Mga Paniniwalang Nakakatakot (Espiritismo) Ingatan baka Mahawa

Kakatuwang mga pangyayari, nakakita ng kaluluwa o espiritu, nakakita ng namatay na mahal sa buhay, guni-guni o panaginip, ilan lamang ‘yan sa mga bagay na karaniwang pinaniniwalaan ng maraming mga tao, hindi lamang sa ating mga pinoy kundi maging sa ibang bahagi ng mundo. Subalit ang lahat ba ng mga ito ay may katotohanan? O kung mayroon man ay ano ba ang opinion ng Biblia tungkol dito? Ito bang ganitong paniniwala ay ayon sa kalooban ng Dios?

Sa ibang panig ng mundo, gaya ng ilang sekta ng pananampalataya sa ating bansa ay mayroong mga kilusan o grupo ng mga tao na inaari din naman ang kanilang sarili na mga Kristiyano, subalit ang kanilang mga paniniwala ay naka-base sa spiritual world o daigdig ng mga espiritu o mga bagay na hindi nakikita.

Ilan sa kanilang mga paniniwala ay tungkol sa kung saan napupunta ang kaluluwa ng mga namatay na tao at maging ang pinanggalingan nito bago pa man ipanganak.

Naniniwala ang ilan sa reincarnation at sa katotohanang ang buhay sa mundo ay subukan lamang o testing ground, na kung saan ay kinakailangang matuto at umunlad ang isang tao hanggang sa hindi na nila kailanganin ang kanilang pisikal na katawan.

Naniniwala din ang iba sa pagtawag sa mga espiritu at sa mga kaluluwa ng mga namatay na tao.

Ang ganitong paniniwala ba ay mababasa natin sa Biblia? Eto ang sagot ng Biblia.

Lev 19:26, 31 Huwag kayong kakain ng anomang may dugo: ni huwag kayong mag-eenkanto ni magpapamahiin. Huwag ninyong babalikan ang mga inaalihan ng masasamang espiritu ni ang mga mangkukulam: huwag ninyong hanapin na magpakahawa sa kanila: ako ang Panginoon ninyong Dios.

Noon pa man ay ipinagbawal na ito ng Dios sa lahing Israel. Kung ipinagbawal ito, nangangahulugang mayroon nang umiiral na ganitong paniniwala sa kanilang panahon.

Deu 18:10-12 Huwag makakasumpong sa iyo ng sinomang nagpaparaan sa apoy ng kaniyang anak na lalake o babae, o nanghuhula o nagmamasid ng mga pamahiin o enkantador, o manggagaway, O enkantador ng mga ahas, o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu, o mahiko, o sumasangguni sa mga patay. Sapagka’t sinomang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal sa Panginoon: at dahil sa mga karumaldumal na ito ay pinalalayas sila ng Panginoon mong Dios sa harap mo.

Pansinin natin na ang pagpaparaan sa apoy (PAGTATAWAS), panghuhula, pamahiin, engkanto, sumasangguni o kumakausap sa mga masasamang espiritu o sa mga patay ay isang bagay na karumaldumal o abomination sa paningin ng Dios. Lev 20:6 At ang taong magbalik sa inaalihan ng masamang espiritu at sa mga mangkukulam, upang manalig sa mga yaon ay itititig ko ang aking mukha laban sa taong yaon, at ihihiwalay ko siya sa kaniyang bayan.

At kung ito ay karumaldumal sa Dios, kung gayon isa ito sa ikinagagalit Niya. Gagawa ba tayo ng bagay na ikagagalit ng Dios? 2Ki 21:6 At kaniyang pinaraan ang kaniyang anak sa apoy, at nagpamahiin, at nagsanay ng panghuhula, at nakipagsanggunian sa masamang espiritu, at sa mga mahiko: siya’y gumawa ng maraming kasamaan sa paningin ng Panginoon, upang mungkahiin niya siya sa galit.

Dahil dito, ano ang iniutos ng Dios particular sa lahing Israel na mababasa sa Biblia? At ano ang mabigat na parusa sa sinumang lalabag dito? Eto po ang sagot. Lev 20:27 Ang isang lalake rin naman o kaya’y ang isang babae na inaalihan ng masamang espiritu, o mangkukulam, ay papatayin na walang pagsala, sila’y babatuhin ng mga bato: mabububo ang kanilang dugo sa kanila.

Isa sa mga naging Hari ng Israel si Saul ay nagtakda ng kautusang palayasin ang lhat ng nakikipagsanggunian sa mga masasamang espiritu. 1Sa 28:3 Si Samuel nga ay namatay, at pinanaghuyan ng buong Israel at inilibing siya sa Rama, sa makatuwid baga’y sa kaniyang sariling bayan. At pinalayas ni Saul sa lupain, yaong mga nakikipagsanggunian sa masamang espiritu, at ang mga manghuhula.

At maging sa Bagong Tipan, sa panahon ni Apostol Pablo, iniaral niya na huwag paniwalaan ang mga ganitong aral na laban sa aral ng evangelio o aral ng Panginoong Hesus.

