Ang Isa sa Palatandaan na Malapit nang Dumating ang Panginoon

Maraming mga palatandaang mababasa sa Banal na Kasulatan tungkol sa nalalapit na pagdating ng ating Panginoon. Ang ilan sa mga palatandaan ay naganap na, ang iba ay kasalukuyang nagaganap at ang iba ay magaganap sa lalong madaling hinaharap. Isa lamang ang kahulugan nito, malapit na ang pagdating ng Panginoon. Malapit na at nagmamadaling mainam.

Ilan sa mga palatandaan ay binanggit ng Panginoon nang tanungin Siya ng mga Apostol tungkol sa kawakasan ng panahon. (Mat 24:3)  At samantalang siya’y nakaupo sa bundok ng mga Olivo, ay nagsilapit sa kaniya ng bukod ang mga alagad, na nagsisipagsabi, Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito, at ng katapusan ng sanglibutan?

(Mat. 24:4-12) At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Mangagingat kayo na huwag kayong mailigaw ninoman. Sapagka’t marami ang magsisiparito sa aking pangalan, na mangagsasabi, Ako ang Cristo; at ililigaw ang marami. At mangakakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingawngaw ng mga digmaan; ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan: sapagka’t kinakailangang ito’y mangyari datapuwa’t hindi pa ang wakas. Sapagka’t magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian; at magkakagutom at lilindol sa iba’t ibang dako. Datapuwa’t ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Kung magkagayo’y ibibigay kayo sa kapighatian, at kayo’y papatayin: at kayo’y kapopootan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. At kung magkagayo’y maraming mangatitisod, at mangagkakanuluhan ang isa’t isa, at mangagkakapootan ang isa’t isa. At magsisibangon ang maraming bulaang propeta, at kanilang ililigaw ang marami. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pagibig ng marami ay lalamig.

Ilan lamang ito sa mga palatandaan ng nalalapit na pagdating ng ating Panginoon.

Napakarami pang mga palatandaan na binanggit ang Panginoong Hesus sa aklat ng Mateo. Ngunit ang isa sa kapansin-pansin na palatandaan ay yaong binanggit Niya sa Mateo 24: 27-28. Sapagka’t gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan, at nakikita hanggang sa kalunuran; gayon din naman ang pagparito ng Anak ng tao. Saan man naroon ang bangkay, ay doon mangagkakatipon ang mga uwak.

Ano nga ba ang kahulugan ng pahayag na ito ng Panginoon?

Hindi literal ang pakahulugan dito ng Biblia. Matutunghayan natin sa Daniel 12: 9-10 ang kapaliwanagan ng kahulugan ng pahayag ng Panginoon. (Dan 12:9-10)  At sinabi niya, Yumaon ka ng iyong lakad, Daniel; sapagka’t ang mga salita ay nasarhan at natatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang magpapakalinis, at magpapakaputi, at magpapakadalisay; nguni’t ang masasama ay gagawa na may kasamaan; at wala sa masasama na makakaunawa; nguni’t silang pantas ay mangakakaunawa.

Ganito inilarawan ng Biblia ang isa sa mga palatandaan ng nalalapit na pagdating ng ating Panginoon. Kapag nakikita na natin na ang mga masasama ay lalo pang nagpapakasama at ang mga matuwid ay lalo pang nagpapakatuwid, kung  magkagayon ay talastasin nating tunay na malapit na nga ang pagdating ng ating Panginoon.

Kaugnay din ito ng pahayag ng Apostol na si Juan sa Apocalipsis 22: 11-13, Ang liko, ay magpakaliko pa: at ang marumi, ay magpakarumi pa: at ang matuwid, ay magpakatuwid pa: at ang banal, ay magpakabanal pa. Narito, ako’y madaling pumaparito; at ang aking ganting-pala ay nasa akin, upang bigyan ng kagantihan ang bawa’t isa ayon sa kaniyang gawa. Ako ang Alpha at ang Omega, at ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas.

Ngunit paano pa niliwanag ng Biblia ang kahulugan ng pahayag ng Panginoon?

Ano ba ang katangian ng mga uwak ayon sa Biblia? Ano ba ang likas na ugali ng mga ito?

(Genesis 8:6-11) At nangyari, pagkaraan ng apat na pung araw, na binuksan ni Noe ang dungawan ng sasakyan na kaniyang ginawa: At siya’y nagpalipad ng isang uwak, at ito’y nagparoo’t parito hanggang sa natuyo ang tubig sa lupa. At nagpalipad siya ng isang kalapati, upang tingnan kung humupa na ang tubig sa ibabaw ng lupa. Datapuwa’t hindi nakasumpong ang kalapati ng madapuan ng talampakan ng kaniyang paa, at nagbalik sa kaniya sa sasakyan, sapagka’t ang tubig ay nangasa ibabaw pa ng buong lupa: at iniunat ang kaniyang kamay at hinawakan, at ipinasok niya sa sasakyan. At naghintay pa ng muling pitong araw; at muling pinalipad ang kalapati sa labas ng sasakyan; At ang kalapati ay nagbalik sa kaniya ng dakong hapon; at, narito’t may dalang isang dahong sariwa ng olivo sa tuka: sa gayon ay naunawa ni Noe na humupa na ang tubig sa lupa.

