Ang Kasipagan at ang Kayamanan

Kahit anong bagay at anuman ang larangan, kailangan natin ang kasipagan.

Kung walang sipag, walang matatapos na gawain. Kaakibat ng sipag ay ang tiyaga na kung wala kapuwa ang mga ito, mahirapan tayong makaahon sa buhay na ito. Kung materyal ang pag-uusapan, marahil lahat tayo ay naghahangad na magkaroon ng magandang buhay. Sino kaya ang hindi naghangad nito?

At hindi masama na maghangad o mangarap ng magandang buhay – hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi para na rin sa ating mga mahal sa buhay. Kung mas maganda o mas sagana ang buhay, mas higit ang kakayahan natin na tumulong sa mga nangangailangan. Higit nating mabibigyan ng pagkakataon ang ating mga sarili na magkaloob ng tulong, bilang palatandaan ng ating pag-ibig sa kapuwa.

Hindi lamang ang itinuturo ng Biblia ay ang pagtatanim ng mga kayamanang panlangit. Itinuturo din ng Biblia kung paano tayo magkakaroon ng maalwang pamumuhay. Bagaman nakasaad sa Biblia na ang mga kayamanan dito sa lupa ay pansamantala lamang at hindi mananatili magpakaylanman, hindi naman nangangahulugan nito na maging tamad na tayong lahat sa pagsisikap.

Sinabi ni Hesus, “Ako’y naparito upang sila’y magkaroon ng buhay, at magkaroon ng kasaganaan nito.” (Juan 10:10)

I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. (KJV)

I have come so that they may have life and have it in greater measure. (BBE)

 I have come in order that you might have life—life in all its fullness. (GNB)

Ipinaliliwanag ang talatang ito ng iba, na buhay na walang hanggan daw ang tinutukoy dito ng Panginoong Hesus, subalit kung ating titingnan ang konteksto ng talata, kalakip ng ibang mga talata, ang pagpasok ng mga tupa o kawan sa Iglesia ang tinutukoy dito. Samakatuwid, hindi pa direktang tumtukoy ito agad sa buhay na walang hanggan kundi ang pamumuhay pa lamang dito sa lupa ang kaniyang ipinaliliwanag.

Bilang pagsang-ayon, sinabi ni Pablo, 1Co 1:5  Na kayo ay pinayaman sa kanya, sa lahat ng mga bagay sa lahat ng pananalita at sa lahat ng kaalaman; Sa Basic Bible English version ay maliwanag na ( For in union with Christ you have become rich in all things, including all speech and all knowledge.) hindi lamang espirituwal ang tinutukoy na pagyaman, kundi sa lahat ng mga bagay.

Ngunit paano matatamo ang pagginhawa ng pamumuhay?

Ito ba ay matatamo sa pamamagitan ng pagsampalataya lamang sa Panginoong Dios na gaya ng ginagawa ng ilang samahan ng pananampalataya na tila iniasa na sa Dios ang lahat ng mga bagay, maging ang pambayad ng kanilang mga utang, maging ang pambili ng kanilang mga kotse, bahay, asawa at iba pa?

Sabi nga ni Pablo, kapag ang naging pag-asa natin sa Dios ay sa buhay lamang na ito o kaya lamang tayo naglilingkod sa Dios ay dahil lamang sa materyal na bagay na ating tatamasahin, tayo ay kahabaghabag sa lahat. 1Co 15:19  Kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Cristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabaghabag.

Hindi ganito ang dapat nating maging pagtingin sa mga biyaya ng Dios. Hindi tayo dapat maglingkod sa Kaniya dahil lamang sa magiging pakinabang na materyal, gaya nang pagsunod kay Hesus ng mga tao nang Siya ay mangaral, na napag-unawa Niya na kaya lamang Siya sinusundan ng mga tao ay dahil sa sila ay nakakakain ng isda at ng mga tinapay. Joh 6:26  Sinagot sila ni Jesus at sinabi, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ako’y inyong hinahanap, hindi dahil sa inyong nangakitang mga tanda, kundi dahil sa kayo’y nagsikain ng tinapay, at kayo’y nangabusog.

Kung gayon, paano natin dapat tingnan ang kayamanan dito sa lupa?

Una, dapat nating maunawaan na ang kayamanan dito sa lupa ay nagmumula sa Dios. Deu 28:12  Bubuksan ng Panginoon sa iyo ang kaniyang mabuting kayamanan, ang langit, upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan, at upang pagpalain ang buong gawa ng iyong kamay; at ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa, at ikaw ay hindi hihiram.

