Category Archives: Filipino Topics

Ang mga Pantas sa Ganang Kanilang Sarili

(From the sermon entitled, “Ang Pinagaaralan ng mga Taong Pantas sa Ganang Kanilang Sarili” for date July 31, 2014) Sa Biblia, ang pantas ay isang taong nagtataglay ng kaalaman at karunungan. Ang isang Mangangaral ay maibibilang na pantas o marunong … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Leave a comment

Ang Nag-aayos ng Lakad ay Gumagawa Patungo sa Ikaliligtas

(From the sermons entitled, “Ang mga Kapatid na Nagsisikap na Ayusin ang Kanilang Lakad o Pamumuhay sa Harap ng Dios” and “Ang mga Kapatid na Gumagawa na ang Iniisip ay ang Sariling Pagkaligtas” for dates July 24 and 27, 2014) … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , | Leave a comment

Ang Kahihinatnan ng mga Nangagkakamali sa Kanilang Puso at Nagliligaw ng Kanilang Kaluluwa

(From the sermons entitled, “Ang Kahihinatnan ng Sinuman na Laging Nangagkakamali sa Kanilang Puso” and “Ang Kahihinatnan ng Sinuman na Nagliligaw ng Kanilang Sariling Kaluluwa” for dates July 17 and 20, 2014) Normal lamang na ang tao ay magkamali. Ang … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , | Leave a comment

Ang Pagtatagumpay ng mga Taong may Matibay na Pagkakatiwala sa Dios

(From the sermons entitled, “Ang mga Mensahe sa mga Liham sa Pitong Iglesia” and “Ang mga Taong may Matibay na Pagkakatiwala” for dates June 10 and 13, 2014) Sa pitong yugto ng iglesia na binanggit sa Apocalipsis, naniniwala tayong ang … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , | Leave a comment

Ibigin ang Kaaway

(From the sermons entitled, “Ibigin ang Kaaway” and “Ang Kaaway na dapat kapootan at ang kaaway na dapat ibigin, for dates July 3 and 6, 2014) Maraming mga aral at kautusan ang Panginoong Hesus na nahihirapang gawin ng isang karaniwang … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , | Leave a comment

Ang Palalo at ang mga Taong Walang Halaga

(From the sermons entitled, “Ang Pagpapakilala ng Biblia sa Isang Palalo” and “Ang mga Taong Walang Halaga sa Iglesia” for dates June 19 and 22, 2014) Saan man pag-aralan, ang salitang palalo ay mayroong negatibong kahulugan. Ang kahulugan nito ayon … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , | Leave a comment

Ang Pagmamalasakit ng mga Bukod na Pinagpala ng Dios

(From the sermons entitled, “Ang Pagmamalasakit Sang-ayon sa Biblia” and “Ang mga Bukod na Pinagpala ng Dios” for dates June 12 and 15, 2014) Ang salitang pagmamalasakit ay maaaring mangahulugan ng pagkakaloob ng mabuting bagay at pagtulong sa kapuwa. Ang … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , | Leave a comment