Category Archives: Filipino Topics

The Book of Judgment

(From the sermon entitled, “Ang Aklat na Hahatol sa Tao sa Kapahamakan” for March 1, 2015) Man’s purpose is to do good works according to the Bible. It says, “For we are God’s handiwork, created in Christ Jesus to do … Continue reading

Posted in Christian Teachings, Filipino Topics | Tagged , , , | Leave a comment

A Must See Character

(From the sermon entitled, “Ang Isa sa Tamang Paguugali na Dapat Makita sa mga Kapatid” for February 26, 2015) Why is it the world is running in chaos? Why is it that the character of many people nowadays is very … Continue reading

Posted in Christian Teachings, Filipino Topics | Tagged , , , , | Leave a comment

Ang Dapat Ingatan ng mga Kapatid sa mga Nagsisipagsalita ng Salita ng Dios

(From the sermon of the same title, for February 22, 2014) Walang ibang makapagbibigay ng ibayong paliwanag ukol sa mga katangian ng mga salita ng Dios, maliban mismo sa mga Salita ng Dios na napasulat sa mga Banal na Kasulatan. … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , | Leave a comment

Ang Daing na Pinakikinggan ng Dios

(From the sermon of the same title, for February 19, 2015) Ang mga daing o panalangin sa Dios ay Kaniyang dinidinig sa takdang panahon, sa panahong ukol sa Kaniya. Ngunit hindi lahat ng panalangin ay pinakikinggan ng Dios. May dalanging … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , | Leave a comment

Ang Malakas na Kahalintulad ng Kamatayan

(From the sermon of the same title, for February 12, 2015) Ang kamatayan ay maituturing na makapangyarihan. Kapag ito ay dumating, walang sinumang may kapangyarihan upang pigilan ang lakas nito. Maging ang maraming mayayaman at makapangyarihang tao na nabuhay sa … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , | Leave a comment

Ang Isa sa mga Dakilang Pagpapala ng Dios

(From the sermon entitled, “Ang Isa sa mga Dakilang Pagpapala ng Dios at ang Paraang Itinuturo ng Biblia upang Matanggap Ito,” for February 5 and 8, 2015)   Kilala natin ang Dios bilang mahabagin, sagana sa pagpapahinuhod at mapagpala lalo … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , | Leave a comment

Ang mga Taong Nagpapahamak ng Kanilang Sariling Kaluluwa

(From the sermon of the same title, for February 1, 2015) Mahalaga ang ating kaluluwa. Iisa lamang ito at hindi tayo dapat pumayag na ito ay mapahamak. Subalit may mga tao na hindi namamalayang nagagawa nilang ipahamak ang kanilang sariling … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , | Leave a comment