Idalanging Makatakas

(Luk 21:36)  Datapuwa’t mangagpuyat kayo sa bawa’t panahon, na mangagsidaing, upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari, at upang mangakatayo kayo sa harapan ng Anak ng tao.

Masalimuot, magulo at maligalig ang sanlibutang ito. Maraming mga pagdadaanang pagsubok, problema at kabagabagan ang mga lingkod ng Dios. At kung hindi natin kakamtin ang tulong ng Dios, mapapahamak tayo tiyak.

Sa talatang Lukas 21:36, matutunghayan ang dalawang paraan upang matakasan ang mga bagay na ipinahayag ng Panginoong Hesus na tiyak na magaganap, ito ay sa layuning makatayo ang Kaniyang mga lingcod sa Kaniyang harapan at manatiling karapatdapat.

Ang una ay ang pagpupuyat (watching), ang pagpupuyat ay kadalasang ginagawa natin upang labanan ang likas na katalagahan nating matulog nang sapat na oras sa tamang panahon. Ikalawa ay ang palagiang panalangin (praying always). Ang mga ito ay ang simpleng hakbang na itinuturo ng Panginoong Hesus upang maging karapatdapat tayo sa kaharian ng Dios. At sa panahon ng sinasabing kawakasan, mahalaga ang dalawang sangkap na nagsisilbing malaking pundasyon sa buhay nating mga Kristiyano.

Gaano kahalaga ang mga pundasyong ito? Ano ang layunin ng Panginoong Hesus sa pagpapahayag sa atin ng dalawang bagay na ito?

Sa talatang Lukas 21:36, ibig ng Panginoong Hesus na mangagpuyat tayo, na ang kahulugan nito ay bantayan natin ang ating sarili, sa isip, sa salita at sa gawa. Mahalaga na maintindihan at makilala natin nang husto ang ating mga sarili upang maunawaan natin kung saan tayo mahina at nangangailangan ng pagbabago upang lalong maging karapatdapat sa Dios.

Mahalagang sangkap kasi ng pagtatagumpay ang pagkilala sa sarili. At narito tayo hindi lamang upang magkaroon ng maraming mga kabagabagan o suliranin sa buhay, narito tayo upang mapagtagumpayan natin ang lahat ng mga ito.

Gaano kahalaga ang pagtatagumpay sa buhay na ito?

Mahalaga ang magtagumpay sapagkat nangangahulugan ito na nagwagi tayo sa anumang bagay na ating nararanasan bilang mga lingkod ng Dios. Sa aklat ng Apocalipsis (2:2, 9, 13, 19; 3:1, 8, 15), mababasa natin ang pahayag ni Hesus na “alam Niya ang ating mga gawa.”

Anong mga gawa ito? Ang mga Gawain ay ang mga pagsisikap natin upang magwagi tayo sa bawat kabiguan at tagumpay na ating nararanasan sa buhay.

Maraming beses na ipinahayag ni Hesus ang pagkabatid Niya sa bawat bagay na ating ginagawa, kung gaano kalaki ang ating mga tiisin at kapighatiang nararanasan at kung paano tayo nagsisikap na makapagtagumpay sa maraming pagsubok na ating pinagdadaanan.

At nalalaman ni Hesus kung gaano ang antas ng ating mga pagsisikap. Muli na naman itong binigyang diin sa mga talatang (Apocalipsis 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21), datapuwat ipinahayag naman ang kapangakuan sa mga magtatagumpay sa (Apocalipsis 2:7, 11, 17, 29; 3:6, 13, 22).

(Apoc. 2:7)  Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay, ay siya kong pakakanin ng punong kahoy ng buhay, na nasa Paraiso ng Dios.

(Apoc. 2:11  Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay hindi parurusahan ng ikalawang kamatayan.

(Apoc. 2:17)  Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago, at siya’y bibigyan ko ng isang batong puti, at sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan, na walang nakakaalam kundi yaong tumatanggap.

(Apoc. 2:26)  At ang magtagumpay, at tumupad ng aking mga gawa hanggang sa katapusan, ay bibigyan ko ng kapamahalaan sa mga bansa:

 

(Apoc. 3:5)   Ang magtagumpay ay daramtang gayon ng mga mapuputing damit; at hindi ko papawiin sa anomang paraan ang kaniyang pangalan sa aklat ng buhay, at ipahahayag ko ang kaniyang pangalan sa harapan ng aking Ama, at sa harapan ng kaniyang mga anghel.

 

(Apoc.  3:12)  Ang magtagumpay, ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Dios, at hindi na siya’y lalabas pa doon: at isusulat ko sa kaniya ang pangalan ng aking Dios, at ang pangalan ng bayan ng aking Dios, ang bagong Jerusalem, na mananaog buhat sa langit mula sa aking Dios, at ang aking sariling bagong pangalan.

 

(Rev 3:21)  Ang magtagumpay, ay aking pagkakaloobang umupong kasama ko sa aking luklukan, gaya ko naman na nagtagumpay, at umupong kasama ng aking Ama sa kaniyang luklukan.

 

Sa huli, ang magtagumpay ay pagkakalooban ng mana. (Apoc. 21:7)  Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito; at ako’y magiging Dios niya, at siya’y magiging anak ko.

Ganito ipinakita ng Biblia ang kahalagahan ng pagtatagumpay. Upang makapiling ang Dios sa Kaniyang kaharian, kailangan ang pagtatagumpay. Kabaligtaran naman sa mga lingkod na hindi nagtagumpay, lalo na ang mga aliping walang kabuluhan na ang patutunguhan ay ang dako ng kaparusahan.

(Mat 25:30)  At ang aliping walang kabuluhan ay inyong itapon sa kadiliman sa labas: diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin.

Ang talinhaga ng sampung dalaga (Mateo 25:1-13) ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagtatagumpay. Ang pagkakaiba ng matalino at mangmang ay ang pagkakaroon ng sapat na langis upang makatagal sa paghihintay sa kasintahang lalake. Kumakatawan ang langis hindi lamang sa taglay na pananampalataya kundi maging sa mga gawang kanilang taglay na ipinamamalas sa harap ng Dios.

Ang mangmang palibhasa’y hindi sapat ang taglay na langis ay hindi naging karapatdapat sa Dios. Namatay ang kanilang mga ilawan, at hindi nakatagal sa paghihintay. Hindi sila naging karapatdapat hanggang sa huli. Ang kanilang mga pananampalataya at mga gawa ay hindi naging sapat sa paningin ng Dios.

Pansinin natin ang pagkakaila ng Panginoon sa mga hindi naging dapat, (Mat 25:12)  Datapuwa’t sumagot siya at sinabi, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Hindi ko kayo nangakikilala.

Tandaan natin, (Luk 12:37)  Mapapalad yaong mga alipin na kung dumating ang panginoon ay maratnang nangagpupuyat: katotohanang sinasabi ko sa inyo na siya’y magbibigkis sa sarili, at sila’y pauupuin sa dulang, at lalapit at sila’y paglilingkuran niya. 

This entry was posted in Filipino Topics and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s