Ang Malaking Dahilan ng Pagpapasalamat sa Dios

Ang pagpapasalamat ay isang gawa na mabuti hindi lamang sa paningin nating mga tao kundi maging sa paningin ng Dios. Isang mabuting bagay ang magpasalamat, lalo pa nga sa mga magagandang bagay na ating tinatanggap sa araw-araw.

Sa isang lingkod ng Dios, hindi masama na makasanayan na magpasalamat sa Dios sapagkat alam naman nating napakaraming bagay talaga na sadyang marapat ipagpasalamat sa Dios. Ang pagpapasalamat sa mga lingkod noong araw ay isang panatang nakasanayan nilang gawin bilang pagtugon sa kabutihan ng Dios sa kanilang buhay. Psa 61:8  Sa gayo’y aawit ako ng pagpuri sa iyong pangalan magpakailan man. Upang maisagawa ko araw-araw ang aking mga panata.

Hindi kaila sa mga lingkod ng Dios na Siya ang nagpapasan ng ating mga pasan sa araw-araw. Ibig sabihin, Siya ay laging nariyan para tumulong at umalalay sa atin sa tuwina. Psa 68:19  Purihin ang Panginoon na nagpapasan araw-araw ng aming pasan, sa makatuwid baga’y ang Dios na siyang aming kaligtasan. Psalm 68:19  Praise the Lord, who carries our burdens day after day; he is the God who saves us.

Anupa’t napakaraming mga bagay na marapat nating ipagpasalamat sa Kaniya, gaya ng mga materyal na bagay na patuloy Niyang ibinibiyaya sa atin. Wika ni Hesus, Kung kayo nga, bagaman masasama ay marurunong mangagbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa nagsisihingi sa kaniya? (Mat 7:11)

Ang Dios ang nagbibigay ng ating mga kakainin sa araw-araw, Mat 6:11  Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Mat 6:31  Kaya huwag kayong mangabalisa, na mangagsabi, Ano ang aming kakanin? o, Ano ang aming iinumin? o, Ano ang aming daramtin? Mat. 6: 32b  talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito.

Maging ang ating buhay at lakas ay sa Dios pawang nagmumula. 1Ch 29:10-13  Kaya’t pinuri ni David ang Panginoon sa harap ng buong kapisanan; at sinabi ni David, Purihin ka, Oh Panginoon, na Dios ng Israel na aking ama, magpakailan kailan man. Iyo, Oh Panginoon ang kadakilaan, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, at ang pagtatagumpay, at ang karangalan: sapagka’t lahat na nangasa langit at nangasa lupa ay iyo: iyo ang kaharian, Oh Panginoon, at ikaw ay nataas na pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nangagmumula sa iyo, at ikaw ang nagpupuno sa lahat; at nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan; at nasa iyong kamay ang pagpapadakila, at pagpapalakas sa lahat. Kaya’t ngayon, aming Dios, kami ay nagpasasalamat sa iyo, at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan.

Sa maraming mga kapahamakan at kasamaan ay patuloy tayong inilalayo ng Dios. Patuloy Niya ding dinudugtungan ang ating buhay, at sa lahat ng mga ito, tunay na marapat pasalamatan ang Dios.

Ngunit ano ang isa sa Malaking Dahilan na dapat nating Ipagpasalamat sa Dios?

Kung mayroon man tayong malaking dahilan na dapat ipagpasalamat ay yaong tayo ay Kaniyang inaring tapat at inilagay sa paglilingkod. Gaya ni Pablo, ito ang lubos niyang ipinagpapasalamat sa Dios. 1Ti 1:12  Nagpapasalamat ako sa kaniya na nagpapalakas sa akin, kay Cristo Jesus na Panginoon natin, sapagka’t ako’y inari niyang tapat, na ako’y inilagay sa paglilingkod sa kaniya;

Ang pag-aaring tapat ng Dios sa Kaniyang mga lingkod ay nangangahulugan na pinagkalooban Niya ang mga ito ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Tinanggap Niya ang mga ito sa kabila ng kanilang mga nagawang pagkakasala sa Kaniya. At hindi Niya tiningnan ang dati nilang kalagayan, sapagkat taglay ng Dios ang pagpapatawad. Psa 130:3-4  Kung ikaw, Panginoon, magtatanda ng mga kasamaan, Oh Panginoon, sinong tatayo? Nguni’t may kapatawarang taglay ka, upang ikaw ay katakutan.

