Nagdiwang ba ng Bagong Taon ang mga Unang Kristiyano?

Gaya ng Christmas, ang pagdiriwang ng buong mundo sa pagpasok ng Bagong Taon ay hindi natin makikita sa Biblia na ipinagdiwang ng mga unang Kristiyano.

Walang talata o pangangaral na naging partikular sa pagdiriwang nito. Kung babakasin ang kasaysayan, ang pagdiriwang nito ay hindi nagmula sa mga unang Kristiyano kundi sa mga paganong paniniwala libong taon na ang nakalipas.

Maraming mga nagsasabing sila ay mga Kristiyano subalit halo-halo ang paniniwala tungkol sa pagdiriwang ng mga okasyon. Maliwanag ang pahayag ng Biblia, anumang bagay na hindi iniutos ng Dios ay masasabing tradisyon lamang o kautusan ng tao at ang mga ganito ay hindi katanggap tanggap sa Dios.

Ano ang masasabi ng Biblia sa Pagdiriwang ng mga Okasyon na Hindi Iniuutos ng Dios?

Tingnan natin ang utos ng Dios sa bayang Israel.

(Jer 10:2-3) Ganito ang sabi ng Panginoon, Huwag kayong matuto ng lakad ng mga bansa, at huwag kayong manganglupaypay sa mga tanda ng langit; sapagka’t ang mga bansa ay nanganglulupaypay sa mga yaon. Sapagka’t ang mga kaugalian ng mga bayan ay walang kabuluhan: sapagka’t may pumuputol ng punong kahoy sa gubat, na siyang gawa ng mga kamay ng manggagawa sa pamamagitan ng palakol.

Alam ng mga tunay na Kristiyano na ayaw ng Dios na makita ang bawat anyo ng tradisyon o kaugalian lalo pa nga kung ito ay hindi naman  iniutos talaga ng Dios at higit sa lahat ay mayroong anyo ng paganismo.

Sa english version ng talata sa Jeremias, binanggit dito ang salitang heathen, na ang kahulugan ay yaong mga sumasamba sa kalikasan, gaya ng araw, buwan, bituin, puno at iba pa. Kasama ding sinasamba nila ang mga anyo na gawa o nilikha lamang ng mga tao.

Ayaw ng Dios ng Paganismo

Mababasa sa Levitico 18:3, Huwag kayong gagawa ng gaya ng ginawa sa lupain ng Egipto na inyong tinahanan: at huwag din kayong gagawa ng gaya ng ginagawa sa lupain ng Canaan, na pinagdadalhan ko sa inyo: ni huwag kayong lalakad ng ayon sa mga palatuntunan nila. Sinabi ito sa kanila pagkatapos na sila ay iligtas mula sa pagkaalipin sa Egipto.

Inutusan din sila ng Dios na huwag silang magpapakahawa at magpapakarumi sa mga gawa na ginagawa ng mga bansang nakapalibot sa kanila.

(Lev 18:24-30)  Huwag kayong magpakarumi sa alin man sa mga bagay na ito; sapagka’t lahat ng ito ay nangadumhan ang mga bansang aking palayasin sa harap ninyo: At nadumhan ang lupain: kaya’t aking dinadalaw ang kasamaang iyan diyan, at ang lupain din ang nagluluwa sa mga tumatahan diyan. Inyo ngang iingatan ang aking mga palatuntunan, at ang aking mga kahatulan, at huwag kayong gagawa ng anoman sa mga karumaldumal na ito; maging ang mga tubo sa lupain o ang mga taga ibang bayan man na nakikipamayan sa inyo: (Sapagka’t ang lahat ng karumaldumal na ito, ay ginawa ng mga tao sa lupaing iyan, na mga una kaysa inyo; at ang lupain ay nadumhan); Upang huwag naman kayong iluwa ng lupain, sa pagkahawa ninyo, na gaya ng pagluluwa sa bansang nagsitahan ng una kaysa inyo. Sapagka’t yaong lahat na gumawa ng alin man sa mga kahalayang ito, sa makatuwid baga’y ang mga taong magsigawa ng gayon ay ihihiwalay sa kanilang bayan. Kaya ingatan ninyo ang aking bilin, na huwag kayong gumawa ng alin man sa mga karumaldumal na kaugaliang ito na kanilang ginawa ng una bago kayo, at huwag kayong magpakarumal sa mga iyan: ako ang Panginoon ninyong Dios.

Mahigpit ang bilin ng Dios sa Israel na huwag silang magpapakahawa sa mga gawang kahalayan at mga gawang hindi ayon sa kalooban ng Dios na nakagawiang gawin ng mga paganong paniniwala.

Huwag tayong magtaka sa kasalukuyan kung bakit hindi nahahalata ng marami ang pandarayang ginawa ng

Naibigay na sa Diablo ang Mundo

Naibigay na ang sanlibutang ito sa kamay ng kasamaan. Kaya huwag tayong magtaka kung marami sa ngayon ang sadyang bulag na malaman ang katotohanan. (1 Juan 5:19)  Nalalaman natin na tayo’y sa Dios at ang buong sanglibutan ay nakahilig sa masama.

At habang si Satanas ang nakapagtatagumpay sa sanlibutang ito, maraming mga tao ang mananatiling bulag- kasama dito ang patuloy na pamamayani ng mga kaugaliang hindi iniutos ng Dios, na maaaring sabihing hindi naman makasasama kung gagawin, ngunit sa mata ng Dios ang mga ito ay karumaldumal.

Subalit tandaan nating may katapusan ang lahat ng mga ito.

Sinasabi sa Apoc. 18: 2-3,  At siya’y sumigaw ng malakas na tinig, na nagsasabi, Naguho, naguho ang dakilang Babilonia, at naging tahanan ng mga demonio, at kulungan ng bawa’t espiritung karumaldumal, at kulungan ng bawa’t karumaldumal at kasuklamsuklam na mga ibon. Sapagka’t dahil sa alak ng galit ng kaniyang pakikiapid ay nangaguho ang lahat ng mga bansa; at ang mga hari sa lupa ay nangakiapid sa kaniya, at ang mga mangangalakal sa lupa ay nagsiyaman dahil sa kapangyarihan ng kaniyang kalayawan.

Kaya iniutos ng Dios na magsilabas tayo sa ganitong mga paniniwala at huwag pumayag na mahawa. (Apoc. 18:4)  At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit, na nagsasabi, Mangagsilabas kayo sa kaniya, bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa kaniyang mga kasalanan, at huwag kayong magsitanggap ng kaniyang mga salot:

Ang mga tunay na Kristiyano ay sumusunod kay Kristo. Ang kanilang mga puso at kalooban ay hangad lamang na maging karapatdapat sa kaharian ng Dios. (Mat. 6:33) Datapuwa’t hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian, at ang kaniyang katuwiran; at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo.

Ang mga Kristiyano ay pansamantala lamang dito sa mundong ito, at hindi dapat mahawa ng mga gawang pagano. Ang pagyakap sa mga Katuwiran at mga salita ng Dios ay nangangahulugan ng pagtalikod sa mga bagay na totoong kinamumuhian ng Dios. Kasama dito ang nakagawiang pagdiriwang ng Bagong Taon.

Papayag ba tayong mahawa ng mga ganitong paniniwala?

Tulungan nawa tayo ng Dios.

 

This entry was posted in Filipino Topics and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s