and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s