Kaya maibibilang na malaking kapalaran na marapat ipagpasalamat ang magkamit ng kapatawaran at tawagin ng Dios at ilagay sa paglilingkod. Rom 4:7-8  Na sinasabi, Mapapalad yaong ang kanilang mga pagsalangsang ay ipinatawad, At ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan. Mapalad ang tao na sa kaniya’y hindi ibibilang ng Panginoon ang kasalanan.

Ang mga ito ay inaring tapat ng Dios at inilagay sa paglilingkod. Tinawag sila upang magbanal o gumawa ng kabanalan alang-alang sa kapurihan ng Dios. 1Co 1:1-2  Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga’y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa’t dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon:

Bukod sa Pagpapasalamat, paano pa natin dapat gantihin ang Dios? 

Gaya ni Job, ang pagtanaw ng utang na loob Niya sa Dios ay hindi humahangga sa pagpapasalamat, nilakipan niya ito ng panata na handa niyang pagtapatan habang siya ay nabubuhay. Job 27:5-6  Malayo nawa sa aking kayo’y ariin kong ganap: Hanggang sa ako’y mamatay ay hindi ko aalisin sa akin ang aking pagtatapat. Ang aking katuwiran ay aking pinanghahawakan at hindi ko bibitiwan: hindi ako aalipustain ng aking puso habang ako’y buhay.

Kaya, bagaman makaranas ng maraming pagsubok ang isang lingkod, at maging dahilan ito ng kaniyang pagkalugmok, babangon at babangon ito sa tulong ng Dios. Pro 24:16  Sapagka’t ang matuwid ay nabubuwal na makapito, at bumabangon uli: nguni’t ang masama ay nabubuwal sa kasakunaan.

Handa nitong iwan ang dating pagkatao, palibhasa palatandaan ito na siya ay natuto sa mga katuwiran ng ating Panginoon. Eph 4:21-24  Kung tunay na siya’y inyong pinakinggan, at kayo’y tinuruan sa kaniya, gaya ng katotohanan na kay Jesus. At inyong iwan, tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao, na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya; At kayo’y mangagbago sa espiritu ng inyong pagiisip, At kayo’y mangagbihis ng bagong pagkatao, na ayon sa Dios ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan.

At nalalaman natin na kung mayroon mang malaking dahilan para magbago at iwan ang dating pagkatao ang isang lingkod, sapagkat inilibing na ang dating pagkatao sa pamamagitan ng pagkakapako ng Panginoong Hesus sa krus. Rom 6:6 Na nalalaman natin, na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus, upang ang katawang salarin ay magiba, at nang sa gayo’y huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan…

At kung mayrron mang kabayaran na maaaring maipagkaloob ang mga lingkod, iyon ay yaong ihandog ang kanilang mga sarili. Nangangahulugan ito na ang kanilang mga buhay ay ilaan sa paglilingkod at pagganap ng Kaniyang mga palatuntunan. Rom 6:13 At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinaka kasangkapan ng kalikuan; kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Dios, na tulad sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinaka kasangkapan ng katuwiran sa Dios.

Ang katawan ay gagamitin sa pagganap ng Kaniyang mga kalooban na siyang pinaka-pagsamba sa Dios. Rom 12:1 Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba.

Tunay na wala tayong maibabayad sa Dios, maliban na nga na ang ating mga sarili ay ating ipaglingkod sa Kaniya, na ang natitira nating buhay at lakas ay gamitin natin sa ikapupuri Niya, sa pamamagitan ng paghahayag ng Kaniyang karangalan, gaya halimbawa ng pangangaral ng Kaniyang mga banal na Salita.

Pagsikapan nating masumpungang lagi sa ikapupuri sapagkat dito lamang nagkakaroon ng kabuluhan ang ating pagiging lingkod.

This entry was posted in Filipino Topics and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s