The Things that We should Do in an Orderly Way

(From the sermon entitled, “Ang mga bagay na dapat ayusin ng bawat kapatid ayon sa Biblia” for September 11, 2014)

right-way-wrong-way

As faithful, there are certain things that should be done orderly. God is not a God of confusion but of peace, therefore, everything should be done in a fitting and orderly way (1 Corinthians 14: 33, 40).

Especially when it comes to serving the Lord, we need to do things accordingly. When we serve God, we do not do it to ourselves but we offer it to our almighty God.

One of the things that should be done in order is our prayers (Psalms 5:3). Prayers are our way of communicating to God. We say our heart’s requests through prayers. Through prayers, we ask for our daily needs, we offer our praises and thanksgiving, we entrust everything about our hope and faith through God’s mercy.

However, prayers should be done according to the will of God.

Jesus Christ left us an example of what we should pray and how we should pray. It can be found in chapter 6 of the book of Matthew.

Prayers are usually done without preparations. Usually, it is done out of order. This topic aims to teach and remind us about the sanctity of prayers. The Bible advises, “Do not be quick with your mouth, do not be hasty in your heart to utter anything before God. God is in heaven and you are on earth, so let your words be few.” (Ecclesiastes 5:2)

We should therefore examine how we say our prayers. We should select the appropriate words for every situation.

Also, the Bible encourages us to use simple words that are easy to understand. Apostle Paul explains that if we say our prayers and people do not understand us, then it is like we are saying things into the air. Members of the church cannot confirm anything about our prayers and thanksgiving if they do not understand what we are saying (1 Corinthians 14:9, 15-16)

Additionally, Christ tells us not to use vain repetitions in prayers (Matthew 6:7-8). It doesn’t mean that we are not allowed to repeat our prayers. Only vain repetitions are not allowed.

Besides prayers, what else do we need to put in order?

The Bible advises us to manage our family well. Each of us is a member of a family and it is our duty to know our responsibilities and how we can do things in order. If we are a parent (a father or a mother), our duty is to manage the family according to the will of the Lord. As parents, one of our duties is to make sure that discipline is always implemented and learned by our children. The Bible says we should teach our young children the ways of the Lord, “Fathers, do not exasperate your children; instead, bring them up in the training and instruction of the Lord.” (Ephesians 6:4)

If we are children, our duty to our parents is to show love, respect and obedience. This is a commandment with a promise. The Bible says, “Children, obey your parents in the Lord, for this is right. “Honor your father and mother”—which is the first commandment with a promise— “so that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth.” (Ephesians 6:1-3)

If we can do all these things, the Bible assures us that we can live at peace within ourselves. If we can assure ourselves that we are doing things according to the order and will of God, then it will guarantee us the desired peace within ourselves. All we need to do is to completely trust the Lord in all things.

God has promised that He will never abandon us in any way, that He will never forsake us in any given time of our lives. And if we continue to walk with Him, we shall never doubt. We can be assured that we will never walk alone.

Posted in Christian Teachings | Tagged , | Leave a comment

Ang mga Bagay na Dapat Ayusin

(From the sermon entitled, “Ang mga Bagay na Dapat Ayusin ng Bawat Kapatid ayon sa Biblia” for September 11, 2014)

Praying-Hands-over-Bible

Bilang mga mananampalataya, may ilang mga bagay na kailangan tayong isa-ayos o ilagay sa kaayusan. Magugunita nating ang Dios ay hindi Dios ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, kaya’t marapat lamang na gawing may karapatan at kaayusan ang lahat ng mga bagay (1 Corinto 14: 33, 40).

Lalo pa nga sa mga gawaing paglilingkod, kailangan nating isagawa ang mga ito nang buong kaayusan, sapagkat ito ay ginagawa natin hindi para sa ating sarili kundi ito ay inuukol natin sa Dios na Makapangyarihan sa lahat.

Isa sa mga bagay na nararapat nating ayusin ay ang pagdalangin sa Dios (Awit 5:3). Ang panalangin ay pakikipagusap sa Dios at pagpaparating ng mga bagay na nilalaman ng ating puso at kalooban. Sa panalangin tayo humihingi ng pangangailangan, nagpupuri at nagpapasalamat sa Kaniya. Sa panalangin din tayo nagtatagubilin at nagpapahayag ng pagasa at pananampalataya sa Kaniyang habag sa atin.

