Ang Dapat Gawin kung may Sakit

Lahat ng tao nagkakasakit o nagkakaroon ng karamdaman. Walang makaliligtas dito sapagkat ang disenyo ng ating katawan ay nakatalaga para magkaroon ng karamdaman, makadama ng hirap, sakit, gutom, uhaw at iba pa. Kapag dumadating sa buhay natin ang karamdaman, sari-sari ang nagiging reaksiyon nating mga tao.

May mga taong sinisisi ang panahon sa kanilang pagkakasakit. Halimbawa, pag nagka-sipon, sasabihin nilang “uso na naman ang sipon.” Gayundin ang kanilang sinasabi sa iba pang karamdaman gaya ng trangkaso, ubo at iba pa. Sa Biblia, iba-iba ang naging pagtanggap ng tao sa mga sakit na dumating sa kanilang buhay.

2Ch 16:12  At nang ikatatlong pu’t siyam na taon ng kaniyang paghahari, si Asa ay nagkasakit sa kaniyang mga paa; ang kaniyang sakit ay totoong malubha: gayon ma’y sa kaniyang sakit ay hindi niya hinanap ang Panginoon, kundi ang mga manggagamot. Dito ay isinaad ng Biblia na nang magkasakit si Asa sa kaniyang mga paa, sa halip na hanapin niya at tawagan ang Panginoon ay mga manggagamot ang kaniyang unang sinangguni.

Ganito ang maraming mga tao sa kasalukuyan, kapag dinadalaw ng sakit, bili agad ng gamot, o ‘di kaya ay pupunta agad sa mga bahay pagamutan para mabigyang lunas ang kanilang mga karamdaman. Hindi masama na sumangguni sa mga Doktor o mga manggagamot, datapuwat mayroon tayong dapat malaman kung bakit hindi muna dapat mga manggagamot ang una nating sangguniin kapag sumasapit ang karamdaman sa ating buhay. Ang dahilan, sapagkat ang Dios ang nagbibigay buhay, Siya din ang kumukuha ng buhay, Siya ang sumusugat at Siya din ang nagpapagaling. Deu 32:39  Tingnan ninyo ngayon, na ako, sa makatuwid baga’y ako nga, At walang dios sa akin: Ako’y pumapatay, at ako’y bumubuhay; Ako’y ang sumusugat, at ako’y ang nagpapagaling: At walang makaliligtas sa aking kamay.

Kapag sumapit ang sakit o karamdaman, iniisip natin na ito ay maaaring pagsubok sa ating pananampalataya. Sa katotohanan, hindi lamang ito bunga ng mga pagsubok na sumasapit sa ating buhay, ang karamdaman ay maaari ding parusa bunga ng kapabayaan natin o pag-abuso natin sa ating pisikal na katawan. Gaano man kalakas ang ating katawan, kapag inaabuso natin ito, maaari din itong bumigay pagdating ng panahon. May hangganan o limitasyon ang kayang gawin ng katawan nating ito. Huwag nating isipin na tayo ay bata at malakas pa, ngunit kung ito ay ating aabusuhin, magiging daan ito tiyak ng pagkakasakit.

Kaya ‘pag sumapit ang sakit, ang una nating alalahanin ay ang Dios na may kakayahang magpagaling sa atin. Siya ang una nating tawagan at hingan ng tulong, magaan man o mabigat ang karamdamang sumasapit sa atin. Maliwanag ang sinabi ni Santiago, na ang panalangin ay may malaking magagawa sa ikagagaling ng karamdaman. Jas 5:15  At ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit, at ibabangon siya ng Panginoon; at kung nagkasala siya, ay ipatatawad sa kaniya.

Psa 103:3  Na siyang nagpapatawad ng iyong lahat na mga kasamaan; na siyang nagpapagaling ng iyong lahat na mga sakit;

Kung nagawa na nating manalangin, na taglay ang pananampalataya at buong pagtitiwala sa magagawa ng Dios, saka tayo pumaroon sa mga manggagamot para magawa natin ang kaukulang pag-iwas sa mga bagay na hindi dapat, at mainom din natin ang mga gamot na makakatulong sa ikagagaling ng ating mga karamdaman.

Ang karamdaman ay ibinibigay ng Dios sa iba’t ibang kadahilanan, sa Israel ang sakit ay ipinadala ng Dios upang makita ng marami ang kalakhan ng Kaniyang kapangyarihan, upang ang mga Egipcio ay mangatakot sa Kaniya at ang mga Israelita naman ay bangunan ng takot at pananampalataya. Deu 28:22  Sasalutin ka ng Panginoon ng sakit na tuyo, at ng lagnat, at ng pamamaga, at ng nagaapoy na init, at ng tabak, at ng salot ng hangin, at ng sakit sa pagani; at kanilang hahabulin ka hanggang sa ikaw ay malipol.

Ang mga sakit na ipinadadala ng Dios ay palatandaan ng Kaniyang pagsumpa sa mga Israelitang susuway sa Kaniyang mga itinakdang palatuntunan sa kanila. Deu 28:60  At kaniyang pararatingin uli sa iyo ang lahat ng mga sakit sa Egipto, na iyong kinatakutan at kakapit sa iyo. Sapagkat nakita ng mga Israelita ang mga sakit na ipinadala ng Dios sa bayan ng Egipto, at sinabi ng Dios na kapag sila ay tumalikod sa Kaniya, ang mga sakit na ito ay ipadadala din niya sa kanila.

Sa Biblia, partikular sa Bagong Tipan at kapanahunan ng mga Apostol, ang karamdaman ay idinadalangin ng mga kapatid sa iglesia. Malaki ang nagagawa ng tulong-tulong at sama-samang nananalangin alang-alang sa ikagagaling ng karamdaman. Jas 5:16  Mangagpahayagan nga kayo sa isa’t isa ng inyong mga kasalanan, at ipanalangin ng isa’t isa ang iba, upang kayo’y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid.

Ipinayo din ang pagtawag sa mga matanda sa iglesia upang pahiran ng langis ang sinuman. Ang pagpapahid ng langis ay simbolo una sa ikapagpapatawad ng kasalanan, ikalawa ay sa ikagagaling ng karamdaman. Ang pinakamahalagang sangkap ay ang pananampalataya. Jas 5:14  May sakit baga ang sinoman sa inyo? ipatawag niya ang mga matanda sa iglesia; at ipanalangin nila siya, na pahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon: Jas 5:15  At ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit, at ibabangon siya ng Panginoon; at kung nagkasala siya, ay ipatatawad sa kaniya.

 

This entry was posted in Filipino Topics and tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Ang Dapat Gawin kung may Sakit

  1. emma says:

    what is JAS in English bible

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s