Category Archives: Filipino Topics

Ang Ipinagdiwang ni Hesus ay Paskua at Hindi Pasko

Ano nga ba ang Kahulugan ng Paskua? (Exo 12:26)  At mangyayaring pagsasabi sa inyo ng inyong mga anak: Anong ibig ninyong sabihin sa paglilingkod na ito? Mula pa sa pasimula ay nalalaman na ng Dios na may mga magtatanong sa kung … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , | Leave a comment

Nagdiwang ba ng Pasko ang mga Alagad ni Hesus?

Ang Pasko na kasalukuyang ipinagdiriwang ng maraming mga tao, kasama dito ang mga nagsasabing sila ay mga Kristiyano ay ang tungkol sa kapanganakan ng Panginoong Hesus. Mababasa sa Biblia ang tungkol sa pagkapanganak sa Panginoong Hesus, (Luk 2:6-11)  At nangyari, … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , | Leave a comment

Ang Tunay na Kagalakan ng Mga Lingkod ng Dios

Ang “magalak” ang isa sa mga bagay na pinagsisikapang mataglay ng maraming mga tao dito sa mundo. Ginagawa nila ang lahat para lamang matagpuan ang makapagpapagalak ng kanilang mga puso at kalooban. Subalit kadalasan, ang kagalakang nadarama natin ay pansamantala … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , | Leave a comment

Idalanging Makatakas

(Luk 21:36)  Datapuwa’t mangagpuyat kayo sa bawa’t panahon, na mangagsidaing, upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari, at upang mangakatayo kayo sa harapan ng Anak ng tao. Masalimuot, magulo at maligalig ang sanlibutang … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , | Leave a comment

Ang Mga Taong Tumitiwala sa Dios

Paano ba makikilala ang mga taong tumitiwala sa Dios? Kapag ang tao ba ay nagsasabing siya ay may kinikilalang Dios ay sapat na ba itong batayan para sabihing siya ay tumitiwala nga sa Dios? Paano nililiwanag ng Biblia ang kalagayan … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , | Leave a comment

Ang Makagagawa ng Kabutihan sa Kapuwa

Ang Dios ay mabuti. At ibig Niya na ang Kaniyang kabutihan ay taglayin din naman natin. Naalala po ba natin ang kasaysayan ng Mabuting Samaritano? Luk 10:30  Sumagot si Jesus at sinabi, Isang tao’y bumababa sa Jerico na mula sa Jerusalem; … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , | Leave a comment

Ang Pagpapakita ng Habag o Awa

Bilang 14:18 Ang Panginoon ay banayad sa pagkagalit at sagana sa kaawaan, na nagpapatawad ng kasamaan at ng pagsalangsang; at sa anomang paraan ay hindi aariing walang muang ang may sala, na dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , | Leave a comment

Ang Kapalarang Nakalaan sa Diablo at mga Kampon Nito

Magulo at masalimuot ang sanlibutang ating ginagalawan. Puno ito ng kasamaan at kabuktutan. Ang laman ng puso at isipan ng maraming mga tao ay nahasikan ng mga pandaraya ng diablo, kung kaya’t ganito ang naging takbo ng mundo. Ang diablo, … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , | Leave a comment

Bakit Kailangang Pahalagahan ang mga Pagkakatipon sa Dios?

(Heb. 10:25) Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon, na gaya ng ugali ng iba, kundi mangagaralan sa isa’t isa; at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Ang bawat pagkakatipon ay mahalaga sa isang mananampalataya. Ang … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , | Leave a comment

Bakit Kailangang Dumating ang Mga Pagsubok?

Maliit man o malaki, nanatiling pagsubok na matatawag ang kadalasang dumadating sa mga lingkod ng Dios. Ang mga ito ay kailangang maranasan ng bawat isa bilang mga mananampalataya. Mayroong dahilan ang Dios kung bakit ang pagsubok ay dumadating. Kadalasan, kapag … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , | Leave a comment