Ang Paraang Itinuturo ng Biblia Upang Maging Magaan ang Pagpapatawad

Isa sa mga mahirap gawin ay ang magpatawad. Ito ay ayon sa maraming mga tao na nagawan ng kasalanan ng kanilang kapuwa. May mga pagkakataong ang sugat na dulot ng sama ng loob bunga ng kasalanan ay malalim. At kapag ang sugat na ito ay hindi pa naghihilom, nagdudulot ito ng ibayong sakit.

Bakit para sa iba ay napakabigat ang magpatawad? Ito ba ang kalooban ng Dios sa ating mga tao?

Paano itinuro ng Biblia ang pagpapatawad? Paano ba magiging madali para sa atin ang magpatawad?

Bago natin sagutin ang mga katanungang ito, pag-aralan muna natin kung ano ang paalala sa mga lingkod ng Dios tungkol sa kanilang mga tungkulin bilang mga kapatid sa iglesia ng Dios?

Isa sa mga pangunahing kautusan sa mga lingkod ng Dios ay ang “mag-ibigan sa isa’t isa.” (1 Juan 3 : 11) Sapagka’t ito ang pasabing inyong narinig buhat ng pasimula, na mangagibigan tayo sa isa’t isa: Ang Dios ay pag-ibig, at bilang Kaniyang mga anak, hangad Niyang makita ang pag-iibigan sa isa’t isa. Ang pag-ibig na ito ay hindi dapat pakunwari, kundi dapat na tunay at wagas na iuukol ng bawat isa sa kaniyang kapuwa, gaya ng pagibig niya sa kaniyang sarili. (1 Ped. 1:22)  Yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, sa pagibig na hindi pakunwari sa mga kapatid, ay mangagibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa’t isa:

Ito din ang pangaral ni Apostol Pablo sa mga taga Corinto. (2 Cor. 6:6)  Sa kalinisan, sa kaalaman, sa pagpapahinuhod, sa kagandahang-loob, sa Espiritu Santo, sa pagibig na hindi pakunwari. Madaling sabihin na tayo ay may pag-ibig sa kapatid, subalit kailangang patunayan ito sa pamamagitan ng gawa at katotohanan. (1 Juan 3:18)  Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dila man; kundi ng gawa at katotohanan.

Malawak ang konsepto ng pag-ibig na iniuutos sa atin ng Dios. Bukod sa Dios at sa mga kapatid na dapat pagukulan nito, ang pag-ibig ay hinahanap din pagdating sa pagganap ng tungkulin. Kalakip din ng konsepto nito ay ang kahandaang magpatawad sa kapatid. Ang wika ni Robert Muller, “To forgive is the highest, most beautiful form of love. In return, you will receive untold peace and happiness.”

Bilang pagpapakita ng kagandahang loob at pagiging mahabagin, marapat lamang na tayo ay mag-ukol ng pagpapatawad sa kapuwa. (Efeso 4:32)  At magmagandang-loob kayo sa isa’t isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa’t isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Dios kay Cristo.

Magagawa ba nating umibig nang hindi nagpapatawad? At maipapakita ba natin ang tunay na pagpapatawad nang walang pag-ibig?

Hindi tayo makaiibig kung hindi tayo magpapatawad. Sa espirituwal na kalagayan, ang kasabihang, “iniibig kita ngunit hindi kita kayang patawarin” at “pinatatawad kita ngunit hindi kita kayang ibigin” ay imposibleng bagay. Ang pag-ibig at pagpapatawad ay laging magkasama. Hindi maaaring taglayin ang isa at iwasan ang isa.

Gagawin natin ang pagpapatawad sapagkat una tayong pinatawad ng Dios sa ating mga kasalanang nagawa. Kaya kahit masakit ang nagawa sa atin ng ating kapuwa, o di kaya ay ng kapatid, ay pag-aaralan nating tiisin ito. Kalakip ng pag-uukol ng pag-ibig ay ang pagtanggap sa kapuwa at sa kapatid ng kanilang mga kapintasan. Kung tanggap natin ang kapintasan nila, mas magiging madali sa atin ang magtiis at magpatawad. (Col. 3:13) Mangagtiisan kayo sa isa’t isa, at mangagpatawaran kayo sa isa’t isa, kung ang sinoman ay may sumbong laban sa kanino man; na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin.

Kailan nagiging mabigat sa ating mga tao ang magpatawad?

Bakit nga ba nagiging mahirap para sa ating mga tao ang magpatawad? Kung magpatawad man ay mayroong kundisyon, gaya nang “ papatawarin kita pero huwag ka nang papakita pa sa akin.” Sabi nga ni Thomas S. Szasz, “The stupid neither forgive nor forget; the naive forgive and forget; the wise forgive but do not forget.” 

Sadyang mayroong mga taong nahihirapan sa pagpapatawad. Lalo na kung ang nangingibabaw sa isang tao ay hindi na ang pag-ibig kundi ang poot o galit. Kapag galit o poot ang nangibabaw, kahit pa kapatid sa laman ay kayang gawan ng masama. (Gen 27:41)  At kinapootan ni Esau si Jacob, dahil sa basbas na ibinasbas sa kaniya ng kaniyang ama; at sinasabi ni Esau sa sarili, Malapit na ang mga araw ng pagluluksa sa aking ama; kung magkagayo’y papatayin ko si Jacob na aking kapatid.