Gal 1:8-9 Datapuwa’t kahima’t kami, o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng anomang evangelio na iba sa aming ipinangangaral sa inyo, ay matakuwil. Ayon sa aming sinabi nang una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon, Kung ang sinoman ay mangaral sa inyo ng anomang evangelio na iba kay sa inyong tinanggap na, ay matakuwil.

Bakit kasalanan ang maniwala sa ganito? Mayroon bang mga tala ng kasaysayan na mayroong nakagawa ng ganitong pagkakasala sa harap ng Dios? Ang sagot, si Saul mismo na hari sa Israel ay namatay sa ganitong pagkakasala.

1Ch 10:13 Sa gayo’y namatay si Saul dahil sa kaniyang pagsalangsang na kaniyang nagawa laban sa Panginoon, dahil sa salita ng Panginoon na hindi niya iningatan; at dahil naman na siya’y nakipagsanggunian sa masamang espiritu, upang pagsiyasatan.

1Sa 28:7-18 Nang magkagayo’y sinabi ni Saul sa kaniyang mga lingkod, Ihanap ninyo ako ng isang babae na nakikipagsanggunian sa masamang espiritu, upang ako’y pumaroon sa kaniya, at magusisa sa kaniya. At sinabi ng kaniyang mga lingkod sa kaniya. Narito, may isang babae na nakikipagsanggunian sa masamang espiritu sa Endor. At hindi napakilala si Saul, at nagsuot ng ibang kasuutan, at naparoon siya at ang dalawang lalake na kasama niya, at sila’y dumating sa babae nang kinagabihan: at kaniyang sinabi, Hulaan mo ako isinasamo ko sa iyo, sa pamamagitan ng sinasanggunian mong espiritu, at iahon mo sa akin sinomang banggitin ko sa iyo. At sinabi ng babae sa kaniya, Narito, iyong nalalaman ang ginawa ni Saul, kung paanong kaniyang inihiwalay yaong mga nakikipagsanggunian sa masamang espiritu, at ang mga manghuhula, sa lupain: bakit nga ipinaglalagay mo ng silo ang aking buhay, upang ipapatay ako? At sumumpa si Saul sa kaniya sa pamamagitan ng Panginoon, na sinasabi, Buhay ang Panginoon, walang parusang mangyayari sa iyo dahil sa bagay na ito. Nang magkagayo’y sinabi ng babae, Sinong iaahon ko sa iyo? At kaniyang sinabi, Iahon mo si Samuel sa akin. At nang makita ng babae si Samuel, ay sumigaw ng malakas na tinig at nagsalita ang babae kay Saul, na sinasabi, Bakit mo ako dinaya? sapagka’t ikaw ay si Saul. At sinabi ng hari sa kaniya, Huwag kang matakot: sapagka’t anong iyong nakikita? At sinabi ng babae kay Saul, Aking nakikita’y isang dios na lumilitaw sa lupa. At kaniyang sinabi sa kaniya, Ano ang kaniyang anyo? At sinabi niya, Isang matandang lalake ay lumilitaw; at siya’y nabibilot ng isang balabal. At nakilala ni Saul, na si Samuel, at siya’y yumukod sa lupa, at nagbigay galang. At sinabi ni Samuel kay Saul, Bakit mo binagabag ako sa aking pagahon? At sumagot si Saul, Ako’y totoong naliligalig; sapagka’t ang mga Filisteo ay nangdidigma laban sa akin, at ang Dios ay humiwalay sa akin, at hindi na ako sinasagot, kahit sa pamamagitan ng mga propeta, ni ng panaginip man: kaya tinawag kita, upang maipakilala mo sa akin kung ano ang aking gagawin. At sinabi ni Samuel, Bakit nga nagtatanong ka sa akin, dangang ang Panginoon ay humiwalay sa iyo, at naging iyong kaaway? At ginawa ng Panginoon ang gaya ng sinalita niya sa pamamagitan ko: at inihiwalay ng Panginoon ang kaharian sa iyong kamay, at ibinigay sa iyong kapuwa, sa makatuwid baga’y kay David. Sapagka’t hindi mo sinunod ang tinig ng Panginoon, at hindi mo ginawa ang kaniyang mabagsik na galit sa Amalec, kaya’t ginawa ng Panginoon ang bagay na ito sa iyo sa araw na ito.

Hindi lamang si Saul kundi maging si Manases sa kaniyang paghahari din sa lahing Israel.

