Ang Tunay na Kalagayan ng mga Patay (part 2)

Tugon ng Paniniwalang Katoliko

Tungkol sa mga patay, naniniwala ang mga Katoliko na mayroong tatlong maaaring maging hantungan ang tao.

Una, ang mga tinatawag nilang banal ay kaagad na paroroon sa piling ng Dios, na nasa langit. Ito ang mga tinutukoy ng Panginoong Hesus na, “Sinomang hindi nagdadala ng kaniyang sariling krus, at sumusunod sa akin, ay hindi maaaring maging alagad ko.” (Lukas 14:27) Ang mga mananampalataya na nagdala ng kanilang pasan ay tinatawag na “maliit na kawan,” “mga hinirang,” Naniniwala din sila na kaunti lamang ang mga ito sapagkat ipinahayag ni Hesus na,“Sapagka’t makipot ang pintuan, at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nangakakasumpong noon.” (Mateo 7: 14)

Kaugalian sa simbahan na ipanalangin ang kaluluwa ng sinumang namatay; subalit hindi na akmang idalangin o ipagpamisa pa ang mga pinaniniwalaan nilang nasa langit na. At gayundin naman ang mga pinaniniwalaan nilang nasa impiyerno na ay hindi na akmang ipagpa-misa pa.

Sinasabi nila na hindi nila itinuturong marami ang paroroon sa impiyerno. Subalit, naniniwala sila na ang mga heretiko lamang ang siguradong makalalasap ng kaparusahang ito. Ang mga heretiko ay ang mga katoliko na may buong kaalaman sa mga doktrinang Katoliko subalit buong kusang tumalikod at lumaban sa mga ito.

Sa kabuuan, ang tanging makapapasok lamang sa Purgatoryo ay ang mga taong namatay sa Biyaya ng Diyos. ibig sabihin, ang mga taong nakapagsisi ng kanilang mga kasalanan at nagbalik loob sa Diyos lamang ang makapapasok sa lugar na ito sapagkat ito ay lugar ng paglilinis at hindi ng pagsisisi.

Ang pamamalagi dito sa dakong ito ng kaluluwa ng tao ay maaaring daan o libong taon, depende sa awa o habag na maaari niyang matamo.Karamihan sa mga patay ay nasa purgatoryo. Bilyon ang bilang ng mga hindi naniniwala sa Dios ay nasapurgatoryo, sapagkat ang kawalan ng kaalaman ay hindi makapagliligtas sa tao. Ayon sa kanila, ang mga nasa purgatoryo ay sigurado na sa langit.

Subalit hindi din naman sila magiging karapatdapat sa impiyerno sapagkat ang pagtatakuwil lamang nila sa Iglesia Catolica ay bunga ng pagyakap sa pananampalataya na kanilang nakagisnan lamang. Halos lahat ng mga Katoliko ay nasa purgatoryo, sapagkat sa kabila ng mga sakramento at sakramental ng simbahan, gaya ng holy water, kumpisal, misa, banal na kandila at pagbabasbas sa paglilibing, maaaring hindi pa din sapat ang mga yaon upang maging karapatdapat sila sa kaharian ng Langit.

Mananatili sila sa purgatoryo hanggang sa takdang panahon na maihanda na ang kanilang mga kaluluwa sa langit.

Nirerespeto natin ang paniniwalang ito ng mga Katoliko. Gayunpaman, hindi na natin sila tatanungin pa kung nasaan ang purgatoryo na kanilang pinaniniwalaan, at maging sa mga detalye o impormasyon kung saan nanggaling ang paniniwalang ito.

Ayaw nating makasakit ng kalooban ng paniniwala ng iba. Subalit, ang tugon nila sa paniniwala tungkol sa mga patay ay hindi naging kasiya-siya kung ang pag-aaralan ay ang mga pahayag ng Banal na Kasulatan.

Tugon ng Paniniwalang Protestante

Ang salitang Protestante ay nagmula sa mga dating Katoliko, na pagkatapos na matuklasan ang mga pinaniniwalaan nilang kamalian ng katuruang Iglesia Catolica ay iniwan ito at nilabanan. Nag-protesta sila sa mga maling paniniwala ng simbahang Katoliko kaya ito ang naging katawagan sa kanila.

Isa sa kanilang mga nilabanang paniniwala ay ang paniniwala tungkol sa purgatoryo.

Na ayon sa kanila, ay hindi ito matatagpuan sa kahit saan man dito sa sanlibutan at kahit na sa Biblia. Samakatuwid, naniniwala sila na dalawa lamang ang posibleng paroonan ng mga tao, ang langit at ang impiyerno. Isa sa mga kagulat-gulat na pagtuturo ay ang teorya nina Calvin at Knox na matagumpay na naituro sa lahat ng mga Protestante na ang mga “hinirang” (Tito 1:1), na siyang bumubuo sa “munting kawan” (Lukas 12:32) ang paroroon sa langit, samantalang ang hindi mapapabilang dito, samakatuwid baga ay ang ibang mga nilalang ay nakalaan sa walang hanggang kaparusahan, sa impiyerno.

Nakabatay ang paniniwala ng mga Protestante sa Biblia. Sa kanilang aral, naniniwala din tayo na ang mga banal lamang ang papasok sa kaharian ng Langit, sila na mayroong dalisay na puso (Mateo 5:8), ang mga nakapagtagumpay (1 Juan 4:4), munting kawan (Lukas 12:32), na sa kasalukuyan ay lumalakad sa katuruang iniwan ng ating Panginoong HESUS.

May karugtong pa…

This entry was posted in Filipino Topics and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s