Ang Karangalang dapat Pakaasamin ng Tao

Mahalaga ang karangalan sa buhay na ito. Sa ibang mga tao, ang karangalan ang tangi nilang kayamanan sa kanilang buhay. Iniingatan nila ito sapagkat gaya nang pahayag ng Biblia, ang karangalan ay kasing halaga ng buhay. Para sa iba, kapag nawala ang karangalan, wala na ding halaga ang kanilang buhay. (1 Corinto 9: 15) Nguni’t ako’y hindi gumamit ng anoman sa mga bagay na ito: at hindi ko sinusulat ang mga bagay na ito upang gawin ang gayon sa akin; sapagka’t mabuti pa sa akin ang mamatay, kay sa pawalang kabuluhan ninoman ang aking karangalan.

Sa isang lingkod ng Dios, mayroon pang higit na mas mahalaga kaysa sa tinataglay na buhay. Ito ay walang iba kundi ang karangalang nagmula sa Dios, samakatuwid ay ang karangalang tawagin upang maging Kaniyang lingkod. Higit sa buhay na taglay ang kahalagahan ng katungkulang maging bahagi ng ministeryo. (Gawa 20:24) Datapuwa’t hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga, maganap ko lamang ang aking katungkulan, at ang ministeriong tinanggap ko sa Panginoong Jesus, na magpatotoo ng evangelio ng biyaya ng Dios. 

Ipinakita ni Apostol Pablo ang ibayong pagpapahalaga sa karangalang tinanggap sa pamamagitan ng mga sakripisyong kaniyang ginawa alang-alang sa pagganap niya ng kaniyang tungkulin bilang isang Apostol ng ating Panginoong Hesus. (Filipos 3: 7-9) Gayon man ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugihan, alangalang kay Cristo. Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Cristo Jesus na Panginoon ko: na alangalang sa kaniya’y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay, at inari kong sukal lamang, upang tamuhin ko si Cristo, At ako’y masumpungan sa kaniya, na walang katuwirang aking sarili, sa makatuwid baga’y sa kautusan, kundi ang katuwirang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo, ang katuwiran ngang buhat sa Dios sa pamamagitan ng pananampalataya:

Sapagkat ang kahihinatnan ng lahat ng pagsisikap na ito at pagganap ng tungkulin ay walang iba kundi ang pagmamana ng pangakong buhay na walang hanggan. (Roma 2: 7) Sa mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa sa paghanap ng kaluwalhatian at puri at ng di pagkasira, ay ang buhay na walang hanggan:

Bakit ganito dapat pahalagahan ng mga lingkod ng Dios ang karangalang ito na ibinigay ng Dios?

Unang-una, sapagkat ang karangalang ito ay nagmula sa Dios at hindi mula sa tao. Hindi dahil sa gusto natin o gusto ng sinuman ang pagiging lingkod, ang karangalang ito ay dahil sa dakilang kahabagan ng Dios. (Galacia 1: 12) Sapagka’t hindi ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Jesucristo. Ang karangalang ito ay bunga ng pagpili ng Dios. (Hebreo 5: 4) At sinoman ay hindi tumatanggap sa kaniyang sarili ng karangalang ito, liban na kung tawagin siya ng Dios, na gaya ni Aaron.

Gaya nang pagkakatawag sa mga Apostol at sa mga kapatid na tinawag sa loob ng iglesia, ito ay kalooban ng Dios at isang malaking karangalang nagbuhat sa Kaniya. (1 Corinto 1: 1-2) Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid,  Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga’y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa’t dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon: (1 Corinto 12: 28) At ang Dios ay naglagay ng ilan sa iglesia, una- una’y mga apostol, ikalawa’y mga propeta, ikatlo’y mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba’t ibang mga wika.

Dapat din nating maunawa na ang pagtawag na ito ng Dios ay kaylanman hindi nagbabago. Ang karangalang Kaniyang ipinagkaloob sa mga unang naglingkod sa Kaniya, ay gayunding karangalang ipinagkaloob Niya sa Kaniyang mga lingkod maging sa kapanahunang ito. (Roma 11 : 29) Sapagka’t ang mga kaloob at ang pagtawag ng Dios ay hindi nagbabago. (Santiago 1:17) Ang bawa’t mabuting kaloob at ang bawa’t sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw, na walang pagbabago, ni kahit anino man ng pagiiba.