Kaya’t kung isasagawa natin ito, marapat lamang na ilagay natin ito sa kaayusan.

Itinuro sa atin ang tamang paraan ng panalangin. Ang ehemplong iniwan sa atin ay ang panalanging itinuro ng Panginoong Hesus na mababasa sa kabanatang anim ng aklat ng Mateo.

Kadalasan, ang panalangin ay hindi napaghahandaan kung kaya’t hindi naisasagawa nang may kaayusan. Layunin ng araling ito na maituwid ang mga kamaliang ating nagagawa sa pagdalangin sa Dios. Sa panalangin ay sundin natin ang pahayag ng Biblia, “Huwag kang pakabigla ng iyong bibig, at huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anomang bagay sa harap ng Dios; sapagka’t ang Dios ay nasa langit, at ikaw ay nasa lupa:kaya’t pakauntiin mo ang iyong mga salita” (Ecclesiastes 5:2)

Ibig sabihin, pagaralan natin ang ibinubuka ng ating mga labi. Huwag tayong magmadali o magpakabigla sa pananalita. Piliin natin ang mga salitang akma lamang sa sitwasyon at pagkakataon.

Higit sa lahat, gumamit lamang tayo ng mga salitang madaling maunawaan. Gaya nang pahayag, “Gayon din naman kayo, kung hindi ipinangungusap ninyo ng dila ang mga salitang madaling maunawaan, paanong matatalos ang inyong sinasalita? sapagka’t sa hangin kayo magsisipagsalita. Ano nga ito? Mananalangin ako sa espiritu, at mananalangin din naman ako sa pagiisip:aawit ako sa espiritu, at aawit din naman ako sa pagiisip. Sa ibang paraan, kung ikaw ay nagpupuri sa espiritu, ang nasa kalagayan ng di marunong, paanong siya’y makapagsasabi ng Siya nawa, sa iyong pagpapasalamat, palibhasa’y hindi nalalaman ang inyong sinasabi.” (1 Corinto 14:9, 15-16)

Karagdagan pa dito, iwasan natin ang mga walang kabuluhang paulit-ulit. Sinabi ng Panginoong Hesus, “At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulitulit, na gaya ng ginagawa ng mga Gentil:sapagka’t iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila:sapagka’t talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan, bago ninyo hingin sa kaniya.” (Mateo 6:7-8)

Bukod sa panalangin, ano pa ang dapat nating ayusin?

Isa sa mga dapat nating ayusin ay ang ating sangbahayan. Lahat tayo ay maaaring kabilang sa isang sangbahayan at tungkulin nating alamin ang ating tungkulin bilang sangkap nito at kung paano ito maayos na maisasagawa.

Kung tayo ay magulang (ama o ina), tungkulin nating mamahala nang mabuti sa ating sangbahayan. Tungkulin din ng magulang na supilin at palakihin ang mga anak nang buong kahusayan alinsunod sa katuwiran at kautusan ng ating dakilang Dios. Gaya nang pahayag, “At, kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak:kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon.” (Efeso 6:4)

Kung tayo naman ay mga anak, tungkulin nating tumalima at magukol ng paggalang at pagmamahal sa ating mga magulang. Ito ay pangunahing utos na may pangako, gaya nang sinabi, “Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon:sapagka’t ito’y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina (na siyang unang utos na may pangako), Upang yumaon kang mabuti, at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa.” (Efeso 6: 1-3)

Kung magagawa natin ang mga ito, tinitiyak ng Biblia na mabubuhay tayong may kapayapaan sa ating mga sarili.

Kung matiyak nating nasa kaayusan ang lahat ng mga bagay na ating ginagawa, ito ang magbibigay sa atin ng kapayapaan sa ating puso at kalooban. Ang kailangan lamang ay manalig at magtiwala sa ating dakilang Lumikha lalo pa nga sa panig ng ating mga pangangailangan.

Nangako ang Dios na hindi Niya tayo pagkukulangin sa anumang paraan, na hindi Niya tayo pababayaan anumang sandali ng ating buhay. Kung ang Dios ang kasama natin sa ating paglakad, wala tayong anumang dapat pagalinlangan sa ating buhay. Makatitiyak tayo na hindi tayo kaylanman mag-iisa.

