Ang Proseso ng Kaligtasan ayon sa Biblia

Ano nga ba ang kahulugan ng kaligtasan?

Madaming mga tao ang hindi nauunawaan ang tunay na kahulugan nito. Ito ba ay nangangahulugan ng pagparoon sa langit sa piling ng Dios? Ito ba ang kapalit ng pagtanggap kay Hesus bilang sariling tagapagligtas? At pagbubukas ng ating mga puso sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kaniya?

Maraming mga relihiyon o samahang pananampalataya ang naniniwala na sila daw ay diumano’y ligtas na, subalit madami sa kanila ang hindi nakakaunawa ng tunay na kahulugan ng salitang kaligtasan.

Bilang isang Kristiyano, alam nating mahalaga na maunawaan natin ang tunay na kahulugan ng kaligtasan. Alam nating mahalaga ang kaligtasan at kailangang maging bahagi tayo nito. Kalooban ng Dios na makaalam  ang tao ng katotohanan at magtamo ng kaligtasan.

Maraming mga katuruan tungkol sa kaligtasan.

May mga naniniwala na ang minsang naligtas ay mamamalaging ligtas, subalit ito po ba ay ayon sa kalooban ng Dios?

May paniniwala din naman na kailangang ang isang tao ay mahirap lamang upang magtamo ng kaligtasan. Naniniwala sila na ang kaharian ng langit ay ukol lamang sa mga dukha at maralita. Mayroon ding naniniwala na ang mga maliligtas lamang ay ang mga mayayaman at nakagiginhawa sa buhay. Ayon sa kanila, ang Dios ang nagkakaloob at palatandaan na ang Dios ay sumasaiyo kung ang buhay ay puno ng mga biyaya at pagpapala. Lahat kaya ng ganitong paniniwala ukol sa kaligtasan ay ayon sa kalooban ng Dios?

Kung aalamin natin ang kahulugan ng kaligtasan, walang ibang makapagbibigay sa atin ng awtoridad upang magpaliwanag tungkol dito maliban sa Biblia. Ang Biblia ay kinapapalooban ng mga salita ng Dios, at tanging ang Dios lamang sa Kaniyang sarili ang makapagbibigay sa atin ng katotohanan tungkol sa kaligtasan.

Bakit kailangan natin ang kaligtasan?

Mahalaga ang kaligtasan sapagkat lahat ng mga tao ay nagkakasala sa paningin ng Dios. At may kabayaran o kapalit ang nagawang pagkakasala nating mga tao. Rom 3:23  Sapagka’t ang lahat ay nangagkasala nga, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Dios; lahat tayo ay nagkakasala at lumabag sa mga kautusan ng Dios. Kaya nga, nangangailangan tayong maligtas sa maaaring maging resulta ng pagkakasala natin.

Ang kasalanan ay paglabag sa mga kautusan ng Dios. 1Jn 3:4  Ang sinomang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan: at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan.

Ang kautusan ng Dios ay nauuwi sa dalawang kautusan – ang pag-ibig sa Dios nang higit sa anumang bagay at ang pagibig sa kapuwa gaya nang pagibig natin sa ating mga sarili.

Mat 22:37  At sinabi sa kaniya, Iibigin mo ang Panginoon mong Dios ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pagiisip mo.

Mat 22:38  Ito ang dakila at pangunang utos.

Mat 22:39  At ang pangalawang katulad ay ito, Iibigin mo ang iyong kapuwa na gaya ng iyong sarili.

Mat 22:40  Sa dalawang utos na ito’y nauuwi ang buong kautusan, at ang mga propeta.

May kabayaran o kapalit ang kasalanang nagagawa. Rom 6:23  Sapagka’t ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan; datapuwa’t ang kaloob na walang bayad ng Dios ay buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus na Panginoon natin. Kapag nagkasala tayo, may kapalit o kabayaran ito. At ang kamatayan ang magiging bunga ng nagawa nating pagkakasala.

Dalawang uri ang kamatayan sa Biblia – ang pisikal na kamatayan (Heb 9:27  At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom;) at ang ikalawang kamatayan o walang hanggang kaparusahan (Rev 20:14  At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagatdagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatuwid ay ang dagatdagatang apoy.)

Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan – ito ang sinabi ng Dios na magaganap kay Adam nang pagbawalan silang kumain ng ipinagbabawal na bunga. Ang naging bunga ng kanilang pagkakasala o paglabag sa kautusang ito ng Dios ang naging daan upang magkaroon ng kamatayan ang tao. Hindi man sila namatay agad, ngunit dumating ito sa kanila at sa lahat ng mga tao. Lahat ng mga tao ay mararanasan ang kamatayan, maliban sa mga taong madadatnang buhay sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Hindi man natin maranasan ang unang kamatayan o pisikal na kamatayan, kung mamalagi naman tayo sa kasalanan ay maaaring ang idulot nito sa atin ay ang ikalawang kamatayan o walang hanggang kaparusahan.

Ang paanyaya ng Dios

Hangad ng Dios na ang tao ay maligtas. Ito ang Kaniyang paanyaya sa lahat. Kailangan nating maligtas upang maiwasan natin ang nakaambang kabayaran ng kasalanan – ang walang hanggang kaparusahan. Kaya naman, ang paanyaya ng Dios ay ang buhay na walang hanggan sa mga taong nakahanda upang tugunin ang Kaniyang mga kagustuhan. Ang kaligtasan ay nangangahulugang pagiging ligtas sa maaring maging kabayaran ng pagkakasala, ang pagtatamo ng buhay na walang hanggan. Ibinibigay ng Dios ang kaligtasan bilang biyaya.