Kaya naman anumang paglilingkod, paggawa ng mabuti at ng kabanalan na gawin natin ay makaaasa tayong ibibilang ng Dios na malaking kabanalan sa panig natin, sapagkat hindi Niya kaylanman lilimutin ang mga gawang ito. (Hebreo 6: 10) Sapagka’t ang Dios ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pagibig na inyong ipinakita sa kaniyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal, at hanggang ngayo’y nagsisipaglingkod kayo.

Ngunit sino lamang ang nababagay na tumanggap o magtaglay ng napakahalagang karangalang ito?

Biblia ang nangusap, na siyang gumagawa ng mabuti, sasakaniya ang karangalan, kaluwalhatian at kapayapaan. (Roma 2: 10) Datapuwa’t kaluwalhatian at karangalan at kapayapaan ang sa bawa’t taong gumagawa ng mabuti…

At kung noon ay tinaglay ng mga Saserdote ang karangalan at tungkuling maglingkod sa bahay ng Dios, sa panahong Kristiyano ay kumakatawan ito sa lahat ng mga tinawag ng Dios. Ang bahay na natatayong ukol sa espiritu ay walang iba kundi ang iglesia ng Dios. (1 Timoteo 3: 15) Nguni’t kung ako’y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Dios, na siyang iglesia ng Dios na buhay, at haligi at suhay ng katotohanan.

Kanino hindi nababagay ang karangalang ito na kaloob ng Dios?

Ang karangalang ito ay hindi basta tinatanggap ng sinuman. Tinatanggap ito ng mga pinili at kinahabagan ng Dios. Kalakip ng pagtataglay ng habag, ang mga lingkod ay sumampalataya sapagkat nakapakinig ng mga salita ng Dios. Kaya importanteng sangkap ng pagtataglay ng karangalang ito ang kaalaman at karunungang nagmumula sa Kaniyang mga salita. Sinumang mangmang sa Kaniyang mga katuwiran ay hindi kaylanman nababagay sa karangalang ito. (Kawikaan 26: 1) Kung paano ang niebe sa taginit, at kung paano ang ulan sa pagaani, gayon ang karangalan ay hindi nababagay sa mangmang.

Bawat isa ay naging bahagi ng pagtawag ng Dios, at bawat isa ay may tungkuling ihayag ang karangalan ng Dios na Siyang tumawag. (1 Pedro 2: 5, 9-10) Kayo rin naman, na gaya ng mga batong buhay, ay natatayong bahay na ukol sa espiritu, upang maging pagkasaserdoteng banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa espiritu, na nangakalulugod sa Dios sa pamamagitan ni Jesucristo. Datapuwa’t kayo’y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag- aaring sarili ng Dios, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman, hanggang sa kaniyang kagilagilalas na kaliwanagan: Na nang nakaraang panahon ay hindi bayan, datapuwa’t ngayo’y bayan ng Dios: na hindi nagsipagkamit ng awa, datapuwa’t ngayo’y nagsipagkamit ng awa.

At tungkulin ng bawat isa na maging handa palagi sa paggawa ng mabuti sapagkat ito ay isa sa mga layunin ng pagtawag ng Dios. Sinumang gumagawa nito ay nagiging tunay na kapurihan at karangalan ng Dios. (2 Timoteo 2: 20-21) Datapuwa’t sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga sisidlang ginto at pilak, kundi mayroon din namang kahoy at lupa; at ang iba’y sa ikapupuri, at ang iba’y sa ikasisirang- puri. Kung ang sinoman nga ay malinis sa alin man sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng mayari, nahahanda sa lahat ng gawang mabuti.

Gaya nang pahayag, maging laman ng ating puso at maging gawain ng bawat isa ang paghahandog palagi ng hain ng pagpupuri sa Kaniya. (Hebreo 13: 15-16)  Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Dios, sa makatuwid baga, ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kaniyang pangalan. 16 Datapuwa’t ang paggawa ng mabuti at ang pagabuloy ay huwag ninyong kalimutan: sapagka’t sa mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod.

At kung gawin natin ang mga bagay na ito ay magkaroon tayo ng ibayong pagasa sa pangakong buhay na walang hanggan. (1Timoteo 4:10) Sapagka’t dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap, sapagka’t may pagasa kami sa Dios na buhay, na siyang Tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong lalo na sa mga nagsisisampalataya.

 

This entry was posted in Filipino Topics and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s