Category Archives: Filipino Topics

Ang mga Bagay na Dapat Ayusin

(From the sermon entitled, “Ang mga Bagay na Dapat Ayusin ng Bawat Kapatid ayon sa Biblia” for September 11, 2014) Bilang mga mananampalataya, may ilang mga bagay na kailangan tayong isa-ayos o ilagay sa kaayusan. Magugunita nating ang Dios ay hindi Dios ng … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , | Leave a comment

Ang Anak na Masunurin

(From the sermon entitled, “Ang Anak na Masunurin sa Iniatang na Tungkulin.” for date September 7, 2014) Lahat tayo ay anak sa ating mga magulang. Bilang mga anak, tungkulin nating lahat na ipakita ang paggalang at pagmamahal sa kanila, at … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , , | Leave a comment

Ang mga Isinusumpa ng Panginoong Dios

(From the sermon of the same title, for date September 4, 2014) Natutunan natin sa Biblia na ang Dios ay hindi lamang Dios ng pagibig, kundi Siya ay Dios din naman ng Katarungan. Gagantihin. niya ang anumang gawa na ating … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , | Leave a comment

Ang mga Nangatuto sa Panginoong Hesus (Last part)

(From the sermon entitled, “Ang mga Kapatid na Nangatuto sa Panginoong Hesukristo,” for date August 31, 2014) Ang pagkatuto ay proseso. Pagkatapos na marinig ang mga aral, kailangang tanggapin at sampalatayanan ang mga ito nang buong puso. Bago tanggapin, kailangang … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , | Leave a comment

Ang mga Nangatuto sa Panginoong Hesus (Part 8)

(From the sermon entitled, “Ang mga Kapatid na Nangatuto sa Panginoong Hesukristo,” for date August 28, 2014 Mapapalad ang mga Mapagpayapa Ang salitang mapagpayapa (peacekeeper) ay may kahulugan na isang taong nagpapanatili at nagsasauli ng kapayapaan, maaaring siya ay namamagitan … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , | Leave a comment

Ang mga Nangatuto sa Panginoong Hesus (part 7)

(From the sermon entitled, “Ang mga Kapatid na Nangatuto sa Panginoong Hesukristo” for date August 24, 2014 – Fourth Sunday) Mapapalad Silang may Malinis na Puso Wala pang taong nakakita sa Dios. Subalit isa sa mga kundisyon para makita Siya … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , | Leave a comment

Ang mga Nangatuto sa Panginoong Hesus (part 6)

(From the sermon entitled, “Ang mga Kapatid na Nangatuto sa Panginoong Hesukristo” for date August 21, 2014, Fourth Thursday) Mapapalad ang mga Mahabagin Biblia ang nagturo sa atin, na anuman ang ating itinanim, ay siya nating aanihin. Anuman ang ipinakita … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , | Leave a comment