Category Archives: Filipino Topics

Kung Paano Madadaig ang Sanlibutan

(From the sermons entitled, “Ang Ibig Ipaunawa ni Apostol Pablo sa Talatang Filipos 3:7” and “Ang Makadadaig sa Sanlibutan ayon sa Biblia,” for dates August 1 and 4, 2013) Hindi maikakaila na karaniwang pinagsisikapan ng marami ang mga bagay ng … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , , | Leave a comment

Ang mga Kahapisan ng mga Mananampalataya at ang Pagbangon ng mga Lingkod mula sa Kanilang Pagkakabuwal

(From the sermons entitled, “Ang Kasalukuyang Kahapisan at ang Kinalaman nito sa Ilang Kapatid sa Pananampalataya” and “Ang mga Kapatid na Tiyak na Makakabangon sa Kanilang Pagkakabuwal,” for dates July 25 and 28, 2013.) Maiiwasan ba natin ang maraming kapighatian … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , , | Leave a comment

Ang Kahabaghabag na Kalagayan ng mga Taong Walang Pakikisama sa Panginoong Hesus

(From the Sermons entitled, “Ang mga Tinawag sa Pakikisama sa Panginoong Hesukristo” and “Ang mga Lingkod ng Dios na Kaniyang Tinubos na Naging Aba o Lalong Kahabaghabag,” for dates July 18 and 21, 2013) Ang salitang pakikisama ay may katumbas … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Ang Maghahatid sa Tao sa Kasakdalan

(From the sermon of the same title, for dates July 11 and 14, 2013) May kasabihang walang taong perpekto. At maging ang Biblia, ipinapahayag nito na walang taong matuwid na hindi nagkakamali o nagkakasala. Walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , | Leave a comment

Ang Paguugali ng mga Tao sa Huling Araw

(From the sermons entitled, “Ang Paguugali ng Tao lalo’t sa mga Huling Araw” and “Ang mga Kabataan sa Huling Kapanahunan” for dates July 4 and 7, 2013) Libong taon na ang nagdaan, hinulaan ng Biblia ang magiging likas na ugali … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , | Leave a comment

“Ang Nararapat na Paghahanda para sa Panahong Darating at ang Mahalagang Kapangyarihang Magagamit sa Paglilingkod sa Dios”

(From the sermons entitled, “Ang Nararapat na Paghahanda para sa Panahong Darating” and “Ang Mahalagang Kapangyarihan na Magagamit sa Larangan ng Paglilingkod sa Dios” for dates June 27 and 30, 2013) Mahalaga ang paghahanda sa kahit anong larangan o aspeto … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , | Leave a comment

Ang Pagtatamo ng Habag ng Dios samantalang Naghihintay sa Pagbubukang Liwayway

(From the Sermons entitled, “Ang Pagtatamo ng Tao ng Kaawaan o Kahabagan ng Dios” and “Ang mga Naghihintay sa Pagbubukang Liwayway” for dates June 20 and 23, 2013) Nakilala natin ang Ama bilang isang Dios na sagana sa pagibig, kagandahang … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , , , , | Leave a comment