Ano po Ba ang Kaugnayan ng Iglesia sa Daan, Sekta at Relihiyon?

Ano po ba ang kaugnayan ng Iglesia sa daan, sekta o relihiyon? Niliwanag po ba ang mga ito sa Biblia? Ang karaniwang pagkakamali ng maraming mga tao tungkol sa iglesia ay pinapakahulugan nila itong kapilya o edipisyo o gusali. Kapag tinanong natin sila, hindi nila alam ang kaibahan ng kapilya at ng iglesia.

Ang iglesia ay nagmula sa salitang ekklesia na ang katumbas o kahulugan ay kalipunan na mga taong nagtataglay ng pananampalataya at napakalayo nito sa kahulugan ng kapilya. Ang kapilya ay ang gusali na pinagkakatipunan. Sa pagkakataong ito ay liliwanagin natin ang ugnayan ng iglesia, sa daan o sekta ng relihiyon.

Samantala, ang salitang SEKTA ay mula naman sa Middle English na secte, mula sa Old French na secta, na ang kahulugan ay course, school of thought and from a feminine past participle of sequ which means to follow. Ang sekta ay grupo ng mga tao na nabuo mula sa mga malalaking grupo bunga ng pagkakaiba iba ng paniniwala o gawi. Ang sekta ay grupo din ng relihiyon, na humiwalay mula sa malaking grupo o denominasyon.

Ang salitang RELIGION naman ay mula sa Middle English na religioun, mula din sa Old French na religion, at sa Latin na relegio, o religion, tinatawag ding relegare na ang kahulugan ay muling itali o iugnay. Pinaniniwalaang ito ay mga paniniwala o pananampalataya sa isang Makapangyarihan sa lahat na Siyang Maylikha ng lahat. Kinapapalooban ito ng mga paniniwala, katuruan, at mga gawi hango sa mga Banal na pagtuturo.

Sa ilang mga grupo ng pananampalataya, o yaong mga tinatawag na non-sectarian, ang relihiyon diumano ay hindi mahalaga para sa kanila. Para sa kanila ang pinaka-importante ay ang tamang pagkakaroon ng ugnayan o relasyon sa Dios.

Gaya nang pakahulugan dito, ang relihiyon ay nangangahulugang italing muli. Ito ay isang kaparaanan o proseso ng pagtatali o pag-uugnay sa pagitan nating mga tao at ng Dios. Nang mahulog ang mga unang tao sa pandaraya ng Diablo, pumasok ang kasalanan, at gayundin ang kamatayan.

Rom 5:12  Kaya, kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, at ang kamataya’y sa pamamagitan ng kasalanan; at sa ganito’y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao, sapagka’t ang lahat ay nangagkasala:

At sapagkat ganito ang naging kalagayan nating mga tao, na naging mga patay tayo dahil sa ating mga kasalanan at kabiguan, pumasok si Hesus upang tayo ay magtamo ng kaligtasan. (Efeso 2: 5) Ang kahabagan ng Dios ang nagligtas sa atin. Lamang, nangangailangan na tayo ay maiugnay muli sa Dios sapagkat ang ating mga kasalanan ang nagpapahiwalay sa atin mula sa Kaniya.

Ang relihiyon na nangangahulugang muling pakikipag-ugnay ay gayon ang gagawin sa atin. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Dios, sa pamamagitan ng relihiyon na magkaroong muli ng ugnayan sa Kaniya. Samakatuwid ang tamang pagrerelihiyon ay paraan ng tamang pagkikipagugnay o pakikipagrelasyon sa Dios.

Sa panahon ng mga Apostol, mayroong mga ilang mga tinatawag na sekta, na gaya ng kahulugan nito ay mga grupo na nagmula sa mga relihiyon. Ang relihiyon ng mga Hudyo ay nahati sa mga sekta na gaya ng sekta ng mga Pariseo at mga sekta ng mga Saduceo. Si Apostol Pablo, bago tawagin sa iglesia ng Dios ay aminadong kaanib siya sa sekta ng mga Pariseo, isang mahigpit na sekta ng relihiyon sa kaniyang kapanahunan.

