Aral ng Biblia para sa mga Kabataan (part 2)

Bahagi ng suliraning nakikita sa mga kabataan ngayon ay ang maling pakahulugan nila sa pagsasaya.

Walang biro! Maraming mga tao ang walang kamalay-malay na maraming mga kasiyahan na mayroong kinalaman ang diablo. Nakakatakot pero totoo.

Ang pinagmulan ng salitang “fun” ay mula sa isang matandang English word na ang kahulugan ay “to hoax, to play a trick on, to deceive.” Sa ibang salita ang kahulugan nito ay “to fool” o manloko ng kapuwa. Kapag may mga taong nagbibiro o nanloloko ng ibang tao, sa tingin nila ay natutuwa sa kanila ang ginagawan nila ng kalokohan o pagbibiro. Sa ngayon, marami ang nakakaisip na ang pagsasaya ay nagpapasimula sa pandaraya at panghihiya na nagbubunga ng katuwaan.

Marahil, bawat tao ay mayroong kanikaniyang pagkaunawa tungkol sa pagsasaya. Depende sa kinahihiligang gawin, para sa kanila ang kanilang mga ginagawa ay nagdudulot sa kanila ng kasiyahan.

Sa iba naman, ang ideya nila ng pagsasaya ay kailangang naiiba, kailangang sikat. Ang iba’y naghahanap pa ng mapanganib at kadalasan ay ikamamatay pa. Nakakagulat pero ito ang kasalukuyang ideya ng mga kabataan sa kasiyahan. Nagsisimula ito sa pag-inom ng nakalalasing na inumin, tapos sasamahan ng sigarilyo at mga ipinagbabawal na gamot, at kalaunan ay nauuwi sa bawal na pakikipagtalik, at paggawa ng mga illegal o immoral na mga gawain.

Kaya marami sa ngayon ang nauwi sa pagka-adik sa alak o di kaya ay sa bawal na gamot. Ang ibang mga kabataang babae naman ay maagang nabubuntis, at nauuwi sa pagpapalaglag o abortion. Sa iba’t ibang panig ng daigdig ay umaabot sa milyon ang bilang ng mga nagpapalaglag bawat taon. Malaking porsiyento din ng mga kabataan ang nahahawa ng mga sakit na kung tawagin ay sexually transmitted diseases. At lahat ng mga ito ay nagpasimula lamang sa inaakala nilang kasiyahan.

Para sa maraming mga kabataan sa kasalukuyan, ito ang ideya nila ng “fun.” Mapanganib kung gayon ang kanilang pagkaintindi sa kasiyahan.

Sinabi ni Solomon, Ecc 1:8  Lahat ng mga bagay ay puspos ng pagaalapaap; hindi maisasaysay ng tao: ang mata ay hindi nasisiyahan ng pagtingin, ni ang tainga man ay nasisiyahan sa pakikinig. Kapag hindi napigilan ang bawat limitasyon, nasosobrahan ang marami sa kasiyahang kanilang ginagawa, hanggang sa umisip na sila ng mga bagay na inaakala nilang kasiyahan pa din subalit kalaunan ay nagdudulot sa kanila ng kalumbayan, sapagkat masama ang nagiging epekto ng bagay na kanilang nagawa.

Sinabi din ni Solomon, Pro 22:15  Ang kamangmangan ay nababalot sa puso ng bata; nguni’t ilalayo sa kaniya ng pamalong pangsaway. Ang hila ng kamangmangan at paggawa ng kasamaan ay hindi malayong gawin ng maraming mga kabataan, lalo na kung kulang sa saway at palo (disiplina ng magulang o ng mga nakatatanda).

May pagkakataon pa na nalilito ang maraming mga kabataan kung ano ang tama at ang mali. Kaya naman, hinihikayat ng Biblia ang mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak, ituwid sa kanilang mga kamalian hangga’t may pagkakataon pang maituwid ang kanilang mga anak, na alisin sa kanilang puso ang kamangmangan at turuan ng mga karunungang mula sa Biblia kung paano ang tamang paraan ng pamumuhay.

Kapag hinayaan ang mga kabataan sa ganitong kalagayan, lalong magiging malala ang pagkiling nito sa inaakala nitong tama at kasiyahan lamang subalit kasamaan na palang maituturing sa paningin ng Dios. At dito nagiging mapanganib ang buhay hindi lamang ng kabataang yaon kundi maging ng kanilang mga kaibigan, mga mahal sa buhay at mga taong nasa paligid nila.

Isa pang babala, Pro 29:15  Ang pamalo at saway ay nagbibigay karunungan: nguni’t ang batang binabayaan ay humihiya sa kaniyang ina. Kahihiyan ng mga magulang ang mga anak na nagiging sakit ng ulo at walang ginawa kundi ang gawin ang mga bagay na kanilang ninanais, na hindi nila nalalaman ay lihis sa moralidad at kalooban ng Dios.

Ang talatang Kawikaan 29:18, Kung saan walang pangitain, ang bayan ay sumasama: nguni’t siyang nagiingat ng kautusan ay maligaya siya, ay karaniwang ginagamit ng mga ministro o tagapangaral sa maraming sitwasyon, subalit ito ay tuwirang sa mga kabataan nakatuon. Laman ng talata na kapag ang tao ay nagkulang sa mga pangitaing ukol sa kabanalan at sa Dios, ang landas nitong tintungo ay sa kapahamakan.

Kaya nga, tungkulin ng mga magulang na pigilin at disiplinahin ang kanilang mga anak upang maaga pa lamang ay maituro na sa mga ito ang landas na dapat lakaran, ang daan o pintuan na makipot na dapat pasukin ng mga tao. Mat 7:13  Kayo’y magsipasok sa makipot na pintuan: sapagka’t maluwang ang pintuan, at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang doo’y nagsisipasok. Mat 7:14  Sapagka’t makipot ang pintuan, at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nangakakasumpong noon.

Pansinin natin, sa kalahati ng talata ni Solomon, nguni’t siyang nagiingat ng kautusan ay maligaya siya. Ipinakikita niya dito na ang tanging paraan upang masumpungan ang kaligayahan o pagsasaya na katanggap-tanggap sa Dios ay sa pamamagitan ng pag-iingat ng kautusan ng Dios. Ito ang tunay na kasiyahan ng mga lingkod ng Dios at hindi ang natutunang kasiyahan ng maraming mga kabataan sa kasalukuyang panahon.

Ang tunay na ligaya ay nangangahulugan ng pagpapala o blessing, kaya sinumang nag-iingat ng kautusan ng Dios ay tumatanggap ng pagpapala mula sa Dios. Kung iingatan ng mga kabataan ang kautusan ng kanilang mga magulang at ang kautusan ng Dios, tunay na sila ay makakasumpungan ng kasiyahan.

Kaya lang, sa kasalukuyan ay nadadala ang maraming kabataan sa udyok ng kanilang mga kaibigan kung kaya’t nahihikayat sa mga kalayawang nagdudulot ng pansamantalang aliw ngunit kapanglawan naman kapagdaka ang bunga.

Kaya naman lalong dapat imarka ng mga magulang sa kanilang mga anak na ang kahulugan ng sanlibutang ito tungkol sa kasiyahan ay mali at ikapapahamak. Habang maaga ay dapat na imulat ang mga bata kung paano bibigyan ng kasiyahan ang Dios na lumikha sa lahat, at magagawa nila ito kung bibigyan nila ng kasiyahan ang kanilang mga magulang. Exo 20:12  Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina: upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Dios.

itutuloy…

This entry was posted in Filipino Topics and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s