Huwag Magtaka sa Mahigpit na Pagsubok

1Pe 4:12  Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo, na dumarating sa inyo upang kayo’y subukin, na waring ang nangyayari sa inyo’y di karaniwang bagay:

Isa sa dapat nating maintindihan tungkol sa buhay nating mga tao dito sa mundo ay tungkol sa PAGSUBOK. Ang buhay natin sa kasalukuyan ay isang uri ng pagsubok. Dapat nating maintindihan na ang buhay na ibinigay sa atin ng Dios ay pansamantala lamang. Mayroon tayong tiyak na patutunguhan. Hindi itong lupa o mundo ang huling pupuntahan nating mga tao.

Nilikha tayo ng Dios at inilagay dito sa lupa na mayroong layunin. At isa dito ay maunawaan nating ang buhay ay preparasyon lamang para sa susunod na buhay natin. At dahil preparasyon lamang o paghahanda ito para sa susunod na yugto ng ating buhay, kailangang subukin muna tayo para matiyak na makapaghahanda tayo para sa susunod na yugto ng buhay na ito.

Ang pagkakatawang tao ni Hesus dito sa lupa ay halimbawang Kaniyang iniwan sa atin at dapat na pag-aralan. Nagpakita Siya ng pagpapakababa, at pagiging masunurin nang ganapin Niya lahat ang mga bagay na naisulat tungkol sa Kaniya. Ibig Niya na ito din ang lakaran nating mga Kristiyano, ang matutunanang maging masunurin na puno ng pagpapakababa.

Ang pagkabuhay ni Hesus mula sa kamatayan sa krus ay halimbawa din ng sinasabi nating magiging kasunod na yugto ng ating buhay. Nang matapos ang pagkakatawang-tao ni Hesus, Siya ay umakyat sa langit at nagbalik sa Kaniyang dating kalalagayan bilang Ama na makapangyarihan sa lahat. Hindi man ito matanggap ng marami bunga ng iba’t ibang interpretasyon sa Biblia, datapuwat ang malinaw dito ay maunawaan nating mayroong kasunod ang magiging buhay natin maliban sa pamumuhay natin dito sa lupa.

Ang Buhay ay pagsubok

Sinabi na ng Biblia, ang buhay nating mga tao ay hindi magiging madali. Puno ito ng kadalamhatian bunga ng sari-saring bagay na ating mararanasan. Ang ilan sa mga bagay na ating mararanasan ay bunga ng pagkakamali na ating nagagawa, ngunit ang ilan naman ay bunga ng mga pagsubok na ipinadadala sa atin ng Dios.

Maraming mga tauhan sa Biblia ang nakaranas ng kakaibang mga pagsubok mula sa Dios.

2Co 8:2  Kung paanong sa maraming pagsubok sa kapighatian ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karukhaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang-loob.

2Co 9:13  Palibhasa’y sa pagsubok sa inyo sa pamamagitan ng ministeriong ito ay niluluwalhati nila ang Dios dahil sa pagtalima ng inyong pagkilala sa evangelio ni Cristo, at dahil sa kagandahang-loob ng inyong ambag sa kanila at sa lahat;

Heb 11:36  At ang iba’y nangagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak at pagkahampas, oo, bukod dito’y sa mga tanikala at bilangguan naman:

Ang mga lingkod ng Dios ay kailangang magbata ng mga pagsubok upang makilala at mapatunayang tunay ang kanilang pananampalataya.

1Pe 1:6  Na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagama’t ngayo’y sa sangdaling panahon, kung kailangan, ay pinalumbay kayo sa muli’t muling pagsubok,

1Pe 1:7  Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kay sa ginto na nasisira bagama’t ito’y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo:

Psa 66:10  Sapagka’t ikaw, Oh Dios, tinikman mo kami: Iyong sinubok kami na para ng pagsubok sa pilak.

Madaling sabihin ang pananalig o pananampalataya sa salita, subalit pinatutunayan ito sa pamamagitan ng mga pagsubok na ipinadadala ng Dios. Hindi naman tayo dapat mag-alala tungkol sa mga pagsubok na ito sapagkat hindi naman nagpapadala ang Dios ng mga pagsubok na hindi natin kaya. Lahat ng bagay ay ating magagawa sapagkat mayroong Dios na handang tumulong at umalalay sa atin. Php 4:13  Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin.

May nagagawang Buti ang mga Pagsubok

Ang pagsubok sa mga lingkod ng Dios ay nakakabuti. Tinuturuan tayo ng pagsubok na “magtiis” na isa sa katangian at kakayahan ng tunay na lingkod ng Dios. James 1:3  Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis.

At nangako ang Dios, na sa bawat pagsubok na dumadating sa Kaniyang mga lingkod, hindi Niya ito pababayaan. Rev 3:10  Sapagka’t tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok, na darating sa buong sanglibutan, upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa.

Sinumang sinusubok ay natututong magtiis, at ang natutong magtiis hanggang sa wakas ay siguradong maliligtas. Mat 10:22  At kayo’y kapopootan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan: datapuwa’t ang magtitiis hanggang sa wakas, ay siyang maliligtas.This entry was posted in Filipino Topics and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s