Tag Archives: Kasalanan

Ang Dahilan kung Bakit may mga Kapatid na Nangahiwalay sa Dios na Buhay

(From the sermon of the same title, for dates March 13 and 16, 2014)   Iisa lamang ang Dios na dapat nating kilalanin at paglingkuran. Ang Dios na Makapangyarihan sa lahat, may likha ng lahat ng mga bagay at Siya … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , | Leave a comment

Ang Alipin sa Kaniyang Panginoon

(From the sermon of the same title, for dates March 6 and 9, 2014) (image courtesy of bytesofstuff.info) Sa makabagong panahon, ang alipin ay tinatawag nang kasambahay, o kasama sa bahay. Gayunpaman, nanatiling ang tungkulin ng alipin ay maglingkod sa … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Ang Kinatatakutan ng Maraming mga Tao na Sadyang Darating sa Ating Buhay

(From the sermons, “Ang Kinatatakutan Ngunit Pinaparoonan ng mga Tao ayon sa Pagtuturo ng Biblia” and “Ang Maaaring Dumating sa Ating Buhay na Hindi Nalalalaman Bilang Lingkod ng Dios,” for dates November 7 and 10, 2013) Kung paanong itinakda sa … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , | Leave a comment

Ang mga Taong Nagsipagkamit ng Kalayaang Ipinagkakaloob ng Dios

(From the sermon of the same title for dates August 8 and 11, 2013)   (picture credit: breakingchainsministries.com) Ang sabi ng Biblia, “at malalaman natin ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin.” (Juan 8:32). Samakatuwid, para masumpungan natin … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , | Leave a comment

Ang mga Aral na Ibig Ituro ng Talinhaga ukol sa Alibughang Anak

(From the Sermon entitled “Ang mga Aral na Taglay ng Talinhaga ukol sa Alibughang Anak” dated June 13 and 16, 2013) Isa sa makulay na talinhagang ipinahayag ng Panginoong Hesus ang tungkol sa alibughang anak. Tungkol ito sa isang anak … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , , , | Leave a comment

Ang Dalawang Uri ng Pasan at ang Tagubilin sa mga Tagapakinig ng Salita ng Dios

From the Sermons “Ang Dalawang Uri ng Pasan at ang Magagawa nito sa Buhay ng Tao” and “Ang Tagubilin ni Apostol Pablo sa mga Nagsisipakinig ng mga Salita ng Dios” dated April 11 and 14, 2013) Ang salitang pasan ay … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Ang Pakikipagpayapaan sa Dios at ang Kapaitan na Maaaring Magawa ng mga Lingkod

(From the sermons dated January 17 and 20, 2013) Mahalaga ang kapayapaan sa ating mga tao. Naging mailap ito sa maraming mga bansa at kadalasan ay buhay ang nagiging katumbas matamo lamang ito. Ang ilan ay naging matagumpay na makamit … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , , | Leave a comment

Pagsamba – January 20, 2013

Rom 10:17  So faith comes by hearing, and hearing by the word of Christ. Listen to the Topic: Ang Pakikipagpayapaan sa Dios (Lokal ng Bahrain – January 20, 2013) Pagsamba – January 20, 2013 Click Play Button: 

Posted in Audio Blogs, Sermons | Tagged , , , , | Leave a comment

Ang Galit ayon sa Biblia

Bawat aral sa Biblia ay mahalaga. Iba-iba ang tema o paksa na maaaring matutunan dito subalit iisa ang layunin, ang ihatid tayo patungo sa ikapagigindapat sa Dios. Ang mga aralin sa Biblia ay sapat na makapagtuturo sa atin. Ang kailangan … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , | Leave a comment

Ang mga Kasalanang Pinangangatuwiranan

Maliwanag ang pahayag ng Biblia, lahat ng tao ay nagkakasala. (Roma 3: 23) Sapagka’t ang lahat ay nangagkasala nga, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Dios; Ang kasalanan ayon sa paliwanag ng Biblia ay paglabag sa kautusan ng Dios. Ang … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , | Leave a comment