Category Archives: Filipino Topics

Kung Paano Magiging Magaan ang Paglilingkod sa Dios

  Maraming dahilan kung kaya nagiging mabigat para sa marami ang maglingkod sa Dios. Ang tema ng ating pag-aaral ay naka-sentro sa itinuturong paraan ng Biblia upang maging magaan para sa atin ang maglingkod sa Dios. Paano ba magiging madali … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , , | Leave a comment

Ang Mga Tinuturuan sa Aral ng Dios (Taunang Pasalamat 2012 Sermon)

TEACHER  (Rabbi -Heb., Di-da’skalos-The title demanded by some of the learned men, scribes, teachers of the law- Mat. 23:6-8) Talastas nating mahalaga ang mga aral ng Dios. Ang mga salita Niya ang gumagabay, tumatanglaw sa ating mga landas na nilalakaran. … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , , | Leave a comment

Ang mga Nakalulugod sa Panginoong Dios (Huling Bahagi)

From the Sermon “Ang mga Nakalulugod sa Panginoong Dios” (7th, 8th, 9th and 10th part) Dated December 20, 22, 27, 29, 2012 Maaaring marami ang nagtatanong kung bakit pinahihintulutan ng Dios na maranasan natin ang maraming mga pagtitiis sa buhay … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , , , | Leave a comment

Ang mga Nakalulugod sa Panginoong Dios (Part 3)

From the Sermon “Ang mga Nakalulugod sa Panginoong Dios” (fifth and sixth part) Dated December 13, 2012 and December 16, 2012 Sa pamamagitan ng pagtalima sa kalooban ng Dios, pagsamba at pag-aalay ng pagpuri at pagdakila, nagagawa nating maging kalugodlugod … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , | Leave a comment

Ang mga Nakalulugod sa Panginoong Dios (Part 2)

From the Sermon “Ang mga Nakalulugod sa Panginoong Dios” (third and fourth part) Dated December 6, 2012 and December 9, 2012 Bagaman ang pagpupuri sa Dios sa pamamagitan ng pagsamba, pag-aawitan at panalangin ay tunay na nakapagbibigay sa Kaniya ng … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , , , | Leave a comment

Ang mga Nakalulugod sa Panginoong Dios

(From the Sermon: “Ang mga Nakalulugod sa Panginoong Dios (Una at Ikalawang bahagi) dated November 29, 2012 and December 02, 2012) Bilang mga lingkod ng Dios, nalalaman nating nabibigyan natin Siya ng kaluguran kung ginagawa natin ang mga bagay na … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , | Leave a comment

Ang Mabuti sa Kinauukulan at ang Paggalang sa Tipan

From the Sermons: “Ang Katuwiran Kung Bakit Hindi Dapat Ikait ang Mabuti sa Kinauukulan” (November 22, 2012) and “Ang Pagkakaloob ng Pitagan sa Tipan” (November 25, 2012)   Mahalaga sa paningin ng Dios na makita tayo sa paggawa ng mabuti. … Continue reading

Posted in Filipino Topics | Tagged , , , | Leave a comment