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , | Leave a comment

The Obedient Children

Woman+disciplining+her+daughter

We are all children to our parents. As children, it is our duty to show respect and love to them and these can be shown through obedience.

Being obedient is one of the most important traits of a child. Whose parent will not be happy if their children are obedient?

Everyone who was called unto the church of God is a child of God. As a child, God expects our obedience. When Christ manifest Himself in the flesh, He showed us a perfect example of absolute obedience.

He made Himself a man and a son. He showed us what should be done, that we are ought to be obedient to the perfect will of the Father.

As children of God, we were taught of the important duties and attributes that we need to possess inside the church of God. Even parents are taught to teach their children the values and teachings of the Holy Scriptures so that their children will grow in faith.

The Bible says, “These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Write them on the door-frames of your houses and on your gates.” (Deuteronomy 6:6-9 NIV)

Parents in the church of God are encouraged to discipline their children according to the ways of the Bible. Many children nowadays are problems to their parents and society. This is due to the fact that many parents are lacking in proper discipline. The Bible says, “Whoever spares the rod hates their children, but the one who loves their children is careful to discipline them.” (Proverbs 13:24 NIV)

The Bible also encourages us to start off the children on the way they should go, and even when they are old they will not turn from it. (Proverbs 22:6 NIV)

If we raise our children in the way of the Lord, our children will not be raised like the typical children of this world, which lack the proper values and morality of the Bible. The key to raise a good child is to raise him or her with the teachings and commandments of the Lord.

Teach them that our duty is to be obedient to our parents. Lack of obedience means lack of respect. Apostle Paul advises, “Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord.” (Colossians 3:20 NIV)

Obedience to our parents makes God happy. This means that if we do not obey our parents, we cannot please God.

The Ministers of the church of God are part of those who were called to manage and supervise the souls of its members. Their duty is to make sure that the members reach the fulness of their faith and that they grow in relationship with God. The duty of the members is to treat them as parents in faith and in spirit.

As parents in spirit, another duty is to make sure that members will dedicate themselves in holiness and righteousness. They will also act as a model of faith to all members. The Bible says, “Be shepherds of God’s flock that is under your care, watching over them—not because you must, but because you are willing, as God wants you to be; not pursuing dishonest gain, but eager to serve; not lording it over those entrusted to you, but being examples to the flock.” (1 Peter 5:2, 3 NIV)

Therefore, the duty of the members is to imitate their faith and service. Apostle Paul says, “Remember your leaders, who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith.” (Hebrews 13:7 NIV)

Aside from imitating their faith, obedience is also expected from members. Apostle Paul adds, “Remember your leaders, who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Have confidence in your leaders and submit to their authority, because they keep watch over you as those who must give an account. Do this so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no benefit to you. “(Hebrews 13:7, 17 NIV)

God will not place these ministers unto His church if they are not important. Their authority should be respected and they should be obeyed in faith, and by doing this, it can lead us to the perfectness of our faith and for the pleasure of the Lord.

Posted in Christian Teachings | Tagged , , , | Leave a comment

Ang Anak na Masunurin

(From the sermon entitled, “Ang Anak na Masunurin sa Iniatang na Tungkulin.” for date September 7, 2014)

mother-child-discipline-small

Lahat tayo ay anak sa ating mga magulang. Bilang mga anak, tungkulin nating lahat na ipakita ang paggalang at pagmamahal sa kanila, at ito ay magagawa natin sa pamamagitan ng pagtalima.

Ang pagiging masunurin o matalimahin ay pangunahing katangiang dapat taglayin ng isang anak. Kung ito ay tataglayin, walang magulang na hindi matutuwa.

Tayong lahat na tinawag sa loob ng iglesia ng Dios ay itinuturing na mga anak ng Dios. At bilang mga anak ng Dios, inaasahan sa atin ang lubos na pagtalima. Nang magkatawang tao si Hesus, iniwan Niya sa atin ang halimbawa ng isang dalisay at wagas na pagtalima.

Nag anyong tao Siya at lumagay sa kalagayang anak. Ipinakita Niya kung ano ang nararapat sa ating lahat, na maging matalimahin sa tungkuling iniatang sa atin bilang mga anak ng Kataastaasang Dios.

