Category Archives: Filipino Topics

Kung Paano Dapat Tanggapin ang mga Kaganapan sa Buhay upang Maging Karangalan ng Dios

(From the Sermons: “Ang Marapat na Pagtanggap ng Isang Lingkod sa mga Nagaganap sa Kaniyang Buhay” and “Ang mga Lingkod na Ikinararangal ng Dios” dated May 2 and 5, 2013) Lahat ng posibleng maranasan ng tao ay mababasa sa Biblia, … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Ang Mga Kapatid na Nagtataglay ng Pagkakatiwala sa Araw ng Paghuhukom

(From the Sermon of the same title, dated April 25 and 28, 2013) Mayroong paghuhukom. Nakatakda itong maganap sa ukol na panahon. Itinakda ng Dios ang araw na ito upang Kaniyang hukuman ang lahat ng Kaniyang mga nilikha at hatulan … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , | Leave a comment

Ang Patnubay sa Mabuti at Masama

(From the sermons “Ang Patnubay sa Taong Masama” and “Ang Lingkod na Pinapatnubayan ng Dios sa Landas na Kaniyang Tinatahak” dated April 18 and 21, 2013) Bilang mga lingkod, alam nating kung mayroon mang landas tayong dapat tahakin ay walang … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Ang Dalawang Uri ng Pasan at ang Tagubilin sa mga Tagapakinig ng Salita ng Dios

From the Sermons “Ang Dalawang Uri ng Pasan at ang Magagawa nito sa Buhay ng Tao” and “Ang Tagubilin ni Apostol Pablo sa mga Nagsisipakinig ng mga Salita ng Dios” dated April 11 and 14, 2013) Ang salitang pasan ay … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Ang Isa sa Dapat Ilakip sa Paglilingkod sa Dios

(From the Sermon of the same title dated April 4 and 7, 2013) Ang paglilingkod sa Dios ay pagsunod sa Kaniyang mga utos. Ito ang pangunahing dahilan ng pagkakalikha sa ating mga tao. (Eclesiastes 12:13) Bawat taong naghahangad na maging … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , , | Leave a comment

Huling Pitong Pangungusap sa Krus

Hindi naunawa ng marami na ang ilan sa mga pinakamahalagang ARAL na iniwan ng Panginoong Hesus ay noong Siya’y nasa KRUS. Samantalang Siya’y nakabayubay, taglay ang hirap, sakit at pagdaramdam mula sa mga kamay ng mga dumakip sa Kaniya, nag-iwan … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , | Leave a comment

Ang Pagibig at ang Pagmamalasakit na Dapat Ipakita ng mga Lingkod ng Dios

(From the Sermons: “Ang Mabuti at Masamang Pagmamalasakit ayon sa Biblia” and “Ipakita ang Pagibig sa Lahat ng mga Banal” dated March 21 and 24, 2013) Kung mayroon mang lubos na nagmamasalakit sa atin ay walang iba kundi ang Dios. … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , | Leave a comment