Ang Ibayong Kabutihang Loob ng Dios

Hanggang ngayon, maraming mga tao ang hindi lubos na nakikilala ang mga katangian ng Panginoong Dios. At dahil dito, nagkaroon ang mga tao ng iba’t ibang paniniwala tungkol sa Kaniya. Mayroong ilan na naniniwalang ang Dios ay mahabagin, at kaagad na nagpapatawad sa bawat kasalanang ating nagagawa. Mayroon namang ang paniniwala ay masyadong istrikto ang Dios at sa kaunting pagkakamali natin ay posibleng mapahamak tayo at maparusahan.

Ang mga Banal na Kasulatan ay isinulat at ibinigay sa ating mga tao upang lubos nating makilala ang mga katangian ng ating dakilang Dios. Sa iba’t ibang panahon at pagkakataon ay masusumpungan natin kung gaano kabuti ang Dios sa lahat ng mga tao, lalong lalo na sa Kaniyang mga lingkod.

Mahalaga na makilala natin ang mga katangian ng Dios sapagkat mas madaling lumapit at maglingkod sa Isang Dios na nakikilala natin nang lubos.

Nang ipakilala ng Biblia, ang Dios ay sagana sa kabutihang loob. Sa katunayan, nakasaad sa Biblia na ang lupa ay puno ng kagandahang loob ng Panginoon. (Awit 33: 5) Iniibig niya ang katuwiran at kahatulan: ang lupa ay puno ng kagandahang-loob ng Panginoon.

Nang sabihin ng Biblia na puno ng kagandahang loob ng Panginoon ang lupa, nangangahulugan ito na kahit saan natin ibaling ang ating mga paningin ay hayag na makikita ang kabutihang loob ng Dios. Lahat ng Kaniyang mga nilikha ay simbolo o palatandaan ng Kaniyang kabutihang loob dito man sa lupa o maging sa kalangitan. (Awit 19 : 1 – 4 ; 8 : 3) Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Dios; at ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kaniyang kamay. Sa araw-araw ay nagbabadya ng pananalita, at sa gabi-gabi ay nagpapakilala ng kaalaman. Walang pananalita o wika man; ang kanilang tinig ay hindi marinig. Ang kanilang pangungusap ay lumaganap sa buong lupa, at ang kanilang mga salita ay hanggang sa wakas ng sanglibutan. Sa kanila inilagay niya ang tabernakulo na ukol sa araw. Pagka binubulay ko ang iyong mga langit, ang gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong inayos.

Sa ilang bahagi ng kasulatan, ipinahayag ng ilang mga lingkod ng Dios kung gaano kalawak ang Kaniyang kabutihan, at ang mga gawa ng Dios ay nagpapakilala na marapat Siyang purihin at dakilain sapagkat ang lahat ng mga ito ay nagpapakilala ng Kaniyang katangian bilang isang Dios na sagana sa kagandahang loob. (Awit 111: 1-8) Purihin ninyo ang Panginoon. Ako’y magpapasalamat sa Panginoon ng aking buong puso, sa kapulungan ng matuwid, at sa kapisanan. Ang mga gawa ng Panginoon ay dakila, siyasat ng lahat na nagtatamo ng kaligayahan diyan. Ang kaniyang gawa ay karangalan at kamahalan: at ang kaniyang katuwiran ay nananatili magpakailan man. Kaniyang ginawa ang kaniyang mga kababalaghang gawa upang alalahanin: ang Panginoon ay mapagbiyaya at puspos ng kahabagan. Siya’y nagbigay ng pagkain sa nangatatakot sa kaniya: kaniyang aalalahaning lagi ang kaniyang tipan. Kaniyang ipinakilala sa kaniyang bayan ang kapangyarihan ng kaniyang mga gawa, sa pagbibigay niya sa kanila ng mana ng mga bansa. Ang mga gawa ng kaniyang mga kamay ay katotohanan at kahatulan: lahat niyang mga tuntunin ay tunay. Nangatatatag magpakailan-kailan man, mga yari sa katotohanan at katuwiran.

Ngunit sa lahat ng mga nilikha ng Dios, kanino Niya lubos na ipinagkaloob ang Kaniyang kagandahang loob?

Nakakita na ba tayo ng isang ina na pagkatapos niyang pagalitan o paluin ang kaniyang anak na sinaway sa kamaliang nagawa ay muling magbabalik sa kandungan ng kaniyang ina pagkalipas ng ilang saglit. Paanong nagagawa ng isang anak na maramdaman ang walang katumbas na pag-ibig ng isang ina, gayong mayroong ilang mga mananampalataya na nahihirapang tanggapin ang kahawig o higit pang pag-ibig at kagandahang loob ng Dios?