Bilang mga lingkod ng Dios, itinuro sa atin ang mga pangunahing tungkulin at paguugali na nararapat nating ugaliin sa loob ng Kaniyang banal na iglesia. Sa mga magulang, pangunahing atas ang pagtuturo sa mga anak kung paano sila magiging malapit sa Dios at kung paano tatalimahin ang mga palatuntunan ng Dios.

Sinabi ng Biblia, “At ang mga salitang ito, na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, ay sasa iyong puso; At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak, at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, at pagka ikaw ay lumakad sa daan, at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon. At iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at mga magiging pinakatali sa iyong noo. At iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuan-daan.” (Deuteronomio 6:6-9 TLAB)

Itinuturo din sa mga magulang ang tamang paraan ng pagdisiplina at pagpapalaki sa mga anak. Maraming mga anak sa ngayon ang lumalaking sakit ng ulo ng magulang at problema ng lipunan. Ito ay kadalasang bunga ng kakulangan ng maayos na pagdisiplina ng mga magulang. Sinabi ng biblia, “Siyang naguurong ng kaniyang pamalo ay napopoot sa kaniyang anak: nguni’t siyang umiibig ay nagpaparusang maminsan-minsan.” (Mga Kawikaan 13:24 TLAB)
Kaya makabubuting palakihin sa mga saway at turong mula sa Dios ang mga anak upang kung sila ay tumanda na ay hindi nila hiwalayan ang mga palatuntunan ng Dios. (Kawikaan 22: 6)

Kung magkagayon ay hindi humantong ang mga anak sa pagtulad sa kasalukuyang gawi at asal ng maraming mga kabataan sa panahong ito. At ang susi upang ito ay maganap ay kung ang mga anak ay matuturuan nang lubos sa mga katuwiran ng ating dakilang Dios.

At bilang mga anak naman, pangunahing katungkulan ang maging matalimahin. Ang hindi pagtalima ay nangangahulugan ng pagaalinlangan at kawalan ng respeto o paggalang. Noon pa man ay ipinayo ni Apostol Pablo, “Mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay, sapagka’t ito’y totoong nakalulugod sa Panginoon.” (Mga Taga-Colosas 3:20 TLAB)

Ibig sabihin, ang pagtalima pala sa ating mga magulang ay isa sa mga kinaluluguran ng ating Dakilang Dios. At ang hindi pagtalima naman ay nangangahulugan ng pagsuway sa Kaniyang mga kalooban.

Sa loob ng iglesia ng Dios, ang mga tagapangaral ay bahagi ng kapangasiwaan, at ang pangunahing tungkulin ng mga ito ay pangalagaan at pangasiwaan ang mga mananampalataya upang marating ang kasakdalan ng pananampalataya sa Dios. Bawat kasapi ay tungkulin silang kilalanin bilang mga magulang sa Panginoon at sa Espiritu.

Bilang mga magulang sa Espiritu, ang kanilang tungkulin ay akayin ang lahat sa kabanalan at katotohanan. Sa kanilang pagakay, ipapakita nilang sila ay mga tunay na huwaran ng mga kapatid nang sinabi, “Pangalagaan ninyo ang kawan ng Dios na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno, na hindi sapilitan, kundi may kasayahan, na ayon sa kalooban ng Dios; ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pagiisip; Ni hindi din naman ang gaya ng kayo’y may pagkapanginoon sa pinangangasiwaang ipinagtagubilin sa inyo, kundi kayo’y maging mga uliran ng kawan.” (I Pedro 5:2, 3 TLAB)

Kaya naman, bahagi ng tungkulin ng mga kapatid na tularan ang kanilang ipinakitang paglilingkod at pananampalataya. Ang payo ni Apostol Pablo, “Alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Dios; at sa pagdidilidili ng wakas ng kanilang pamumuhay, ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya.” (Mga Hebreo 13:7 TLAB)

Bukod sa pagtulad, ang pagtalima ay lubos na inaasahan sa lahat upang matugunan nila nang maginhawa ang iniatang sa kanilang tungkulin, “Alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Dios; at sa pagdidilidili ng wakas ng kanilang pamumuhay, ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo, at kayo’y pasakop sa kanila: sapagka’t pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang mangagsusulit; upang ito’y gawin nilang may kagalakan, at huwag may hapis: sapagka’t sa ganito’y di ninyo mapapakinabangan. (Mga Hebreo 13:7, 17 TLAB)

Hindi maglalagay ang Dios sa Kaniyang iglesia ng tungkulin kung ito ay hindi mahalaga. Ang tungkuling ito ay dapat nating igalang at talimahin sapagkat ito ang maghahatid sa atin patungo sa ikasasakdal at ikalulugod ng Dios.

