Category Archives: Filipino Topics

Ang mga Tao na ang Pagkamamamayan ay Nasa Langit

(From the Sermons entitled, “Ang mga Taong Tinatawanan ang Panahong Darating” and “Ang mga Tao na ang Pagkamamamayan ay Nasa Langit” for dates August 22 and 25, 2013) (Image courtesy of 21stcenturypaladin) Sa mga sulat ni Apostol Pablo mababakas natin … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , | 1 Comment

Pag-ibig o Pagkatakot sa Dios?

(From the sermon entitled, “Ang Kapakinabangan ng mga Taong Naguukol ng Pagkatakot sa Dios,” for dates August 15 and 18, 2013) (image courtesy of: kevinmartineau.ca) Matuwid bang magukol ng takot sa Dios? Para sa iba, ang pagkatakot sa Dios ay … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , , | Leave a comment

Ang mga Taong Nagsipagkamit ng Kalayaang Ipinagkakaloob ng Dios

(From the sermon of the same title for dates August 8 and 11, 2013)   (picture credit: breakingchainsministries.com) Ang sabi ng Biblia, “at malalaman natin ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin.” (Juan 8:32). Samakatuwid, para masumpungan natin … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , | Leave a comment

Kung Paano Madadaig ang Sanlibutan

(From the sermons entitled, “Ang Ibig Ipaunawa ni Apostol Pablo sa Talatang Filipos 3:7” and “Ang Makadadaig sa Sanlibutan ayon sa Biblia,” for dates August 1 and 4, 2013) Hindi maikakaila na karaniwang pinagsisikapan ng marami ang mga bagay ng … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , , | Leave a comment

Ang mga Kahapisan ng mga Mananampalataya at ang Pagbangon ng mga Lingkod mula sa Kanilang Pagkakabuwal

(From the sermons entitled, “Ang Kasalukuyang Kahapisan at ang Kinalaman nito sa Ilang Kapatid sa Pananampalataya” and “Ang mga Kapatid na Tiyak na Makakabangon sa Kanilang Pagkakabuwal,” for dates July 25 and 28, 2013.) Maiiwasan ba natin ang maraming kapighatian … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , , | Leave a comment

Ang Kahabaghabag na Kalagayan ng mga Taong Walang Pakikisama sa Panginoong Hesus

(From the Sermons entitled, “Ang mga Tinawag sa Pakikisama sa Panginoong Hesukristo” and “Ang mga Lingkod ng Dios na Kaniyang Tinubos na Naging Aba o Lalong Kahabaghabag,” for dates July 18 and 21, 2013) Ang salitang pakikisama ay may katumbas … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Ang Maghahatid sa Tao sa Kasakdalan

(From the sermon of the same title, for dates July 11 and 14, 2013) May kasabihang walang taong perpekto. At maging ang Biblia, ipinapahayag nito na walang taong matuwid na hindi nagkakamali o nagkakasala. Walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , | Leave a comment