Bilang mga anak ng Dios, dapat nating lubos na makilala ang katangian Niyang ito, na walang katumbas ang pag-ibig at kabutihan Niya sa atin. Bagaman may mga pagkakataon sa ating buhay na nadadama nating tila napakalayo ng Dios sa atin, subalit kung ating bubuksan ang ating mga kalooban at aalalahanin ang Kaniyang mga salita, mauunawaan nating lubos na hindi naman pala napakalayo ng Dios. Tayo pala ang nagkukulang, tayo pala ang lumalayo sa Kaniya dahil sa ating mga kasalanan.

Hindi mahalaga kung sino o ano ang kalagayan natin sa buhay. Ang Kaniyang pag-ibig at kagandahang loob ay walang hanggan at walang katumbas, hindi nagbabago at hindi sumusuko. Huwag lamang tayong pumayag na kumbinsihin tayo ng kalaban ng Dios na iniiwan Niya tayo sa panahong kailangan natin Siya. Pilit niyang ipinatatanggap sa atin na ang pag-ibig ng Dios ay naghahanap ng kapalit. Ito ay isang malaking kasinungalingan.

Hindi pa tayo nililikha ng Dios ay mahal na Niya tayong mga tao at wala tayong ginawa upang tamuhin natin ang Kaniyang kabutihang loob. Ang Dios ay pag-ibig (1 Juan 4: 16) At ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pagibig ng Dios sa atin. Ang Dios ay pagibig; at ang nananahan sa pagibig ay nananahan sa Dios, at ang Dios ay nananahan sa kaniya. At sapagkat mahal tayo ng Dios, hindi gaya ng sa tao, ang Kaniyang pag-ibig sa ating Kaniyang mga iniibig ay hindi nagmamaliw.

Sinabi ng Biblia, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Dios, “Sapagka’t ako’y naniniwalang lubos, na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, Kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alin mang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pagibig ng Dios, na nasa kay Cristo Jesus na Panginoon natin.” (Roma 8: 38-39)

Tanggap ng Dios kung sino at ano ang ating mga kalagayan sa buhay. Subalit, sapagkat dahil iniibig Niya tayo at hindi Niya ibig na tayo ay mapahamak, paminsan minsan ay kailangang makatanggap tayo ng parusa mula sa Kaniya, gaya nang isang magulang sa kanilang mga anak na minamahal. At gaya nang magulang, anumang kasalanang gawin ng isang anak, handa pa ding tayong tanggapin ng ating Panginoong Dios, sapagkat nagagalak Siyang manganlong tayo sa Kaniya lalo pa nga kung ang mga kasalanan ay lubos nating pinagsisihan.

Basahin man natin ang Biblia, gaano karami ang mga babae at lalakeng nagkamali, nagkasala sa Dios, nadapa at nalugmok subalit patuloy silang nakabangon sapagkat muling tinatanggap at pinatatawad ng Dios ang kanilang paglapit sa Kaniya.

Ngunit paano natin lubos na masusumpungan ang Kaniyang ibayong kabutihan o kagandahang loob?

Gaya nang magulang, ang Dios ay lalong umiibig sa Kaniyang mga anak na sumusunod sa Kaniyang mga kautusan at palatuntunan. Habang lumalapit tayo sa Kaniya, at lubos na nagtitiwala, at gumaganap ng Kaniyang mga kalooban, lalo namang nagiging matatag ang ating relasyon sa Kaniya. (Deuteronomio 30: 39-40) Talastasin mo nga sa araw na ito at isapuso mo, na ang Panginoon ay siyang Dios sa itaas sa langit at sa ibaba sa lupa; wala nang iba pa. At iyong iingatan ang kaniyang mga palatuntunan at ang kaniyang mga utos, na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, upang ikabuti mo, at ng iyong mga anak pagkamatay mo, at upang iyong mapalaon ang iyong mga araw sa ibabaw ng lupaing yaon, na ibinigay sa iyo magpakailan man ng Panginoon mong Dios.

At sapagkat ganap tayong nagpapasakop at tumatalima sa Kaniyang mga kalooban, dito natin lalong makikilala ang Kaniyang mga katangian, na Siya ay Dios na mabagsik sa mga tumatalikod sa Kaniya at sa Kaniyang mga palatuntunan, ngunit ang Kaniyang kabutihan naman ay mamamalagi sa kanilang mga nananatili sa Kaniya. (Roma 11: 22) Masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Dios: ang kabagsikan ay sa nangahulog, datapuwa’t ang kabutihan ng Dios ay sa iyo, kung mamamalagi ka sa kaniyang kabutihan: sa ibang paraan ay ikaw man ay puputulin. 