 

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , , | Leave a comment

The People who are Cursed by God

judas

We have learned from the Bible that our God is not only a God of love. He is also a God of justice. He executes judgment to all people fairly, and gives rewards or punishments depending on what people have done in their lives, be it good or bad.

God reserved the eternal life as the reward for all who remain faithful to His will and commands. In contrast, He reserved the eternal punishment for those who will be cursed, for those who are separated from Him because of their iniquities and for those who did not believe in Him.

Therefore, there are only two things that people can receive from God. Its either we receive blessings or curse from Him. The Bible says, “This day I call the heavens and the earth as witnesses against you that I have set before you life and death, blessings and curses. Now choose life, so that you and your children may live.” (Deuteronomy 30:19 NIV)

Who are those worthy of God’s curse?

The Bible explains that if people trust themselves or others more than the trust they are giving to the Lord God, then those people are worthy of God’s curse. The Bible says, “This is what the Lord says: “Cursed is the one who trusts in man, who draws strength from mere flesh and whose heart turns away from the Lord.” (Jeremiah 17:5 NIV)

The moment we have accepted and understood the importance of our duties and obligations from God, we are expected to fulfill them with all our hearts and mind. If we cannot fulfill them, like the fig tree, we will be cursed by God. The Bible tells us that Christ cursed the fig tree because He did not find any fruit from it. So, like the fig tree, we are expected to bear fruit (Matthew 21:19).

For us who have been given the wisdom, understanding and truth, we are expected to bear the fruit of righteousness and holiness according to the spirit and truth. The Bible says, “But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. Against such things there is no law.” (Galatians 5:22, 23 NIV)

Curse of God are for those who directly disobey His will and commands. An example is when we trust ourselves more than we trust the true God. If we bear no fruit of holiness, we are also worthy of His curse.

Along with the fruit of righteousness and holiness, we are expected to do good deeds to others. What we did to others are what we do to the Lord. If we do wrong things to others, we are directly doing it to God. However, doing good to others means we are directly doing it to God. The Bible says, “The King will reply, ‘Truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me.” (Matthew 25:40 NIV)

Whatever we do to others, make sure that they all lead us to blessings and not curse. Choose life so that we may live. Whatever we have received from God, especially the wisdom and His righteousness, make sure that we value them by living according to His will. Walk the talk and not talk and talk. The Bible says, “So do not throw away your confidence; it will be richly rewarded. You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what he has promised.” (Hebrews 10:35, 36 NIV)

We can show how we value these teachings if we can be found serving God with joy and zealousness. We feel that there is nothing more important to us than the spiritual things we have received from Him. We enjoy doing things that are sacred and pleasurable to God. And the talents we received are always put into good use, bringing us more fruits of good deeds and righteousness.

We follow what the Bible says, “These have come so that the proven genuineness of your faith—of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire—may result in praise, glory and honor when Jesus Christ is revealed. Though you have not seen him, you love him; and even though you do not see him now, you believe in him and are filled with an inexpressible and glorious joy” (1 Peter 1:7, 8 NIV)

By doing all these things, we can avoid the curses of God. And instead of curse, we shall be receiving His eternal and spiritual blessings of life.

Posted in Christian Teachings | Tagged , , , | Leave a comment

Ang mga Isinusumpa ng Panginoong Dios

(From the sermon of the same title, for date September 4, 2014)

Humility

Natutunan natin sa Biblia na ang Dios ay hindi lamang Dios ng pagibig, kundi Siya ay Dios din naman ng Katarungan. Gagantihin. niya ang anumang gawa na ating ginawa dito sa lupa maging ito man ay mabuti o masama.

Inilalaan ng Dios ang buhay na walang hanggan bilang gantimpala sa lahat ng nagtapat at tumalima sa Kaniyang mga kalooban at palatuntunan, datapuwat nakalaan naman ang walang hanggang parusa sa kanilang mga nahiwalay, hindi sumampalataya at sumalansang sa Kaniyang mga kagustuhan.

