Ang Pamilya at ang Kalooban ng Dios (Part 1)

Sa kasalukuyan, maraming mga suliranin ang bumabangon sa maraming mga pamilya. 

Maraming mga pamilya  sa ngayon ang nahaharap sa iba’t ibang suliranin na nagiging dahilan upang manganib na masira ito. Ang mga suliraning ito ang karaniwang nagiging sanhi ng paghihiwalayan at pagkasira ng pamilya. 

May mga pamilya  na nabubuwag bunga ng kawalan ng panahon sa isa’t isa ng mga magulang at maging ng kanilang mga anak. Ang ibang sanhi ay gaya ng pagkatukso sa mga bagay ng lupa, pagkatukso sa ibang  relasyon at kawalan ng kasiyahan sa sarili. Itinuturo ng Biblia na banal at mahalaga ang layunin ng pamilya. Nagtuturo din itokung paano magkakaroon ng magandang relasyon sa bawat kaanib nito. Kung ang mga katuwiran o katuruan ng Biblia ay mauunawaan at tatanggapin ng bawat miyembro, makakatulong ito sa pagsagip ng mga pamilyang unti-unting nasisira ng maraming mga kadahilanan.

Sa pasimula pa ay nalalaman na nating nilikha ang tao ayon sa wangis ng Dios. Banal at malinis ang hangarin ng Dios sa ating mga tao.

Gen 1:26 At sinabi ng Dios, Lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis: at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawa’t umuusad, na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa.

Gen 1:27 At nilalang ng Dios ang tao ayon sa kaniyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Dios siya nilalang; nilalang niya sila na lalake at babae.

Gen 2:7 At nilalang ng Panginoong Dios ang tao sa alabok ng lupa, at hiningahan ang kaniyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay; at ang tao ay naging kaluluwang may buhay.

Nakikita at nalalaman ng Dios ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kasama bilang katuwang sa buhay. Nakita din Niya ang pangangailangan ng kasama ng unang tao na Kaniyang nilikha, kaya Siya lumikha ng taong makakasama nito.

Gen 2:18 At sinabi ng Panginoong Dios, Hindi mabuti na ang lalake ay magisa; siya’y ilalalang ko ng isang katulong niya.

Dito nabuo ang kauna-unahang pamilya,at mapapansing ang Dios ang nagpasimula nito.

Gen 2:21 At hinulugan ng Panginoong Dios ng di kawasang himbing ang lalake, at siya’y natulog: at kinuha ang isa sa kaniyang mga tadyang at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon:

Gen 2:22 At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Dios sa lalake ay ginawang isang babae, at ito’y dinala niya sa lalake.

Mahalaga ang layunin ng Dios sa pagbuo ng pamilya

Ang banal na layuning ito ng Dios ay tayong mga tao ang lubos na makikinabang. Ang pangunahing layunin ng pagkakaroon ng pamilya, ayon sa Biblia ay ang pagkakaroon ng kasama (companionship).  Gen 2:18 At sinabi ng Panginoong Dios, Hindi mabuti na ang lalake ay magisa; siya’y ilalalang ko ng isang katulong niya.

Mat 19:4 At siya’y sumagot at sinabi, Hindi baga ninyo nabasa, na ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula, ay sila’y nilalang niya na lalake at babae,

Mat 19:5 At sinabi, Dahil dito’y iiwan ng lalake ang kaniyang ama at ina, at makikisama sa kaniyang asawa; at ang dalawa ay magiging isang laman?

Mat 19:6 Kaya nga hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Dios, ay huwag papaghiwalayin ng tao.

Bukod sa pagkakaroon ng kasama o katulong sa buhay, ang paglikha o pro-creation ang isa pa sa layunin ng Dios sa pagkakaroon ng pamilya. Mapapansing ang basbas ng Dios ang pasimula at hudyat ng lubos na pagsasama ng lalaki at ng babae.

Gen 1:28 At sila’y binasbasan ng Dios, at sa kanila’y sinabi ng Dios, Kayo’y magpalaanakin, at magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa, at inyong supilin; at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawa’t hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa.

Psa 127:3 Narito, ang mga anak ay mana na mula sa Panginoon: at ang bunga ng bahay-bata ay kaniyang ganting-pala.

Psa 127:4 Kung paano ang mga pana sa kamay ng makapangyarihang lalake, gayon ang mga anak ng kabataan.

Psa 127:5 Maginhawa ang lalake na pumuno ng kaniyang lalagyan ng pana ng mga yaon: sila’y hindi mapapahiya, pagka sila’y nakikipagsalitaan sa kanilang mga kaaway sa pintuang-bayan.

Bukod sa pagkakaroon ng kasama at paglikha, ang isa pa sa layunin ng pagkakaroon ng pamilya ay ang matutunan nating mga tao na tugunin ang pangangailangan ng bawat kaanib nito. 

1Ti 5:8 Datapuwa’t kung ang sinoman ay hindi nagkakandili sa mga sariling kaniya, lalong lalo na sa kaniyang sariling sangbahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kay sa hindi sumasampalataya.

Sa English version ay mas malinaw ang kahulugan nito, na kailangan nating matutunan na mag-provide para sa ating sambahayan, sapagkat ang hindi pagtugon nito ay pagkakaila ng pananampalataya at lalong masama kaysa sa mga hindi sumasampalataya. Ang lohika nito, kung ang mga walang pananampalataya ay tinutugunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya, gaano pa kaya ang isang mananampalataya?

Upang makabuo ng maayos at matiwasay na pamilya, naglatag ang Biblia ng mga panuntunan.  Ang kailangan lamang ay maunawaan ito at matutunang maisagawa sapagkat pawang mga kalooban ng Dios sa pagkakaroon ng matagumpay na pamilya o sambahayan.

Unahin natin pag-aralan ang kalooban ng Dios sa asawang lalaki at sa asawang babae. Itinuturo ng Biblia na ang pagsasama ng babae at lalaki ay dapat na hindi sapilitan. Ito ay buong pusong pagtanggap sa isa’t isa, ganap na pagpapasakop sa isa’t isa. Eph 5:21  Na pasakop kayo sa isa’t isa sa takot kay Cristo. 

Bukod dito,tungkulin ng isa’t isa na tugunan ang pangangailangang seksuwal bilang mag-asawa.

1Co 7:3 Ibigay ng lalake sa asawa ang sa kaniya’y nararapat: at gayon din naman ang babae sa asawa.

1Co 7:4 Ang babae ay walang kapangyarihan sa kaniyang sariling katawan, kundi ang asawa: at gayon din naman ang lalake ay walang kapangyarihan sa kaniyang sariling katawan, kundi ang asawa.

Tungkulin ng bawat isa na igalang o irespeto ang kasagraduhan ng kanilang pagsasama. Ang pag-aasawa sa pamamagitan ng basbas o pagkakasal ay sagrado o banal sa paningin ng Dios. Kung ito ay banal o sagrado, hindi ito dapat lapastanganin ng sinuman.

Heb 13:4 Maging marangal nawa sa lahat ang pagaasawa, at huwag nawang magkadungis ang higaan: sapagka’t ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Dios. 

Exo 20:14 Huwag kang mangangalunya.

itutuloy…


This entry was posted in Filipino Topics and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s