Ang talatang Juan 3: 16, ay nagpapaalala sa ating lahat ng Kaniyang ibayong pag-ibig at kagandahang loob sa Kaniyang mga iniibig. “Sapagka’t gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya’y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.” Nagkatawang tao Siya, nagpakababa at nagpakita ng halimbawa ng tunay na pag-ibig sapagkat ibig Niyang maging bahagi tayo ng Kaniyang pangakong buhay na walang hanggan.

Kung minsan lamang, sa kakahanap natin ng pag-ibig na inaakala nating makakakumpleto sa atin, nakakaligtaan natin ang Dios. Sa katotohanan, mabibigo tayong makahanap ng tunay na pag-ibig sa ating kapuwa tao, subalit sa Dios, kaylanman ay hindi tayo mabibigo. Laging nariyan ang Dios at handang ipakita ang Kaniyang kabutihang loob at pag-ibig. At hindi kailangang hilingin na mahalin at ibigin Niya tayo, sapagkat matagal na Niya tayong iniibig.

Sa Kaniya natin masusumpungan ang ganap na kapahingahan, bagay na hindi natin masusumpungan kaninuman, o sa kahit anumang bagay. (Mateo 11: 28-30) Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo’y aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at magaral kayo sa akin; sapagka’t ako’y maamo at mapagpakumbabang puso: at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Sapagka’t malambot ang aking pamatok, at magaan ang aking pasan.

Higit ang kapalaran ng mga lumapit sa Kaniya, nakinig sa Kaniyang mga salita at ginanap ang mga ito. Ang salita ng Dios ay may kakayahang hilahin tayo at itulak sa paggawa ng kabanalan, bigyang direksyon ang ating buhay patungo sa lalong ikapagigindapat sa Dios. At higit sa lahat, magtataglay tayo ng matibay na paninindigan at pananampalataya sa Kaniya. Magkakaroon din tayo ng kakayahang harapin anuman ang dumating sa ating buhay, ito man ay pagsubok o anumang sari-saring kapighatian. (Mateo 7: 24- 27) Kaya’t ang bawa’t dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap, ay matutulad sa isang taong matalino, na itinayo ang kaniyang bahay sa ibabaw ng bato: At lumagpak ang ulan, at bumaha, at humihip ang mga hangin, at hinampas ang bahay na yaon; at hindi nabagsak: sapagka’t natatayo sa ibabaw ng bato. At ang bawa’t dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap, ay matutulad sa isang taong mangmang, na itinayo ang kaniyang bahay sa buhanginan: At lumagpak ang ulan, at bumaha, at humihip ang mga hangin, at hinampas ang bahay na yaon; at nabagsak: at kakilakilabot ang kaniyang pagkabagsak. 

Ano ang payo sa ating lahat upang manatili sa Kaniyang kabutihan at kagandahang loob?

Sinabi ni Hesus, na wala tayong magagawa kung hiwalay tayo sa Kaniya. Kaya naman, dapat lamang na manatili tayong nakaugnay sa Dios kung ibig nating patuloy nating matamo ang Kaniyang kabutihan at kagandahang loob. Ang payo ni Apostol Pablo, panatilihin nating matibay at namamalagi tayo sa pananampalataya. (Colosas 1: 23) Kung tunay na kayo’y mamamalagi sa pananampalataya, na nababaon at matitibay, at di makilos sa pagasa sa evangelio na inyong narinig, na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit; na dito akong si Pablo ay ginawang ministro.

At walang lalong dakilang gawa na maaaring maipakita natin sa Dios kundi ang ganapin ang isa sa Kaniyang mga dakilang utos samakatuwid baga’y ang ibigin ang ating kapuwa na gaya nang pag-ibig natin sa ating mga sarili. Ang pag-ibig sa kapatid sa pananampalataya ay lalong pagpapakita ng pagtalima sa kautusang ito. (Hebreo 13: 1) Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid.

Ipinapayo din sa ating manatili sa pananalangin at pagpapasalamat. (Colosas 4: 2) Manatili kayong palagi sa pananalangin, na kayo’y mangagpuyat na may pagpapasalamat. Ang pananalangin ay pakikipagugnay sa Dios, at kailangan nating palagiang makipag-komunikasyon sa Kaniya upang sa tuwina ay maiparating natin ang ating mga samo at daing. Ito din ang pagkakataong hingin natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang pagpupuyat ay pagbabantay sa ating mga kahinaan, upang anumang tukso ang dumating sa ating buhay ay magawa nating magtagumpay. At higit sa lahat ay managana sa ating puso ang pagpapasalamat, na anuman ang nasa atin ay ibilang nating mga biyaya at pagpapala ng Dios sa atin, bilang pagpapakita ng Kaniyang ibayong kagandahang loob.

This entry was posted in Filipino Topics and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s