Pansinin natin na ang kayamanang nagbubuhat sa Dios ay mabuting kayamanan, ibig sabihin, sa mabuti manggagaling ito. Magmumula ito sa pamamagitan ng gawa ng ating mga kamay.

Katunayang sa Dios nagmumula ang lahat – 1Ch 29:12  Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nangagmumula sa iyo, at ikaw ang nagpupuno sa lahat; at nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan; at nasa iyong kamay ang pagpapadakila, at pagpapalakas sa lahat.

Ikalawa, kapag tinamo ang kayamanan, hindi dapat lubos na panghawakan ito sa buhay na ito. May mga taong kasi na kapag yumaman na, nagiging dios na nila ang kanilang mga kayamanan. Psa 62:10  Huwag kang tumiwala sa kapighatian, at huwag maging walang kabuluhan sa pagnanakaw: kung ang mga kayamanan ay lumago, huwag ninyong paglalagakan ng inyong puso.

Kaya dapat ay mag-ingat din tayo sa kayamanan, subalit hindi nangangahulugan na masama ang pagtataglay nito.  Kung ang kayamanan ay mula sa Dios, matitiyak na ito ay mabuting kayamanan. At kung ito ay mabuting kayamanan, marapat lamang na gamitin ito sa lalong mabubuting bagay.

Paano masusumpungan ang mabuting kayamanan?

Kung naghahanap tayo sa Biblia ng mga hakbang para yumaman, hindi natin ito masusumpungan, malawak ang pahayag ng Biblia tungkol sa kayamanan. Maraming mga aklat na makakatulong sa atin kung gusto nating guminhawa ang ating buhay sa pamamagitan ng pagnenegosyo at iba pa. Subalit huwag nating kakalimutan ang patnubay na ibinibigay ng Biblia.

Sinabi ng Biblia, Pro 10:4  Siya’y nagiging dukha na gumagawa ng kamay na walang kasipagan: nguni’t yumayaman ang kamay ng masipag. Samakatuwid, para masumpungan ang mabuting kayamanan, dapat itong paghirapan, dapat ito ay sa pamamagitan ng gawa ng kamay ng masipag. Dito natin makikilala na ang kayamanang hindi pinaghirapan ay hindi mabuting kayamanan.

Maliit man ang maging yaman, maituturing na ito ay mabuting kayamanan kung pinaghirapan at nagmula sa kabutihan.

Kung mabuti ang kayamanang tinamo, dapat gamitin ito sa lalong kabutihan, ang tunay na pag-ibig ay nangangahulugan ng pagkakaloob ng bagay na nasa atin, gaya ng sinasabi ng Biblia, 1Ti 5:10  Na may mabuting patotoo tungkol sa mabubuting gawa; kung siya’y nagalaga sa mga anak, kung siya’y nagpatuloy sa mga taga ibang bayan, kung siya’y naghugas ng mga paa ng mga banal, kung siya’y umabuloy sa mga napipighati, kung ginanap niya na may kasipagan ang bawa’t mabuting gawa.

Ang ESPIRITUWAL na KASIPAGAN at KAYAMANAN

Kung ang materyal na yaman ay maaaring matamo sa pamamagitan ng pagsisikap ng masisipag na gawa ng mga kamay, ang tunay na kayamanan (kayamanang panlangit) ay matatamo din naman sa pamamagitan ng kasipagan.

Ang mga lingkod ng Dios ay hindi lamang masipag sa mga bagay kung paano maiaangat ang antas ng kanilang mga pamumuhay dito sa lupa, kundi ang higit na priyoridad nila ay ang pagkakaroon ng kayamanang panlangit.

Ang mga kapatid noon pa man ay pinayuhan na ni Apostol Pablo na huwag maging mga tamad kundi dapat kakitaan ng kasipagan sa paglilingkod. Rom 12:11  Huwag mga tamad sa pagsusumikap; maningas sa espiritu; mapaglingkod sa Panginoon; Heb 6:12  Na huwag kayong mga tamad, kundi mga taga tulad kayo sa mga na sa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagsisipagmana ng mga pangako.

Kaakibat ng kasipagan ay ang pagtitiis na magawa ang lahat ng mga bagay na inuutos ng Dios. Sa pamamagitan nito, nakalilikha tayo ng kabanalang sapat na magiging kayamanan sa langit.


This entry was posted in Filipino Topics and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s