Category Archives: Filipino Topics

What we will be has not yet been Made Known

(From the sermon entitled, “Ang Maaaring Dumating sa Ating Kalagayan na Hindi Natin Nalalaman” for December 18, 2014) The Bible speaks of death as something that was not been made known to people. That goes to show that mankind has … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , | Leave a comment

Kung Kailan ang Pagpapasalamat ay Mabuting Bagay

(From the sermon of the same title, for December 21, 2014) Ang pagpapasalamat ay isang bagay na mabuti. Sa ating mga tao, ang pagpapasalamat ay pagkilala ng utang na loob, pagsukli sa kabutihang nagagawa ng sinuman. Ganito din ba ang … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , | Leave a comment

Ang Maaaring Maging Kalagayan na Hindi natin Nalalaman

(From the sermon entitled, “Ang Maaaring Dumating sa Ating Kalagayan na Hindi Natin Nalalaman” for December 18, 2014) Sa Biblia, hindi lamang ang kamatayan ang hindi ipinaalam sa ating mga tao. Mayroong mga bagay na sadyang hindi ipinaalam sa atin … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , | Leave a comment

Ang Nagpapalayo sa Isang Mananampalataya sa Dios

(From the sermon entitled, “Ang Minsa’y Nagpapalayo sa Isang Mananampalataya sa Panginoong Dios” for December 14, 2014) Kung pagaaralan natin ang Biblia, walang ibang hangad ang Dios kundi ang mailapit Niya ang tao sa Kaniya. Ang tao ay naging malayo … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , , | Leave a comment

Ang mga Ibinigay ng Dios upang Pakinabangan

(From the sermon entitled, “Ang mga Bagay na Ibinigay ng Dios upang Pakinabangan sa Sanlibutang ito,” for December 11, 2014) Bago pa man likhain ng Dios ang tao, inuna muna Niyang likhain ang lahat ng mga pangangailangan nito. Kaya’t lahat … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , | Leave a comment

Ang Paglilingkod sa Kabila ng Kahirapan at Kahapisan

(From the sermon entitled, “Ang mga Kapatid na Nagsisipaglingkod sa Kabila ng Kahirapan at Kahapisan” for December 7, 2014) Kapag ang tao ay nasa mabigat na kalagayan o sitwasyon, kadalasan ay nagiging daan ito ng panghihina at pagkawala ng pagasa … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , , | Leave a comment

Ang Paglilingkod sa Dios ay Sakripisyo

(From the sermon entitled, “Ang mga Lingkod ng Dios na Inaring Kalugihan ang mga Bagay na Pakinabang sa Sanlibutang Ito,” for December 4, 2014) Hindi lahat ng naglilingkod sa Dios ay kaligtasan ang hinahanap. Mayroong ilan na ang layunin ay … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , | Leave a comment