Ang Mga Kahadlangan sa Paglilingkod sa Dios

Kalooban ng Dios na lumapit tayo sa Kaniya at maglingkod. Ito ang layunin ng pagkakalikha Niya sa atin at siyang dahilan kung bakit tayo narito sa sanlibutang ito.

Subalit hindi maikakaila na pagdating sa paglilingkod sa Dios, hindi maiiwasan ang maraming mga kahadlangan. Ang kalaban ng Dios, ang Diablo ay hindi titigil hangga’t hindi nailalayo at hindi nahahadlangan ang mga tao na lumapit sa Dios. Ginagawa niya ang lahat upang ang tao ay mailigaw sa katotohanan upang huwag masumpungan ang Dios.

Sa isang liham ni Pablo, ipinaliwanag niya kung paano hinadlangan ni Satanas ang kaniyang kagustuhang makita ang mga kapatid. Ito ang nagpapatunay na sadyang  si Satanas ay isang malaking kahadlangan. (1 Tesalonica 2: 18) Sapagka’t nangagnasa kaming pumariyan sa inyo, akong si Pablo, na minsan at muli; at hinadlangan kami ni Satanas.

Ipinaliwanag ni Pablo na ang mga kahadlangang ito na mula sa Diablo, ay mga tinik sa laman na pilit niyang binabata at nilalabanan. (2 Cor. 12:7) At nang ako’y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman, ng isang sugo ni Satanas, upang ako’y tampalin, nang ako’y huwag magpalalo ng labis.

Ang mga tinik sa laman na kaniyang tinutukoy ay ang mga kasalanang tumitira sa ating pagkatao. Na bagaman tinalikuran na natin ang mga kasalanang ito, ipinaliliwanag niya sa atin na mayroong mga kasalanang nananatili nating nagagawa, hindi man natin kagustuhan. (Roma 7:19-20) Sapagka’t ang mabuti na aking ibig, ay hindi ko ginagawa: nguni’t ang masama na hindi ko ibig, ay siya kong ginagawa.  Datapuwa’t kung ang hindi ko ibig, ang siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin.

Ang isa sa kahadlangang tinutukoy pa ni Pablo ay ang paghahalintulad niya sa kaunting lebadura na nagpapakumbo sa buong limpak. Ang lebadura ay artipisyal na sangkap ng tinapay na inihahalo upang magmukhang malaki ang tinapay. Nang liwanagin niya, ang lebadura ay mga pag-uugaling artipisyal na Dapat maalis sa gitna ng mga lingkod na tinawag sa loob ng iglesia. (Galacia 5:7-9) Nagsisitakbo kayong mabuti nang una; sino ang gumambala sa inyo upang kayo’y huwag magsisunod sa katotohanan? Ang paghikayat na ito ay hindi nagmula doon sa tumawag sa inyo. Ang kaunting lebadura ay nagpapakumbo sa buong limpak.

Anu-ano ang mga tinutukoy ni Pablo na nagiging hadlang sa paglilingkod sa Dios?

Sinabi ni Hesus, (Mateo 16:11-12) Ano’t hindi ninyo napaguunawa na hindi ang sinabi ko sa inyo’y tungkol sa tinapay? Datapuwa’t kayo’y mangagingat sa lebadura ng mga Fariseo at ng mga Saduceo. Nang magkagayo’y kanilang natalastas na sa kanila’y hindi ipinagutos na sila’y magsipagingat sa lebadura ng tinapay, kundi sa mga aral ng mga Fariseo at ng mga Saduceo.

Ang lebadura pala na tinutukoy dito ay hindi patungkol sa tinapay kundi patungkol ito sa mga aral ng mga Fariseo at Saduceo. Talastas nating ang mga Fariseo at Saduceo ay mga mahigpit na sekta ng Relihiyon sa panahon ng pagkakatawang-tao ng Panginoong Hesus. Ang mga ito ay mahigpit pagdating sa pagganap ng mga kautusan ng Dios. Subalit ang mga ipinakikita ng mga ito ay taliwas sa tunay na kalooban ng Dios. Bagaman bukambibig nila na kailangang ganapin ang mga Kautusan, ang kanilang mga pamumuhay ay malayo sa pagganap nito. Kaya’t sinabi ng Panginoon na ang mga aral ng mga Fariseo ay pagpapaimbabaw o pagpapakitang tao lamang. (Luk 12:1)  Samantalang nangagkakatipon ang libolibong tao, na ano pa’t nagkakayapakan silasila, ay nagpasimula siyang magsalita muna sa kaniyang mga alagad, Mangagingat kayo sa lebadura ng mga Fariseo, na ito’y pagpapaimbabaw nga.