Nahihiwalay ang tao sa Dios bunga ng pagsalansang sa Kaniyang mga kautusan.

Samakatuwid, dalawa lamang ang maaaring piliin ng tao na maaring maging bahagi niya mula sa Dios, ang pagpapala o ang sumpa. Sinabi ng Biblia, “Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa; kaya’t piliin mo ang buhay, upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi; (Deuteronomio 30:19 TLAB)

Sinu-sino ang karapatdapat sa sumpa ng Dios?

Ipinaliwanag ng Biblia na kapag ang tao ay tumiwala nang lubos sa kaniyang kapuwa o sa kaniyang sarili nang higit sa kaniyang ginagawang pagtitiwala sa Dios, ang ganito ay sinusumpa ng Dios (Jeremias 17:5).

Sa sandaling maunawaan natin ang ating tungkulin sa harap ng Dios, inaasahan Niya na ito ay ating tutuparin. Kung ito ay hindi matutupad, gaya nang puno ng igos, susumpain tayo ng Dios. Sa pahayag ng Biblia, sinumpa ni Hesus ang puno ng igos sapagkat ito ay walang bunga. Kung gayon, gaya ng puno ay inaasahan ng Dios ang ating mga bunga. (Mateo 21:19)

Sa mga pinagkalooban ng unawa, kaalaman at karunungang mula sa Dios, inaasahan na magbubunga tayo ng kabanalan ayon sa Espiritu. Gaya nang pahayag, “Datapuwa’t ang bunga ng Espiritu ay pagibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang-loob, kabutihan, pagtatapat, Kaamuan, pagpipigil; laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan.” (Mga Taga-Galacia 5:22, 23 TLAB)

Ang sumpa ay tatamuhin ng tao sapagkat ang kanilang mga gawa ay tuwirang pagsuway sa kalooban ng Dios. Halimbawa’y sa halip na ang pagtiwalaan ng tao ay ang nagiisang Dios lamang, nagtiwala sila sa kanilang sariling yaman, karunungan at kapangyarihan. At sa halip na magbunga ng kabanalan ay pagsalansang ang ipinamalas sa paningin ng ating dakilang Dios.

Kalakip ng pagbubunga ng kabanalan ay ang pagpapakita ng mabuti sa kapuwa. Anuman ang ating ginawa sa ating kapuwa ay ginagawa din natin sa Dios. Kaya kung gumagawa tayo ng masama sa kapuwa, sa Dios natin ito nagagawa. Ngunit kung pagibig ang naibibigay natin sa kapuwa ay pagibig din ang naiuukol natin sa Dios. Gaya nang sinabi, “At sasagot ang Hari at sasabihin sa kanila, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa.” (Mateo 25:40 TLAB)

Anuman ang ating ipinakikita sa ating kapuwa, tiyakin nating ito ay hindi maghahatid sa atin sa pagsumpa ng Dios. Piliin natin ang ikabubuhay at hindi ang ikasusumpa ng ating dakilang Dios. At yaong mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoong Dios ay pagsikapan nating maitaguyod at mapahalagahan sa ating buhay. Sabi nga ng Biblia, “Huwag nga ninyong itakuwil ang inyong pagkakatiwala, na may dakilang ganting-pala. Sapagka’t kayo’y nangangailangan ng pagtitiis, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Dios, ay magsitanggap kayo ng pangako.” (Mga Hebreo 10:35, 36 TLAB)

At ito ay maipapakita natin sa pamamagitan ng maligaya at masiglang pagtupad sa ating mga tungkuling tinanggap mula sa Kaniya. Maging kasiyahan natin ang mga kautusan ng Dios, higit sa anumang bagay na ating tinatamasa sa ating buhay. Anumang talento na ibinigay sa atin ay ating pagyamanin at gamitin upang lubos nating mapakinabangan at maging daan ng pagbubunga ng mga gawang kabanalan sa kapurihan ng ating dakilang Dios.

Sundin natin ang payo ng Biblia, “At sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid; at sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pagibig. Sapagka’t kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana, ay hindi kayo pababayaang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo.” (II Pedro 1:7, 8 TLAB)

Sa ganito ay malayo tayo sa sumpa ng ating Panginoong Dios, at sa halip na sumpa ang ating matamo ay pagpapala at gantimpala ang ating tanggapin mula sa Kaniya.