Nang ipanganak si Juan Bautista, sinabi ng Biblia,

Luk 1:76  Oo at ikaw, sanggol, tatawagin kang propeta ng kataastaasan; Sapagka’t magpapauna ka sa unahan ng mukha ng Panginoon, upang ihanda ang kaniyang mga daan;

Luk 1:77  Upang maipakilala ang kaligtasan sa kaniyang bayan, Sa pagkapatawad ng kanilang mga kasalanan,

Nangangahulugang ipinangaral ni Juan ang mensahe ukol sa ministeryo ng ating Panginoong Hesus. Si Hesus ang magbibigay sa atin ng ganap na kaalaman ukol sa kaligtasan sa pamamagitan ng kapatawaran ng mga kasalanan. Nagkatawang-tao ang Dios sa pamamagitan ni Hesus, sa layuning iligtas ang Kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan.

Mat 1:21  At siya’y manganganak ng isang lalake; at ang pangalang itatawag mo sa kaniya’y JESUS; sapagka’t ililigtas niya ang kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan.

Ang kaligtasan, kung gayon ay proseso o hakbang ng pag-iwas sa maaaring maging kabayaran ng kasalanan.

Ang mga hinihingi ng Dios

Ano ang kailangan nating gawin para tamuhin ang kaligtasan? Ang kaligtasan ay binubuo ng mga hakbang, ng mga elemento o sangkap at bawat isang sangkap ay mahalaga upang ganap na matamo ito.

Sinabi ng Biblia na isa sa mga sangkap ay ang pananampalataya. At ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig ng mga salita ng Dios. Heb 11:6  At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka’t ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya’y nagsisihanap. Rom 10:17  Kaya nga ang paniniwala’y nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Cristo.

Ano pa ang kailangang gawin?

Ang sabi ng Biblia, kailangan natin ang pagsisisi. Act 2:38 At sinabi sa kanila ni Pedro, Mangagsisi kayo, at mangagbautismo ang bawa’t isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan; at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang pagsisisi ay hindi lamang pangungumpisal at pagsasabi ng kasalanan, hindi din ito paghingi lamang ng paumanhin sa ma nagawang pagkakasala sa Dios. Ang tamang pagsisisi ay ang pagtalikod sa mga nagawang kasalanan, at pagtalikod sa paglabag sa mga katusan ng Dios.

Subalit ayon kay Apostol Pablo ang pagsisisi at pagganap ng kautusan ng Dios ay hindi batayan upang ariing ganap sa paningin Niya. Rom 3:20 Sapagka’t sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aariing-ganap sa paningin niya; sapagka’t sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Samakatuwid, ang isa pang hinihingi ng Dios ay yaong ariing ganap tayo, at ang inaaring ganap ay pinapatawad sa mga kasalanan at pagkakaroon ng pagkakataon na lumapit sa Dios upang makabuo ng magandang relasyon sa Kaniya.

Paano tayo aariing ganap? 

Inaaring ganap tayo sa pananampalataya sa pamamagitan ng mga hirap at kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Ang kamatayan ni Hesus ay sapat upang tubusin ang kasalanan ng marami. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kaniyang mga hirap, sakit at kamatayan, tinatanggap natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan.

Rom 5:8 Datapuwa’t ipinagtatagubilin ng Dios ang kaniyang pagibig sa atin, na nang tayo’y mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay dahil sa atin.

Rom 5:9 Lubha pa nga ngayong inaaring-ganap sa pamamagitan ng kaniyang dugo, ay mangaliligtas tayo sa galit ng Dios sa pamamagitan niya.

Ngunit nangangahulugan bang ang inaaring ganap ay ligtas na? Mula sa Roma 5: 9, mababasa nating – ay mangaliligtas tayo sa galit ng Dios sa pamamagitan niya. Hindi nangangahulugan na ligtas na ang mga inaaring ganap, kundi ang mga ito ay nangangahulugan na nilinis ng Dios ang lahat ng kanilang mga nagawang kasalanan sapagkat tinubos ang mga ito sa pamamagitan ng Panginoong Hesus.

Ang inaaring ganap sa pamamagitan ng Kaniyang dugo ay nangangahulugan ng pagiging bahagi ng Kaniyang ginawang pagtubos. Ang iglesia ng Dios na binili Niya ng Kaniyang sariling dugo at sinumang maging bahagi nito ay makakasumpong ng katubusan. Act 20:28 Ingatan ninyo ang inyong sarili, at ang buong kawan, na sa kanila’y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kaniyang sariling dugo.

Pagkatapos ariing ganap, ano ang kasunod? 

Sinabi ni Apostol Pablo,

Eph 4:23 At kayo’y mangagbago sa espiritu ng inyong pagiisip,

Eph 4:24 At kayo’y mangagbihis ng bagong pagkatao, na ayon sa Dios ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan.

Sinumang naaanib sa iglesia ng Dios ay inaaring ganap ng Dios, subalit nangangailangan pang siya ay magbago, magbihis ng bagong pagkatao – pagkataong ayon sa Dios ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Sinumang nagpapahayag na sila ay mga Kristiyano subalit patuloy na lumalabag sa mga kautusan ng Dios ay hindi nagiging karapatdapat sa Kaniya.

Samakatuwid, hindi sapat na ariing ganap ang sinumang naanib sa iglesia, kundi nangangailangan pa ang proseso ng pagbabago, at paglakad nang naaayon sa kalooban ng Dios. Ang Espiritu Santo na ipinagkakaloob sa sinumang tumanggap ng Bautismo ang tutulong sa atin upang mapagtagumpayan ang lahat ng mga bagay, at upang maganap ang Kaniyang mga kautusan, at siya ding magbibigay sa atin ng kaloob na buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli, gaya nang naranasan ni Hesus. Ito ang hudyat na nakamit na natin ang kaligtasan.

This entry was posted in Filipino Topics and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s