Pansinin natin na ang uwak ay iba ang likas sa kalapati. Hindi na nagbalik pa ang uwak nang ito ay pakawalan ni Noe, sapagkat nagpaikot ikot na lamang ito hanggang sa matuyo ang lupa. Sa aklat ng Deuteronomio 28: 26, sinasabi doon na ang pagkain ng mga uwak ay mga bangkay.

At kung saan naroon ang mga bangkay ay naroon at nagkakatipon ang mga uwak. (Luk 17:37)  At pagsagot nila ay sinabi sa kaniya, Saan, Panginoon? At sinabi niya sa kanila, Kung saan naroon ang bangkay ay doon din naman magkakatipon ang mga uwak.

At gaya nang likas na ugali ng mga uwak, samakatuwid ay ang pagiging masuwayin, ganito din ang naging pag-uugali ng maraming mga tao. Marami ang naging masuwayin sa kalooban at kagustuhan ng Dios at sa halip na ang sundin ay ang Kaniyang kautusan, ay mas pinili pa ng mga tao na sundin ang kanilang sariling kagustuhan, pagpapatunay lamang na marami ang naging uwak o masuwayin sa Dios. (Col 3:6-7)  Na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Dios sa mga anak ng pagsuway: Na inyo ring nilakaran nang una, nang kayo’y nangabubuhay pa sa mga bagay na ito;

At gaya nang pahayag ni Apostol Pablo, marami ang nagpapakilalang mga lingkod sila ng Dios subalit ang kanilang mga gawa ay taliwas naman sa tunay na kagustuhan ng Dios, palibhasa ang tinatalima ay pawang mga kautusan ng mga tao at hindi ang kalooban ng Dios. (Tito 1:16)  Sila’y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Dios; nguni’t ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, palibhasa’y mga malulupit, at mga masuwayin, at mga itinakuwil sa bawa’t gawang mabuti.

Ganito din ang paliwanag ni Apostol Pedro sa kalagayan ng mga ganitong klase ng mga tao. (2 Ped 2:10) Datapuwa’t lalong-lalo na ng mga nagsisilakad ng ayon sa laman sa masamang pita ng karumihan, at nangapopoot sa pagkasakop. Mga pangahas, mapagsariling kalooban, sila’y hindi natatakot na magsialipusta sa mga pangulo:

Ngunit ano naman ang tinutukoy ng Biblia na Bangkay na kung saan ay laging nasusumpungan ang mga taong itinulad sa mga uwak?

Kung Biblia ang tatanungin natin, mayroong mga tinutukoy na mga buhay pa ngunit patay na sa paningin ng Dios. Ito ang mga taong nagpapakabuyo sa mga kalayawan ng buhay na ito. (1 Tim. 5:6) Datapuwa’t ang nangagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagama’t buhay ay patay. Ang mga ganitong tao ay walang panahon sa paglilingkod sa Dios at sa tuwina ay pawang pang-laman lamang ang iniisip.

Sadyang mayroong mga taong mas pinili pa ang lumakad sa mga gawang masasama. (Awit 1:1) Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak.

At kapag ang tao ay masama na lamang parati ang ginagawa, sa paningin ng Dios ay patay ang mga ito. Ganito ang dati nating kalagayan bago tayo tinawag ng Dios sa Kaniyang iglesia. Dahil sa marami nating nagagawang kasalanan ay patay tayo sa paningin ng Dios, subalit binuhay Niya tayo nang ipagkaloob sa atin ang Kaniyang habag. (Efe. 2: 1 – 2) At kayo’y binuhay niya, nang kayo’y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan,  Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway;

Tandaan nating ang Dios ay hindi Dios ng mga patay kundi Dios ng mga buhay. (Mat. 22: 32) Ako ang Dios ni Abraham, at ang Dios ni Isaac, at ang Dios ni Jacob? Ang Dios ay hindi Dios ng mga patay, kundi ng mga buhay.

Kaya’t ang payo sa atin ay humiwalay sa mga ganitong klase ng tao. Hindi tayo dapat pahawa sa mga gawa ng sanlibutan, yamang tayo ay inihiwalay na ng Dios sa pamamagitan ng pagkakatawag sa atin sa loob ng Kaniyang iglesia. (2 Cor. 6: 17 – 18) Kaya nga, Magsialis kayo sa kanila, at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, At huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi, At kayo’y aking tatanggapin, At ako sa inyo’y magiging ama, At sa akin kayo’y magiging mga anak na lalake at babae, sabi ng Panginoong Makapangyarihan sa lahat.

 

This entry was posted in Filipino Topics and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s