Category Archives: Filipino Topics

Ang mga Bagay na Nararapat at Hindi Nararapat (Ika-2 Linggo)

(From the Sermon dated February 7 and 10, 2013) Hindi lahat ng mga bagay ay nararapat sa paningin ng Dios, ngunit anumang bagay na ayon sa Kaniyang kalooban ay kabanalang ikinalulugod Niya. Bawat tao ay nilikha ng Dios sa layuning … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Ang mga Bagay na Nararapat at Hindi Nararapat

(From the Sermon of the same title dated January 31 and February 3, 2013) Tama o mali, matuwid o hindi matuwid, mabuti o masama, nararapat man o hindi nararapat, ito ang mga bagay na maaari at malaya nating magagawa bilang … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , , | Leave a comment

Pagsisisi o Paghatol sa Sarili?

(From the Sermons “Ang Kahalagahan ng Pagsisisi and Ang mga  Kapatid na Hinahatulan ang Kanilang Sarili” dated January 24 and 27, 2013) Sa isang mananampalataya, mahalaga ang diwa ng pagsisisi. Ito ang unang itinuro sa atin bago pa tayo nabautismuhan, … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , | Leave a comment

Ang Pakikipagpayapaan sa Dios at ang Kapaitan na Maaaring Magawa ng mga Lingkod

(From the sermons dated January 17 and 20, 2013) Mahalaga ang kapayapaan sa ating mga tao. Naging mailap ito sa maraming mga bansa at kadalasan ay buhay ang nagiging katumbas matamo lamang ito. Ang ilan ay naging matagumpay na makamit … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , , | Leave a comment

Ang Tubig na Buhay

Ang tubig ay buhay. Kung walang tubig, maraming buhay ang mawawala sapagkat ito ay pangunahing pangangailangan hindi lamang ng tao, kundi maging ng mga hayop at halaman. Sa ilang mga talata ng Biblia, ipinakilala kung gaano kahalaga ang tubig sa … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , , | Leave a comment

Kung Paano Magiging Magaan ang Paglilingkod sa Dios

  Maraming dahilan kung kaya nagiging mabigat para sa marami ang maglingkod sa Dios. Ang tema ng ating pag-aaral ay naka-sentro sa itinuturong paraan ng Biblia upang maging magaan para sa atin ang maglingkod sa Dios. Paano ba magiging madali … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , , | Leave a comment

Ang Mga Tinuturuan sa Aral ng Dios (Taunang Pasalamat 2012 Sermon)

TEACHER  (Rabbi -Heb., Di-da’skalos-The title demanded by some of the learned men, scribes, teachers of the law- Mat. 23:6-8) Talastas nating mahalaga ang mga aral ng Dios. Ang mga salita Niya ang gumagabay, tumatanglaw sa ating mga landas na nilalakaran. … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , , | Leave a comment