Category Archives: Filipino Topics

Ang Paggawa ng Mabuti

Kung Biblia ang tatanungin, hindi lahat ng inaakala nating mga tao na mabuti ay tunay ngang mabuti sa paningin ng Dios. Mayroong sariling pamantayan ang Dios pagdating sa “bagay na mabuti.” At sa Kaniyang paningin o sa Kaniyang kalooban, tanging … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , | Leave a comment

Ang Paggalang ayon sa Biblia

Sa usaping espirituwal ang paggalang ay pagpapakita ng respeto at nararapat iukol sa Dios na Siyang Makapangyarihan sa lahat. Ang salitang “reverend” ay karaniwang ikinakapit sa mga alagad ng simbahan o relihiyon gaya ng mga “Pari,” “Obispo,” at ilang mga … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , | Leave a comment

Ang Pamumuhay sa Lupa

Maraming nilalang ang hindi lubos na napag-uunawa ang kalagayan nila dito sa lupa sapagkat marami sa kanila ang hindi nagsikap na alamin ang katotohanan mula sa mga salita ng Dios. Ayon sa Biblia, lahat ng mga bagay dito sa lupa … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , | Leave a comment

Ang Kagandahan ng Panginoon at ang Mabuting Kapalaran na Matatamo ng mga Taong Naglalagak ng Tiwala sa Kaniya

Lumalakad at nabubuhay ang maraming mga tao sa pamamagitan ng mga bagay na nakikita at hindi sa pananampalataya. Kaya naman, hindi nakapagtataka na paglagakan nila ng tiwala ang mga bagay na kanilang nakikita. Karaniwang pinaglalagakan ng tiwala ay ang mga … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , | Leave a comment

Ang mga Taong Kinalulugdan ng Dios at ang Kanilang Pagpapasalamat

Kung sasaliksikin natin ang Biblia, hindi lahat ng mga tao ay nakapagbigay lugod sa ating Panginoong Dios. Mayroon lamang sadyang nakapagbigay lugod sa Kaniya sapagkat sila ay naging matalimahin sa Kaniyang mga salita at kalooban. Bilang pagbibigay patotoo, nagpakita ng … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , , | Leave a comment

Ang Ibayong Kabutihang Loob ng Dios

Hanggang ngayon, maraming mga tao ang hindi lubos na nakikilala ang mga katangian ng Panginoong Dios. At dahil dito, nagkaroon ang mga tao ng iba’t ibang paniniwala tungkol sa Kaniya. Mayroong ilan na naniniwalang ang Dios ay mahabagin, at kaagad … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , | Leave a comment

Ang Pakikipagbakang ayon sa Pananampalataya

  Ang paglilingkod sa Dios ay tulad ng pakikipagbaka. Upang magtagumpay, kailangan nating maunawaan kung anong uri ng pakikipagbaka ang kailangan nating harapin. Kailangan din nating alamin kung sino o ano ang ating magiging kalaban. Ang mga unang lingkod ng … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , | Leave a comment