Act 26:5  Na napagtatalastas nila mula pa nang una, kung ibig nilang magsisaksi, na alinsunod sa lalong mahigpit na sekta ng aming relihion ay nabuhay akong isang Fariseo.

Samantala, ang DAAN, na siyang pamamaraan ng pamumuhay ay inilalarawan din bilang sekta o grupo. Ito ang naging paliwanag ni Apostol Pablo kapag tinatalakay niya ang tungkol sa mga iniisip ng iba patungkol sa daan o sa sekta.

Act 24:14  Nguni’t ito ang ipinahahayag ko sa iyo, na ayon sa Daan na kanilang tinatawag na sekta, ay gayon ang paglilingkod ko sa Dios ng aming mga magulang, na sinasampalatayanan ang lahat ng mga bagay na alinsunod sa kautusan, at nangasusulat sa mga propeta;

Act 26:5  Na napagtatalastas nila mula pa nang una, kung ibig nilang magsisaksi, na alinsunod sa lalong mahigpit na sekta ng aming relihion ay nabuhay akong isang Fariseo.

Act 26:6  At ngayo’y nakatayo ako upang hatulan dahil sa pagasa sa pangakong ginawa ng Dios sa aming mga magulang;

 Ano ngayon ang kaugnayan ng iglesia ng Dios sa daan, sekta at relihiyon?

Ayon kay Pablo, ang iglesia ng Dios na kaniyang ipinangangaral ay ang SEKTA o DAAN na kaniyang inuusig nang siya ay nasa sekta pa ng mga Pariseo.

Act 22:4  At aking pinagusig ang Daang ito hanggang sa mamatay, na tinatalian at ipinapasok sa mga bilangguan ang mga lalake at gayon din ang mga babae.

Upang bigyang liwanag ang sekta o daan na kaniyang inusig, sinabi niya,

Gal 1:13  Sapagka’t inyong nabalitaan ang aking pamumuhay nang nakaraang panahon sa relihion ng mga Judio, kung paanong aking inuusig na malabis, at nilipol ang iglesia ng Dios:

Maliwanag dito, na ang daan o sekta na kaniyang pinag-uusig ay walang iba kundi ang iglesia ng Dios na siyang katawan ng ating Panginoong Hesus, na kinabibilangan ng mga taong tumanggap sa Kaniyang mga salita at sumampalataya.

Col 1:24  Ngayo’y nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo, at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Cristo sa aking laman dahil sa kaniyang katawan, na siyang iglesia;

Col 1:18  At siya ang ulo ng katawan, sa makatuwid baga’y ng iglesia; (a)

Col 1:14  Na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan:

Ipinaliwanag pa ito ng lubusan ni Pablo sa 1 Corinto 12: 27-28,

1Co 12:27  Kayo nga ang katawan ni Cristo, at bawa’t isa’y samasamang mga sangkap niya.

1Co 12:28  At ang Dios ay naglagay ng ilan sa iglesia, una-una’y mga apostol, ikalawa’y mga propeta, ikatlo’y mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba’t ibang mga wika.  

Ano ang katunayan na dito nga tinawag si Pablo?

1Co 1:1  Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid,

1Co 1:2  Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga’y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa’t dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon:

Sa aklat ng mga Gawa, isinaysay ni Pablo ang pagkakatawag sa kaniya sa iglesia ng Dios. Naalala niya ang tinig, na nagsasabing “ako si Hesus na iyong pinag-uusig.” Magugunitang ang inusig niya ay ang iglesia ng Dios – ang mga kaanib nito. Nangangahulugang ang pag-uusig sa iglesia ay nangangahulugan ng pag-uusig kay Hesus, sapagkat ang iglesia ay katawan ni Hesus. Hindi maaaring paghiwalayin ito.

This entry was posted in Filipino Topics and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s