Ang galit at poot ay pumapatay ayon sa Biblia, (Kaw. 27:1) Poot ay mabagsik, at ang galit ay mamumugnaw. Kaya kapat ito ang namayani, sa halip na pag-ibig, mahihirapan nga ang tao na magpatawad.

At kapag poot na ang nasa puso ng tao, pawang kapintasan na lamang ang nakikita nito sa kaniyang kapuwa. Hindi na nito nakikita ang kabutihan o ang magagandang bagay na maaaring taglay ng kaniyang kapuwa. (Luk 6:42)  O paanong masasabi mo sa iyong kapatid, Kapatid, pabayaan mong alisin ko ang puwing na nasa iyong mata, kundi mo nakikita ang tahilan na nasa iyong sariling mata? Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan na nasa iyong sariling mata, kung magkagayo’y makikita mong malinaw ang pagaalis ng puwing na nasa mata ng iyong kapatid.

Ang wika ng Biblia, kung napopoot na tayo sa ating kapatid, ay wala nang pag-ibig sa atin. At ang ganito ay lumalabas na sinungaling lalo pa nga kung sinasabi niyang iniibig niya ang Dios. (1 Juan 4:20)  Kung sinasabi ng sinoman, Ako’y umiibig sa Dios, at napopoot sa kaniyang kapatid, ay sinungaling; sapagka’t ang hindi umiibig sa kaniyang kapatid na kaniyang nakita, ay paanong makaiibig siya sa Dios na hindi niya nakita?

Hindi mahirap magpatawad, kailangan lamang ay malaman natin ang paraan kung paano gawin ito. Ito ang pahayag ni Dr. Edith Stauffer. “It’s not hard to forgive — you just need to know how.”

Paano ang itinuturong paraan ng Biblia upang maging magaan sa atin ang Magpatawad?

Una, utos sa atin ang magpatawad. Kung hindi tayo matututong magpatawad ay walang dahilan para kamtin din natin ang kapatawaran ng Dios. (Mat 6:14-15)  Sapagka’t kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapuwa’t kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Samakatuwid, mahalagang sangkap para makamit ang kapatawaran ng Dios ay ang matutunan din nating magpatawad. Tandaan nating tayo ay nagsisiibig sapagkat ang Dios ang unang umibig sa atin. (1 Juan 4:19)

Magugunita ang talinhaga ni Hesus tungkol sa alipin na pinatawad ng kaniyang Panginoon, ngunit nang kaniyang makita ang kaniyang kapuwa alipin ay hindi niya ito pinatawad. (Mateo 18:24-35) Kung paanong pinatawad tayo sa ating mga kasalanan ay dapat din naman tayong matutong magpatawad.

Ikalawa, ito ang layunin kung bakit tayo tinawag sa iglesia ng Dios, samakatuwid ay ang umibig sa ating kapuwa, at sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Kung maglilingkod tayo sa Dios, dapat ay ginaganap natin ang layunin ng pagkakatawag sa atin, at kasama dito ang matutunan nating magpatawad sa kapuwa. (1 Ped. 3:8-9) Katapustapusan, kayong lahat ay mangagkaisang akala, madamayin, mangagibigang tulad sa magkakapatid, mga mahabagin, mga mapagkumbabang pagiisip: Na huwag ninyong gantihin ng masama ang masama, o ng alipusta ang pagalipusta; kundi ng pagpapala; sapagka’t dahil dito kayo’y tinawag, upang kayo’y mangagmana ng pagpapala.

Ikatlo, kailangang mangibabaw sa atin ang pag-ibig at makita sa atin ang liwanag ng katuwiran sa pamamagitan ng Kaniyang mga salita. (1 Juan 2:10-11) Ang umiibig sa kaniyang kapatid ay nananahan sa liwanag, at sa kaniya’y walang anomang kadahilanang ikatitisod. Nguni’t ang napopoot sa kaniyang kapatid ay nasa kadiliman, at lumalakad sa kadiliman, at hindi niya nalalaman kung saan siya naparoroon, sapagka’t ang kaniyang mga mata ay binulag ng kadiliman. Kung sinasabi nating may pag-ibig tayo subalit hindi naman tayo nagpapatawad, ay nananatili tayo sa kadiliman.

Ikaapat, ang pagpapatawad na gagawin natin ay magdudulot din ng kapatawaran mula sa Dios. (1 Ped 4:8) Na una sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pagiibigan; sapagka’t ang pagibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan:

Ikalima, ang pagpapatawad ay makakatulong sa ikapagigindapat natin sa harap ng ating dakilang Dios. Kung tunay tayong nakikiisa sa kalooban ng Dios, dapat makita sa atin ang pagpapakumbaba at kahandaang magpatawad sa kapuwa. (1 Cor. 5:6-8) Hindi mabuti ang inyong pagmamapuri. Hindi baga ninyo nalalaman na ang kaunting lebadura ay nagpapakumbo sa buong limpak? Alisin ninyo ang lumang lebadura, upang kayo’y maging bagong limpak, na tulad sa kayo’y walang lebadura. Sapagka’t ang kordero ng ating paskua ay naihain na, sa makatuwid baga’y si Cristo: Kaya nga ipangilin natin ang pista, hindi sa lumang lebadura, ni sa lebadura man ng masamang akala at ng kasamaan, kundi sa tinapay na walang lebadura ng pagtatapat at ng katotohanan.

This entry was posted in Filipino Topics and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s