Paano Makikilala ang Tunay na Kristiyano

Madaling sabihin na tayo ay mga tunay na Kristiyano.

Madaling sabihin pero mahirap patunayan.

Pinatutunayan kasi ng mga gawa at pananampalataya ang pagiging Kristiyano.

Anong klaseng mga gawa? Mabubuting mga gawa. Para sa Dios, isa lamang ang mabuti – ang Kaniyang mga kautusan lamang ang itinuturing na mabuti. Kung hindi sakop ng Kaniyang kautusan, hindi ibinibilang na ito ay mabuti. Roma 7:12  Kaya nga ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal, at matuwid, at mabuti.

May mga gawang ayon sa pag-ibig at pananampalataya, at ito ang inaasahan ng Dios na magagawa natin. Kung magkagayon, maipapakita natin at maipapakilala natin na tayo nga ang Tunay na mga Kristiyano.

Ang pinakamahusay na huwaran ng pagiging Kristiyano ay walang iba kundi si HESUS. Siya ang Kristo – sa Kaniya nagmula ang salitang Kristiyano, na ang kahulugan ay mga taga-sunod ni Kristo.

Ang isang tunay na Kristiyano ay tagasunod ni Hesus.

Ano ang susundan sa Kaniya? Ang magpapako din at magpasibat sa tagiliran?

Maraming mga gawang ginawa si Hesus na hindi akma na tularan natin – sapagkat ang mga yaon ay ginawa Niya na Siya lamang ang may kakayahang gumawa. Subalit napakaraming mga bagay na dapat nating tularan at gawing huwaran sa Kaniyang pamumuhay.

Si Hesus ay larawan ng Pagpapakaba

Php 2:5  Mangagkaroon kayo sa inyo ng pagiisip, na ito’y na kay Cristo Jesus din naman:

Php 2:6  Na siya, bagama’t nasa anyong Dios, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Dios,

Php 2:7  Kundi bagkus hinubad niya ito, at naganyong alipin, na nakitulad sa mga tao:

Php 2:8  At palibhasa’y nasumpungan sa anyong tao, siya’y nagpakababa sa kaniyang sarili, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus.

Sa kasalukuyan, maraming nagsasabing sila ang mga tunay na Kristiyano subalit hindi nakikita ang pagpapakababa. Minsan nasabi ni Mahatma Gandhi, “Gusto ko si Hesus, pero hindi ko gusto ang mga Kristiyano. Sapagkat napakalayo ng pamumuhay ng mga Kristiyano kay Hesus.”

Maraming mga nagsasabing sila ang mga tunay na Kristiyano subalit nananatili ang pagiging mataas ang pag-iisip at pag-uugali. Tinatawag itong spiritual superiority at religious arrogance. Maraming mga Kristiyano ang hindi sumusunod sa mensahe ng pagpapakababa ni Hesus. Maraming mga Kristiyano ang KAYDALING HUMATOL sa kanilang kapuwa at maituturing na madaling humusga, na ang laging nakikita ay hindi ang kabutihan ng kapuwa kundi ang kasamaan o ang kapintasan.

Sinabi din ni Rick Warren, “Ang mga Kristiyano ay kilala sa mga bagay na kanilang tinutuligsa at hindi ayon sa kanilang pinaniniwalaan.”

Ito ay katotohanang maliwanag na nasusumpungan sa maraming nagsasabing sila ay mga tunay na Kristiyano. Nakagawian na natin na punahin ang kamalian ng kapuwa at sabihin ang kanilang mga pagkakamali. Ginagawa natin ito sa ating mga anak, asawa, at sa mga kapuwa natin na sa paningin natin ay hindi relihiyoso.

Kaya kapag relihiyoso ang isang tao, mas madali niyang nasasabi ang mga bagay na ayaw niya, gaya ng pag-ayaw ng tao sa abortion, kabaklaan, katomboyan, pakikipagtalik ng hindi pa kasal, pornograpiya, pagsusugal, pag-iinom at iba pang sakit ng lipunan.

Bilang magulang, alam natin na kailangang ituwid ang mga kamalian ng ating mga anak. Responsibilidad nating palakihin sila na matino at ilapit ang kanilang kalooban tungo sa paglilingkod sa Dios.

Subalit kahit na gaano kaganda ang payo at pagtutuwid ng magulang kung walang mabuting ugnayan o relasyon sa pagitan ng magulang at anak, balewala ang lahat ng pagtutuwid. Kung ganito ang dapat sa pagpapalaki ng mga anak, lalo na siguro sa pakikitungo natin sa ibang walang pananampalataya.

Kung ibig nating ilapit ang ating kapuwa sa Dios, kailangan nating makipag-usap sa kanila, kaibiganin sila, alamin ang kanilang kagustuhan at pakisamahan ng husto.

Ito ang iniwang halimbawa ni Hesus – nagawa Niyang pakisamahan ang mga manlalasing, maniningil ng buwis, mga salot ng lipunan at mga babaeng nagbebenta ng aliw.

Hindi naman natin dapat layuan ang mga kapuwa nating gaya ng mga ito, dapat pa nga ay unawain sila at tulungang magbago. Mag-ingat lamang tayo, sapagkat may panganib din naman na mahikayat tayo sa paggawa ng mali. Dapat ay mahikayat sila sa paggawa ng mabuti at paglapit sa Dios.

This entry was posted in Filipino Topics and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s