2Ch 33:1 – 6 Si Manases ay may labing dalawang taon nang siya’y magpasimulang maghari; at siya’y nagharing limang pu’t limang taon sa Jerusalem. At siya’y gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon, ayon sa mga karumaldumal ng mga bansa, na pinalayas ng Panginoon sa harap ng mga anak ni Israel. Sapagka’t kaniyang itinayo uli ang mga mataas na dako na iginiba ni Ezechias na kaniyang ama: at siya’y nagtayo ng mga dambana na ukol sa mga Baal, at gumawa ng mga Asera, at sumamba sa lahat ng natatanaw sa langit, at naglingkod sa mga yaon, At siya’y nagtayo ng mga dambana sa bahay ng Panginoon, na pinagsabihan ng Panginoon, Sa Jerusalem ay malalagay ang aking pangalan magpakailan man. At siya’y nagtayo ng mga dambana na ukol sa mga natatanaw sa langit sa dalawang looban ng bahay ng Panginoon. Kaniya rin namang pinaraan ang kaniyang mga anak sa apoy sa libis ng anak ni Hinnom: at siya’y nagpamahiin, at nagsanay ng panggagaway at nanghula, at nakipagsanggunian sa mga masamang espiritu, at sa mga mahiko: siya’y gumawa ng maraming kasamaan sa paningin ng Panginoon, upang mungkahiin niya siya sa galit.

Ilan sa mga katulad nito sa panahon natin ngayon ay ang pagsangguni nga sa mga patay o masamang espiritu, manghuhula, na nagsisihuni at may kasama pang bulong.

Isa 8:19 At pagka kanilang sasabihin sa inyo, Hanapin ninyo silang nakikipagsanggunian sa masamang espiritu at mga manghuhula, na nagsisihuni at nagsisibulong; hindi ba marapat na sanggunian ng bayan ang kanilang Dios? dahil baga sa mga buhay ay sasangguni sila sa mga patay?

Sa panahon natin, mayroon pa ding ilan na sa halip na sangguniin ang buhay na Dios o ang mga doctor sa kanilang mga karamdaman ay sumasangguni sa mga bagay na ayaw ng Dios. Hindi nila namamamalayan na sila ay nakagagawa na pala ng mga bagay na karumaldumal sa Dios.

Act 16:16- 23 At nangyari, na nang kami’y nagsisiparoon sa mapapanalanginan, ay sinalubong kami ng isang dalagang may karumaldumal na espiritu ng panghuhula, at nagdadala ng maraming pakinabang sa kaniyang mga panginoon sa pamamagitan ng panghuhula. Siya’y sumusunod kay Pablo at sa amin at nagsisigaw, na sinasabi, Mga alipin ng Kataastaasang Dios ang mga taong ito, na nagsisipangaral sa inyo ng daan ng kaligtasan. At maraming mga araw na ginawa niya ito. Datapuwa’t palibhasa’y si Pablo ay totoong nababagabag, ay lumingon at sinabi sa espiritu, Iniuutos ko sa iyo sa pangalan ni Jesucristo na lumabas ka sa kaniya. At ito ay lumabas nang oras ding yaon. Datapuwa’t nang makita ng kaniyang mga panginoon na wala na ang inaasahan nilang kapakinabangan, ay hinuli nila si Pablo at si Silas, at kinaladkad sila sa pamilihan, sa harapan ng mga may kapangyarihan, At nang maiharap na sila sa mga hukom, ay sinabi nila, Ang mga lalaking ito, palibh asa’y mga Judio, ay nagsisipanggulong totoo sa ating bayan, At nangaghahayag ng mga kaugaliang hindi matuwid nating tanggapin, o gawin, palibhasa tayo’y Romano. At samasamang nagsitindig ang karamihan laban sa kanila: at hinapak ng mga hukom ang kanilang mga damit, at ipinapalo sila ng mga panghampas. At nang sila’y mapalo na nila ng marami, ay ipinasok sila sa bilangguan, na ipinagtatagubilin sa tagapamahala na sila’y bantayang maigi: Na, nang tanggapin nito ang gayong tagubilin, ay ipinasok sila sa kalooblooban ng bilangguan, at piniit ang kanilang mga paa sa mga pangawan. 

Kaya ang payo ng Biblia, siyasatin o pag-aralan muna natin kung ang pinaniniwalaan natin ay ayon ba sa kalooban ng Dios. Huwag tayo kapagdaka maniwala sa bawat espiritu na nagke-claim na espiritu ng Dios subalit espiritu pala na karumaldumal sa Kaniya.

1Jn 4:1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa’t espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila’y sa Dios: sapagka’t maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan.

Ang mga naunang Kristiyano sa panahon ng mga Apostol ay naliwanagan nang kanilang marinig ang evangelio ng ating Panginoong Hesus. At ito ang naging dahilan upang itakuwil nila ang karumaldumal na mga paniniwalang ito.

Act 19:18-19 Marami rin naman sa mga nagsisampalataya na ang nagsidating, na ipinahahayag at isinasaysay ang kanilang mga gawain. At hindi kakaunti sa mga nagsisigamit ng mga kabihasnang magica ay nagsipagtipon ng kanilang mga aklat, at pinagsusunog sa paningin ng lahat; at kanilang binilang ang halaga niyaon, at nasumpungang may limampung libong putol na pilak.

This entry was posted in Filipino Topics and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s