Bilang halimbawa, sinabi ni Hesus, (Mat 23:25) Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagpapaimbabaw! sapagka’t inyong nililinis ang labas ng saro at ng pinggan, datapuwa’t sa loob ay puno sila ng panglulupig at katakawan.

Sadyang hanggang salita lamang ang mga ito at hindi ginagawa maging ang kanilang nalalamang Dapat na ganapin. (Mateo 23: 2-3) Na nagsasabi, Nagsisiupo ang mga eskriba at mga Fariseo sa luklukan ni Moises. Lahat nga ng mga bagay na sa inyo’y kanilang ipagutos, ay gawin ninyo at ganapin: datapuwa’t huwag kayong magsigawa ng alinsunod sa kanilang mga gawa; sapagka’t kanilang sinasabi, at hindi ginagawa.

Hindi mabuti na makita sa atin ang pagpapaimbabaw o pagpapakitang tao. Bilang mga magkakapatid, makabubuting ipakita natin ang pamumuhay na naaayon sa katapatan at katotohanan. (1 Cor. 5:6-8) Hindi mabuti ang inyong pagmamapuri. Hindi baga ninyo nalalaman na ang kaunting lebadura ay nagpapakumbo sa buong limpak? Alisin ninyo ang lumang lebadura, upang kayo’y maging bagong limpak, na tulad sa kayo’y walang lebadura. Sapagka’t ang kordero ng ating paskua ay naihain na, sa makatuwid baga’y si Cristo: Kaya nga ipangilin natin ang pista, hindi sa lumang lebadura, ni sa lebadura man ng masamang akala at ng kasamaan, kundi sa tinapay na walang lebadura ng pagtatapat at ng katotohanan.

Kaya nga, upang tayo ay hindi mahadlangan ng mga bagay na ito, ano ang itinuturo ng Biblia na kailangan nating maunawa? 

Hindi tayo lubos na makalalapit sa Dios kung patuloy tayong mapagtatagumpayan ng mga kahadlangang ito. Ipinayo ng Biblia, na alisin natin ang bawat anyo ng kahadlangan upang tuluyan tayong makapaglingkod sa Dios nang nararapat. Alisin natin ang bawat pasan na hindi naman ipinapapasan sa atin, gaya ng mga kasalanang patuloy na pumipigil sa ikapagigingdapat natin sa Dios. (Heb 12:1)  Kaya’t yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa’t pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin.

Sapagkat kung ang kasalanan ang magwawagi sa atin, alam nating masaklap ang magiging kabayaran nito. (Roma 6: 21-23) Ano nga ang ibinunga ninyo sa panahong yaon sa mga bagay na ngayo’y ikinahihiya ninyo? sapagka’t ang wakas ng mga bagay na yaon ay kamatayan. Datapuwa’t ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Dios, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal, at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Sapagka’t ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan; datapuwa’t ang kaloob na walang bayad ng Dios ay buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus na Panginoon natin.

At sa halip na kasalanan ang pasanin ng bawat isa, bakit hindi natin pasanin ang tunay na ipinapapasan sa atin ng ating Dios, samakatuwid ay ang Kaniyang mga kalooban at mga Kautusan. (Mateo 11: 28-30) Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo’y aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at magaral kayo sa akin; sapagka’t ako’y maamo at mapagpakumbabang puso: at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Sapagka’t malambot ang aking pamatok, at magaan ang aking pasan.

At labanan natin ng buong pananampalataya ang lahat ng uri ng kahadlangan na maaaring dumating pa sa ating mga buhay, yamang nalalaman nating ang Diablo ay hindi titigil hangga’t hindi tayo napagtatagumpayan. (1 Pedro 5: 6-8)  Kayo’y maging mapagpigil, kayo’y maging mapagpuyat; ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya: Na siya’y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanglibutan.

Sa tuwina ay lagi nating hilingin sa Dios sa pamamagitan ng panalangin na patatagin pa ang ating mga pananampalataya, na palakasin tayo sa ating mga kahinaan upang tayo ay hindi mahadlangan. Panatilihin natin ang palagiang pakikipag-ugnay sa Dios sapagkat tanging Siya lamang ang makakatulong sa atin upang tayo ay magtagumpay.

This entry was posted in Filipino Topics and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s