Masama po ba ang Paulit-ulit na Panalangin?

Tanong: Masama po ba ang paulit-ulit na panalangin?

Hindi po masama ang paulit-ulit na panalangin ayon sa Biblia. Bilang katunayan, nang manalangin si Hesus, bilang pagpapakita ng halimbawa sa atin ay binabanggit,

Mat 26:44  At muli niya silang iniwan, at umalis, at nanalangin bilang ikatlo, na sinabing muli ang gayon ding mga salita.

Sa tatlong beses na panalangin ng Panginoong Hesus ay pare-pareho ang mga salita na Kaniyang sinabi. Ito ang magpapatunay na hindi po masama na manalangin ng paulit-ulit.

Ayon sa Panginoong Hesus, ang masama ay ang paulit-ulit na panalanging walang kabuluhan.

Mat 6:7  At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulitulit, na gaya ng ginagawa ng mga Gentil: sapagka’t iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila.

May mga panalanging isinasagawa ng mahaba, depende sa kakayahan ng nananalangin. Hindi masama kung mahaba o maigsi ang panalangin. Ang masamang panalangin ayon mismo sa Panginoong Hesus ay ang walang kabuluhang paulit-ulit.

Paano po ba nagiging walang kabuluhan ang panalangin sa Dios?

Ang panalangin ay pakikipag-usap sa Dios at pagpaparating ng ating mga natatanging kahilingan sa Kaniya. Sa pamamagitan ng panalangin ay nagagawa nating ipakita ang ating lubos na pag-asa sa tunay na Dios. Ipinakikita din natin na sa buhay na ito ay nakadepende tayo sa Kaniyang kapangyarihan, pag-ibig at kahabagan.

Ang panalangin ay isang paraan upang mapaganda at mapatatag natin ang ating pakikipag-relasyon sa Dios. Kung walang panalangin, hindi nagiging buo ang komunikasyon sa panig nating mga tao at sa Dios. Ang pakikinig sa Kaniyang mga salita ang paraan upang makipag-usap Siya sa atin at sa pamamagitan naman ng panalangin ay nagagawa nating makipag-usap sa Kaniya.

May ilang bagay na kailangan nating matutunan sa panalangin.

Hindi lahat ay dinidinig ng Dios, sapagkat maraming panalangin ang maituturing na walang kabuluhan.

Paano ba ang matuwid na paraan at paano matitityak na pinakikinggan ang panalangin sa Dios?

Ang mga sumusunod ay ilang paraan para makatiyak na ang panalangin ay didinggin nga ng Dios:

Una, dapat ang panalangin ay ayon sa kalooban ng Dios. Kapag ang panalangin ay ayon lamang sa sarili nating kagustuhan, ngunit taliwas naman sa kalooban ng Dios, kaylanman ay hindi nagiging katanggap-tanggap ito sa Dios. 1Jn 5:14  At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa kaniya, na kung tayo’y humingi ng anomang bagay na ayon sa kaniyang kalooban, ay dinidinig tayo niya:

Ikalawa, kailangang ang panalangin ay may kalakip na pananampalataya. Kapag nag-alinlangan sa panalangin ay hindi din nagiging katanggap-tanggap. Jas 1:6  Nguni’t humingi siyang may pananampalataya, na walang anomang pagaalinlangan: sapagka’t yaong nagaalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabikabila. Mat 21:22  At lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin, na may pananampalataya, ay inyong tatanggapin.

Ikatlo, dapat ang panalangin ay may lakip na pagpapasalamat at pagpupuri sa Dios. Nasa kalagayan tayong humihingi at nagpapakababa sa Dios, kaya naman marapat lamang na pag-ukulan Siya ng pagpupuri. Php 4:6  Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios.

Marami pang ibang bagay na dapat nating matutunan sa panalangin para makatiyak tayong ito ay susundin ng Dios, subalit ang mga binanggit natin ang mga pangunahing kailangan.

Ang ayaw ng DIOS ay ang walang kabuluhang paulit-ulit. Nagiging walang kabuluhan ang panalangin kung walang pananampalataya, kung ginagawa ito nang wala sa puso, wala sa isip, kung nagpapakitang-tao lamang gaya ng kinukundena ng ating Panginoong Hesus sa mga Eskriba at Fariseo.

Kung ang panalangin ay paulit-ulit subalit ayon naman sa kalooban ng Dios ay nagiging karapat-dapat ito. Luk 18:1  At sinalita niya sa kanila ang isang talinghaga, na sila’y dapat magsipanalanging lagi, at huwag manganglupaypay; 1Th 5:17  Magsipanalangin kayong walang patid;Kung ang uri ng panalangin ay hindi tuwirang inuukol sa Dios, gaya nang ginagawa ng ilan na dumadalangin sa kapuwa tao at sa mga anghel o santo, walang kabuluhan ang ganitong uri ng panalangin. Ang panalangin ay pakikipag-usap sa Dios at hindi sa mga tao o santo.

This entry was posted in Filipino Topics and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s