Posted in Filipino Topics | Tagged , | Leave a comment

The People who Learned from Christ (Last part)

(From the sermon entitled, “Ang mga Kapatid na Nangatuto sa Panginoong Hesukristo,” for date August 31, 2014

preaching-a-sermon

Learning is a process.

The first part of the process is to listen to the teachings. These teachings must be clearly understood before we believe them. And then, we prepare our hearts and minds to walk on them.

But why do we need to prepare the hearts and minds? God expects us to fulfil all these teachings that we have learned with all our hearts and minds.

A person who has truly learned from the teachings of God will show that there is significant change in them. If we can’t see the changes, then one thing is for sure, that person did not learn anything.

The Bible expect that changes in many aspects of our lives should be seen. Apostle Paul explains, “when you heard about Christ and were taught in him in accordance with the truth that is in Jesus. You were taught, with regard to your former way of life, to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires; to be made new in the attitude of your minds; and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness.” (Ephesians 4:21-24)

Changes in certain areas of our behaviors should be evident as a fruit of the teachings we have received. From our old self, which is stained with worldly traits, we now show that we are living our new self, according to the righteousness and holiness of the truth.

Even with the way we speak and say, we should show changes. Apostle Paul, again explains, “Therefore each of you must put off falsehood and speak truthfully to your neighbor, for we are all members of one body. Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen.” (Ephesians 4:25, 29)

All the negative traits and deeds should be casted away from us, because the true fruit of the words of God are holiness, cleanliness and kindness (Ephesians 4:31-32)

Most of all, people who truly learned from the teachings of Christ show that they keep away from all sorts of wickedness. A person who stays with evil things is a sign that he did not learn. A true sign shows, “The Lord knows those who are his,” and, “Everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness.” (2 Timothy 2:19)

They keep away not only from these things, but also most especially from all sorts of things that can cause stumbles and divisions among the brethren of the church of God (Romans 16:17-18). 

How do we know more about those who truly learned from Christ’s teachings?

People who learned from Christ grow with what they learn (2 Timothy 2:24-26). They acquire the ability to teach not only themselves, but as well as others. They know now how to strengthen the faith of others. They know now how to advise and to correct the mistakes of others in a right way.

The Bible says, “Instruct the wise and they will be wiser still; teach the righteous and they will add to their learning.” (Proverbs 9:9) People who learned from Christ will learn more and more. They will be wiser than before because they will continue to seek the wisdom of God.

Like Christ says, they will become a light that shine before others, and that others may see them, and because of their good deeds, they will glorify the Father in heaven (Matthew 5:16).

What about those people who did not learn from Christ?

Not all who listened from Christ’s teachings learned from Him. It’s the same as not all who study in a school acquire knowledge and pass. Some of them failed and did not reach the requirements.

The Bible tells us that there are people who never learn.

There are people whom no matter how hard we try to keep them away from their foolishness, they will forever remain in their foolishness (Proverbs 27:21-22).

The reason is simple; there are people who are having a hard time accepting the teachings of Christ that correct them. The truth is, they hate being corrected. If they will remain from this trait, they will never learn anything (Proverbs 15:10).

There are some, who have tried to give their best in studying and researching about the teachings of Christ, yet they do not learn anything until now. It’s because they are trying to understand the teachings of God in their own ways and not according to the ways of the Lord. They will never understand (2 Timothy 3:7-8).

These do not escape from the Devil’s deceits. This is what he wants to see from everyone. Many people have been deceived and cannot escape the devil’s trap.

The Bible states, “The Spirit clearly says that in later times some will abandon the faith and follow deceiving spirits.” (1 Timothy 4:1)

This topic would like to remind us to watch out of our selves, to watch out also from the teachings that can lean us away from the true teachings of Christ, that we must not be foolish (about the deceits of the Devil) but instead, we need to know the true will of God.

Listen to the advise, “Be very careful, then, how you live —not as unwise but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. Therefore do not be foolish, but understand what the Lord’s will is..” (Ephesians 5:15-17)

 

Posted in Christian Teachings | Tagged , , , , | Leave a comment