Category Archives: Filipino Topics

Ang Makagagawa ng Kabutihan sa Kapuwa

Ang Dios ay mabuti. At ibig Niya na ang Kaniyang kabutihan ay taglayin din naman natin. Naalala po ba natin ang kasaysayan ng Mabuting Samaritano? Luk 10:30  Sumagot si Jesus at sinabi, Isang tao’y bumababa sa Jerico na mula sa Jerusalem; … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , | Leave a comment

Ang Pagpapakita ng Habag o Awa

Bilang 14:18 Ang Panginoon ay banayad sa pagkagalit at sagana sa kaawaan, na nagpapatawad ng kasamaan at ng pagsalangsang; at sa anomang paraan ay hindi aariing walang muang ang may sala, na dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , | Leave a comment

Ang Kapalarang Nakalaan sa Diablo at mga Kampon Nito

Magulo at masalimuot ang sanlibutang ating ginagalawan. Puno ito ng kasamaan at kabuktutan. Ang laman ng puso at isipan ng maraming mga tao ay nahasikan ng mga pandaraya ng diablo, kung kaya’t ganito ang naging takbo ng mundo. Ang diablo, … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , | Leave a comment

Bakit Kailangang Pahalagahan ang mga Pagkakatipon sa Dios?

(Heb. 10:25) Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon, na gaya ng ugali ng iba, kundi mangagaralan sa isa’t isa; at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Ang bawat pagkakatipon ay mahalaga sa isang mananampalataya. Ang … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , | Leave a comment

Bakit Kailangang Dumating ang Mga Pagsubok?

Maliit man o malaki, nanatiling pagsubok na matatawag ang kadalasang dumadating sa mga lingkod ng Dios. Ang mga ito ay kailangang maranasan ng bawat isa bilang mga mananampalataya. Mayroong dahilan ang Dios kung bakit ang pagsubok ay dumadating. Kadalasan, kapag … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , | Leave a comment

Huwag Matakot sa Mga Nagaganap sa Panahong Ito

Hindi kaila sa atin na napakaraming pangyayari sa mundo ang nagaganap sa panahong ito na nagiging dahilan  upang matakot ang marami. Nariyan ang mga paglindol sa iba’t ibang panig ng daigdig, pagpapalit palit ng panahon na nagiging daan ng sari-saring … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , | Leave a comment

Ang Pag-asa na Hindi Nakikita ay Hindi Tunay na Pag-asa

Rom 8:24  Sapagka’t tayo’y iniligtas sa pagasa: datapuwa’t ang pagasa na nakikita ay hindi pagasa: kaya’t sino nga ang umaasa sa nakikita? Mahalaga sa isang tao na magtaglay ng pag-asa. Sa mundong kasalukuyan nating ginagalawan, talastas nating higit nating kailangan ang … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , | Leave a comment

Ang Pagsaway ng Dios sa Kaniyang mga Lingkod

Walang matuwid na hindi nagkakasala. Lahat tayo ay nagkakamali, at kung nagkakamali tayo ay hindi naman nangangahulugan na pinalalagpas ng Dios ang lahat ng mga ito. Ang Dios ay hindi lamang Dios ng pag-ibig, sagana sa kagandahang loob at pagpapahinuhod, … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged | Leave a comment

Ang Panginoon ang Aking Pastol

Ang Panginoon ang aking Pastol. Ito ang kalooban at pananampalataya ni Haring David. Bilang isang pastol din, si David nang kabataan pa lamang, ay naiintindihan kung paano ang pagpapahalaga ng isang pastol sa kaiyang mga tupang nasasakupan. Nakahanda si David … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , | Leave a comment

Ang Dahilan kung Bakit Itinulad sa mga Sangkap ng Katawan ang Bawat Kaanib sa Iglesia ng Dios

Sinumang maanib sa Iglesia ng Dios ay nagkakaroon ng Bagong Pagkatao. Pagkatao na nilalang sa kabanalan at katotohanan ng mga salita ng Dios. Eph 4:24  At kayo’y mangagbihis ng bagong pagkatao, na ayon sa Dios ay nilalang sa katuwiran at … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , | Leave a comment